Sa Nglo Yilɛ 22:1-21

  • Nzue ba mɔ i nun nzue’n man nguan’n (1-5)

  • Ndɛ’n i atabo’n (6-21)

    • ‘Bla! Fa nzue ng’ɔ man nguan’n.

    • “E Min Zezi, bla” (20)

22  Ɔ kleli min nzue ba kun. Nzue ba sɔ’n i nun nzue’n man nguan. Ɔ ti klengle kɛ klistali sa. Ɔ fin Ɲanmiɛn nin Bua ba’n be famiɛn bia’n nun  sonji gua klɔ’n i akpɔ dan’n su. Waka mɔ be man nguan’n, be o nzue ba sɔ’n i bue nɲɔn’m be su. Be su mma kpɛ blu-nin-nɲɔn (12). Anglo kwlaa nun be su. Yɛ be nɲa’m be ti nvlenvle’m be nunfuɛ’m be juejue yolɛ liɛ.  Ɲanmiɛn su boman klɔ’n i sannzan. Sanngɛ Ɲanmiɛn nin Bua ba’n be famiɛn bia’n, ɔ́ trán klɔ’n nun. Yɛ i sufuɛ’m bé sú i.  Be ɲin tɛ́ i ɲrun. Bé klɛ́ i dunman’n be ngban’n su.  Asa ekun’n, lika’n su sanman kun. Yɛ be su mianman kannin annzɛ wia’n i kpajalɛ’n wun. Afin Ɲanmiɛn Zoova bɔbɔ ɔ́ kpája be su, yɛ bé dí famiɛn tititi.  Ɔ seli min kɛ: “Ndɛ sɔ’m be ti nanwlɛ, yɛ be kwla lafi be su. Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ fɛli i ndɛ’n wlali i nuan ijɔfuɛ’m be nuan’n, ɔ sunmɛnnin i anzi’n kɛ ɔ fa ninnge ng’ɔ cɛ kaan bé jú’n, ɔ kle i sran mun.  Nian! N su kan min wun n ba. Sran ng’ɔ fa Ɲanmiɛn i nuan ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n su’n, i liɛ su ti ye.”  Min Zan, min yɛ n wunnin ninnge sɔ mun-ɔn, kpɛkun min yɛ n tili ndɛ sɔ mun-ɔn. Kɛ n wunnin ninnge sɔ mun mɔ n tili ndɛ sɔ mun’n, n kotoli anzi ng’ɔ kleli min ninnge sɔ mun’n i bo kɛ ń sú i.  Sanngɛ ɔ seli min kɛ: “Cɛcɛ! Nán yo sɔ! N ti wɔ nin ɔ niaan nga be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, ɔ nin be nga be fa ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n su’n, amun wiengu junman difuɛ. Su Ɲanmiɛn.” 10  Ɔ seli min ekun kɛ: “Nán fia Ɲanmiɛn nuan ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n su. Afin blɛ nga be sieli’n, w’a mantan koko kpa. 11  I sɔ’n ti’n, maan sa tɛ yofuɛ’n, ɔ yo sa tɛ’n wɔ i ɲrun. Yɛ maan sran ng’ɔ yo ninnge fiɛnfiɛn’n, ɔ yo i ninnge fiɛnfiɛn mun wɔ i ɲrun. Sanngɛ maan sran kpa’n, ɔ yo sa kpa’n wɔ i ɲrun. Yɛ maan Ɲanmiɛn i sran’n, ɔ yo ninnge nga be ti kpa Ɲanmiɛn ɲrun’n, ɔ wɔ i ɲrun. 12  “‘Nian! N su kan min wun n ba. Like nga ń fá túa sran’m be kalɛ’n, ɔ o min sa nun. Ɔ maan junman nga sran kun dili’n, i su yɛ ń nían ń túɛ i kalɛ-ɔ. 13  N ti Alfa nin Omega,* n ti klikli’n nin kasiɛn’n, n ti bo bolɛ nin awieliɛ. 14  Be nga be kpuli be tralɛ’n, mɔ bé mán be atin kɛ be wunnge waka mɔ be man nguan’n be wun lɔ’n, mɔ bé wá sín klɔ’n i anuan’m be nun bé wlú klɔ’n nun’n, be liɛ su ti ye. 15  Sanngɛ alua mun* nin baefuɛ mun nin be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku annzɛ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n,* ɔ nin sran kunfuɛ mun nin amuin sɔfuɛ mun, ɔ nin be nga be klo ato bualɛ mɔ be yo ninnge mun gblɛ nun’n, bé ká gua su lɔ.’ 16  “‘Min Zezi, n sunmannin min anzi’n kɛ ɔ ko bo ninnge sɔ’m be su kle amun, asɔnun’m be liɛ ti. N ti Davidi i awlobo’n nunfuɛ, yɛ n ti i anunman. Asa kusu’n, n ti nglɛmun nzraama m’ɔ kpaja’n.’” 17  Ɲanmiɛn wawɛ’n nin atɔnvlɛ’n be se kɛ, “Bla!” Maan sran ng’ɔ ti’n, ɔ se kɛ, “Bla!” Yɛ maan sran nga nzuewe kun i’n, ɔ bla. Sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ fá nzue ng’ɔ man nguan’n, maan ɔ fa. Ɔ su yiman dein. 18  “Sran kwlaa ng’ɔ ti sa nga bé wá jú’n be su ndɛ ng’ɔ o fluwa nga nun’n, ń kán klé i kɛ: Sɛ sran kun fa ndɛ uflɛ uka nga’m be su’n, Ɲanmiɛn fá ɲrɛnnɛn nga be kan be ndɛ fluwa nga nun’n gúɛ i su. 19  Asa kusu’n, sɛ sran wie kpɛ fluwa yɛ m’ɔ kle sa ng’ɔ́ wá jú’n i nun ndɛ wie yi’n, Ɲanmiɛn su kplinman su kɛ ɔ ɲan ninnge kpakpa nga be kannin be ndɛ fluwa nga nun’n wie. Yɛle kɛ Ɲanmiɛn su mɛnmɛn i atin kɛ ɔ di nguan waka’m be su mma’n wie. Kpɛkun ɔ su mɛnmɛn i atin kɛ ɔ wlu Ɲanmiɛn i klɔ’n nun wie. 20  “Sran ng’ɔ kan ninnge sɔ’m be ndɛ’n se kɛ, ‘Ɛɛn, n su kan min wun n ba.’” “Maan ɔ yo sɔ! E Min Zezi, bla.” 21  Maan e Min Zezi yo Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa be ye.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “A nin Z.” Glɛki nun’n, Alfa ti fluwa mma klikli’n, yɛ Omega ti i kasiɛn’n.
Be nga be ayeliɛ’n yo Ɲanmiɛn i tɛ kpa’n, be ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Nian 1Ko 5:9 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.