Sa Nglo Yilɛ 21:1-27

  • Ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun nin asiɛ uflɛuflɛ kun (1-8)

    • Wie’n su tranman lɛ kun (4)

    • Ninnge’m be kwlaa b’a yo uflɛ (5)

  • Zerizalɛmun uflɛ’n (9-27)

21  I sin’n, n wunnin ɲanmiɛn su uflɛuflɛ kun, ɔ nin asiɛ uflɛuflɛ kun. Ɲanmiɛn su laa liɛ’n nin asiɛ laa liɛ’n, ɔ nin jenvie’n be nunman lɛ kun.  Asa ekun’n, n wunnin Ɲanmiɛn klɔ mɔ yɛle Zerizalɛmun uflɛ’n. Ɔ fin nglo lɔ, ɔ fin Ɲanmiɛn wun lɔ ɔ su jra. W’a siesie i wun kɛ atɔnvlɛ m’ɔ su minndɛ i wun’n sa.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n tili sran kun nɛn kekle kpa famiɛn bia’n i wun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Nian! Ɲanmiɛn i tannin sua’n wo klɔ sran’m be afiɛn. Ɔ nin be trán, bé yó i sran. Ɲanmiɛn bɔbɔ nin be trán.  Kpɛkun ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun, be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun. Laa ninnge’m be nunman lɛ kun.”  Yɛ Sran ng’ɔ ti famiɛn bia’n su’n seli kɛ: “Nian! N su yo like kwlaa uflɛ.” Ɔ seli ekun kɛ: “Klɛ ndɛ sɔ mun, afin be ti nanwlɛ, yɛ be kwla lafi be su.”  Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Ndɛ sɔ’m b’a kpɛn su! N ti Alfa nin Omega,* n ti bo bolɛ nin awieliɛ. Sran kwlaa nga nzuewe kun i’n, ń fá nzue ti m’ɔ man nguan’n i nun nzue’n ń mɛ́n i. Ɔ su yiman dein.  Sran ng’ɔ kwla’n, ń fá ninnge sɔ mun ń mɛ́n i, yɛ ń yó i Ɲanmiɛn, kpɛkun ɔ́ yó min wa.  Sanngɛ srɛfuɛ mun nin be nga be lafiman Ɲanmiɛn su’n, ɔ nin be nga be ti fiɛn mɔ be yo sa kainkain mun’n, ɔ nin sran kunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kunndɛ bla nin bian sukusuku mɔ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun* nin be nga be nin mmusu’m be wla asa’n, ɔ nin amuin sɔfuɛ mun nin be kwlaa nga be ti ato buafuɛ’n, be lika liɛ’n yɛle sin dan mɔ sufru o nun mɔ yɛle wie’n i nɲɔn su’n.”  Anzi nso mɔ ɲrɛnnɛn kasiɛn nso’m be o be kpongbo ba nso’m be nun’n, be nun kun bali. Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Bla maan n fa atɔnvlɛ m’ɔ ti Bua ba’n i yi’n n kle wɔ.” 10  Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, ɔ fa min ɔli oka dan fleiin kpa kun su. Kpɛkun ɔ fali Ɲanmiɛn klɔ mɔ yɛle Zerizalɛmun uflɛ’n kleli min. Ɔ fin nglo lɔ, ɔ fin Ɲanmiɛn wun lɔ ɔ su jra, 11  yɛ Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n kpɛjɛ i su. Ɔ kpaja kɛ yɔbuɛ kpakpa sa. Ɔ fa yɔbuɛ nga be flɛ i kɛ zaspu’n. Yɔbuɛ sɔ’n ti kɛ vitri sa. Kɛ be nian nun’n, be wun i bue kun lɔ. 12  Klɔ’n i wun talɛ’n ti dan, kpɛkun ɔ ti nglonglo kpa. I anuan’m be ti blu-nin-nɲɔn (12), yɛ anzi blu-nin-nɲɔn (12) be jinjin be ɲrun lɛ. Kpɛkun be klɛli Izraɛli i mma’m be akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman be su kunngunngun. 