Sa Nglo Yilɛ 2:1-29

  • Ndɛ nga be klɛli ko mannin Efɛzi (1-7) nin Smirinin (8-11) nin Pɛɛgamun (12-17) nin Tiatii asɔnun mun’n (18-29)

2  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Efɛzi lɔ asɔnun’n i anzi’n: Sran nga nzraama nso o i sa fama’n nun’n, m’ɔ nantinanti sika ɔkwlɛ kannin siewlɛ nso’m be afiɛn’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ:  ‘N si like nga a yo’n, n si kɛ afɛ o ɔ su, yɛ n si kɛ a tra ɔ awlɛn. N si ekun kɛ a nin sran tɛ be kwlá tranman. Ɔ maan be nga be waan be ti akoto kusu nn be timan akoto’n, a sa be niannin. Kpɛkun a wunnin kɛ be ti ato buafuɛ.  A kle kɛ a tra wɔ awlɛn, yɛ min dunman’n ti’n, w’a yacimɛn i sɔ yolɛ. Asa ekun’n, w’a kpɔnzɔman.  Sanngɛ, ɔ wun sa o min klun. Yɛle kɛ a kloman Ɲanmiɛn kɛ i klikli’n nun’n sa kun.  “‘I sɔ’n ti’n, maan ɔ wla kpɛn lika nga a o mɔ a tɔli’n su. Kpɛkun kaci ɔ akunndan’n naan yo ninnge nga a yoli be i klikli’n nun’n. Sɛ w’a yoman sɔ’n, ń má tó wɔ lɔ. Yɛ sɛ w’a kaciman ɔ akunndan’n, ń yí ɔ kannin siewlɛ’n i osu’n nun lɛ.  Sanngɛ a yo like kun m’ɔ ti kpa-ɔ. Yɛle kɛ a kpɔ ninnge nga Nikolafuɛ’m be yo’n. N kusu n kpɔ ninnge sɔ mun wie.  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n: Sran ng’ɔ kwla’n, ń yó maan ɔ́ dí nguan waka m’ɔ o Ɲanmiɛn i mɛn klanman’n nun’n, i mma’n wie.’  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Smirinin lɔ asɔnun’n i anzi’n: ‘I m’ɔ ti Klikli’n nin Kasiɛn’n,’ m’ɔ wuli, kpɛkun ɔ ɲannin nguan ekun’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ:  ‘N si kɛ ɲrɛnnɛn o ɔ su, yɛ n si kɛ a di yalɛ, sanngɛ a ti aɲanbeunfuɛ. Be nga be se be wun kɛ be ti Zuifu kusu nn be timan Zuifu’n, n si kɛ be kan ɔ wun ndɛ tɛtɛ. Sran sɔ’m be ti Satan i sran. 10  Nán maan ɲrɛnnɛn m’ɔ su wa tɔ amun su’n ti’n, srɛ kun amun. An nian! Suɛn tɔnfuɛ’n su yaciman amun nun wie’m be bisua wlalɛ. Ɔ́ yó sɔ kpa fá sá amun nían. Ɔ maan amún wún ɲrɛnnɛn cɛn ba blu. Sɛ be waan bé kún amun bɔbɔ’n, an jran kekle. Sɛ an yo sɔ’n, ń mán amun akatua.* 11  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n: Sran ng’ɔ kwla’n, wie’n i nɲɔn su’n su yomɛn i like fi mlɔnmlɔn.’ 12  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Pɛɛgamun lɔ asɔnun’n i anzi’n: Sran ng’ɔ le tokofi tɛnndɛn m’ɔ la kpa’n, m’ɔ lɛ i ɲrun lɛ i sin’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ: 13  ‘N si lika nga a tran’n. Yɛle kɛ a tran lika nga Satan i bia’n wo lɛ’n. Sanngɛ w’a kpɔciman min le. N si ekun kɛ i nun nga be kunnin min sufuɛ nanwlɛfuɛ Antipasi ɔ wun lɛ kan Satan tran lɛ’n, w’a seman kɛ a lafiman min su kun. 14  “‘Sanngɛ ɔ wun sa wie’m be o min klun. Yɛle kɛ a kplin su kɛ be nga be fa like nga Balaamun kle’n su’n, be tran ɔ wun lɛ. Balaamun sɔ’n yɛ ɔ seli Balaki kɛ ɔ laka Izraɛlifuɛ mun naan be yo sa tɛ’n niɔn. Ɔ yoli maan be dili ninnge nga be fa sɔ amuin mun’n. Asa ekun’n, be kunndɛli bla nin bian sukusuku, yɛ be yoli i wunsu ɲannzuɛn sa mun.