13  I bue ng’ɔ o wia afiliɛ lɔ’n, i anuan’n ti nsan. I bue ng’ɔ o nglo lɔ lika’n nun’n, i anuan’n ti nsan. I bue ng’ɔ o ngua lɔ lika’n nun’n, i anuan’n ti nsan. Kpɛkun i bue ng’ɔ o wia atɔliɛ lɔ’n, i anuan’n ti nsan. 14  Be fali yɔbuɛ blu-nin-nɲɔn (12) be wlali klɔ’n i wun talɛ’n i bo ase. Kpɛkun be klɛli Bua ba’n i akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be dunman blu-nin-nɲɔn (12) mun yɔbuɛ sɔ’m be su kunngungun. 15  Sika ɔkwlɛ ndɛma mɔ be fa sunnzun like’n, ɔ o sran ng’ɔ su kan ndɛ kle min’n i sa nun, naan ɔ́ fá súnnzun klɔ’n nin i anuan mun, ɔ nin i wun talɛ’n. 16  Klɔ’n i bue nnan’m be sɛ. I tɛnndɛn nun nin i tɛtrɛ nun’n, be sɛ. Ɔ fali ndɛma’n sunnzunnin klɔ’n, ɔ ti kilo kɔe akpi nɲɔn ya nɲɔn ablaɔn (2.220).* I tɛnndɛn nun’n nin i tɛtrɛ nun’n, ɔ nin i nglonglo’n be sɛ. 17  Ɔ sunnzinnin klɔ’n i wun talɛ’n wie. Ɔ ti kude ya kun ablanan-nin-nnan (144).* Ɔ sunnzunnin i kɛ klɔ sran mun nin anzi’m be fa sunnzun like’n sa. 18  Zaspu yɛ be fa kplannin klɔ’n i wun talɛ’n niɔn. Yɛ klɔ’n ti sika ɔkwlɛ ngunmin. Ɔ ti kɛ vitri m’ɔ ti yɛiin’n sa. 19  Be fali yɔbuɛ kpakpa fanunfanun be fa yoli yɔbuɛ nga be fa wlali klɔ’n i wun talɛ’n i bo ase’n, be klanman kpa. Be nun klikli’n yɛle zaspu, i nɲɔn su’n yɛle safiri. I nsan su’n yɛle kaliseduanin, yɛ i nnan su’n yɛle emerodu. 20  I nnun su’n yɛle saadonisi, i nsiɛn su’n yɛle saaduanin, i nso su’n yɛle klizoliti, i mɔcuɛ su’n yɛle berili, i ngwlan su’n yɛle topazi, i blu su’n yɛle klizoplazi, i blu-nin-kun (11) su’n yɛle yasɛnti, i blu-nin-nɲɔn (12) su’n yɛle ametisi. 21  Asa ekun’n, klɔ’n i anuan blu-nin-nɲɔn (12) mun be ti afle mma blu-nin-nɲɔn (12). Yɛle kɛ be fali afle mma kun be yoli anuan kun. Klɔ’n i akpɔ dan’n ti yɛiin kɛ sika ɔkwlɛ sa. Ɔ fa vitri mɔ kɛ be nian nun’n, be wun i bue kun lɔ’n. 22  M’an wunman Ɲanmiɛn i sua klɔ’n su. Afin Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n nin Bua ba’n yɛ be ti Ɲanmiɛn i sua klɔ sɔ’n su-ɔ. 23  Klɔ’n mianman wia’n nin anglo ba’n be kpajalɛ’n i wun. Afin Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n kpaja klɔ’n su. Yɛ klɔ’n i su kannin’n yɛle Bua ba’n. 24  I kpajalɛ’n ti’n, nvlenvle’m be nunfuɛ’m bé wún ase bé nánti. Kpɛkun asiɛ’n su famiɛn’m bé fá be aɲrunɲan’n wlú klɔ’n nun. 25  Klɔ sɔ’n i anuan’m bé lá su wia nun tititi. Afin aliɛ su sanman klɔ sɔ’n su. 26  Yɛ bé fá nvlenvle’m be aɲrunɲan’n bé wlú klɔ’n nun, kpɛkun bé yí i ayɛ. 27  Like fiɛn fi su wluman klɔ sɔ’n nun mlɔnmlɔn. Yɛ sran kwlaa ng’ɔ yo tete sa’n, m’ɔ laka sran ɔ mlin i’n, ɔ su wluman klɔ sɔ’n nun wie mlɔnmlɔn. Saan be nga be dunman klɛ Bua ba’n i nguan fluwa’n nun’n, be yɛ bé wlú nun-ɔn.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “A nin Z.” Glɛki nun’n, Alfa ti fluwa mma klikli’n, yɛ Omega ti i kasiɛn’n.
Nian 1Ko 5:9 i su ndɛ ng’ɔ o ja ngua lɔ’n nun.
Glɛki nun’n, be se kɛ “stadi 12.000.” Stadi kun ti mɛtri 185.
Ɔ ju mɛtri kɔe 64.