* 15  I wafa kunngba’n, a kplin su kɛ be nga be fa like nga Nikolafuɛ’m be kle’n su’n, be tran ɔ wun lɛ wie. 16  I sɔ’n ti’n, kaci ɔ akunndan’n. Ɔ timɛn i ti’n, ń má tó ɔ lɔ ndɛndɛ kpa. Yɛ ń má fá tokofi tɛnndɛn m’ɔ fin min nuan nun fite’n, kpɛkun e nin be é kún alɛ. 17  “‘Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n: Sran ng’ɔ kwla’n, ń mɛ́n i manin m’ɔ ti fiawa’n. Asa ekun’n, ń mɛ́n i yɔbuɛ ufue kun. Dunman uflɛuflɛ kun o yɔbuɛ’n su. Sran fi siman dunman sɔ’n, saan sran ng’ɔ ɲan yɔbuɛ’n yɛ ɔ si i-ɔ.’ 18  “Klɛ ndɛ yɛ’n ko man Tiatii lɔ asɔnun’n i anzi’n: Ɲanmiɛn i Wa’n, mɔ i ɲinma’m be ti kɛ sin taaman sa’n, mɔ i ja’m be ti kɛ aaba kpakpa’n sa’n, i ndɛ m’ɔ kan’n yɛ: 19  ‘N si ninnge nga a yo be’n. N si kɛ a klo Ɲanmiɛn nin sran, a lafi i su, a di i junman’n, yɛ a tra wɔ awlɛn. N si ekun kɛ ninnge nga a yo be siɛn’n, be sɔnnin tra nga a yoli be i klikli’n nun’n. 20  “‘Sanngɛ ɔ wun sa o min klun. Yɛle kɛ a kplin su kɛ bla nga be flɛ i Zezabɛli m’ɔ se i wun kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, ɔ tran ɔ wun lɛ. Like ng’ɔ kle’n yo maan min sran’m be mlin. Ɔ maan be kunndɛ bla nin bian sukusuku yɛ be yo i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* kpɛkun be di ninnge nga be fa sɔli amuin mun’n. 21  N mɛnnin i blɛ kɛ ɔ kaci i akunndan’n. Sanngɛ ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ káci i akunndan’n naan ɔ́ yáci bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m be yolɛ.* 22  Nian! N su wa fa tukpacɛ kekle kpa kun n yi i su. Yɛ sɛ be nga be nin i la’n be kaciman be akunndan’n, naan be yaciman ninnge ng’ɔ yo be’n be yolɛ’n, ń yó maan ɲrɛnnɛn dan kpa tɔ́ be su. 23  Yɛ ń fá tukpacɛ tɛ kpa kun ń kún i mma mun. I liɛ’n, asɔnun’m be kwlaa bé sí kɛ min yɛ n niannian sran’m be akunndan’n nin be awlɛn’n nun-ɔn. Asa ekun’n, like nga amun tinuntinun amun yo’n, i su yɛ ń nían ń tánnin amun kalɛ-ɔ. 24  “‘Sanngɛ amun onga nga amun o Tiatii lɔ’n, mɔ amun nantiman like ng’ɔ kle’n su’n, mɔ amun siman like nga sran’m be flɛ i “Satan i ninnge nga be bo ti kploun’n,” ń sé amun kɛ: N su faman trɔ uflɛ n takaman amun ti su. 25  Ndɛ kunngba’n yɛ ń kán klé amun-ɔn. Yɛle kɛ maan an tra like nga an le i’n nun kpa lele maan n balɛ’n ju. 26  Sran ng’ɔ kwla’n, m’ɔ nanti min ajalɛ’n su guɛ i ti nin i bo’n, ń mɛ́n i kwlalɛ naan ɔ sie nvlenvle mun, 27  kɛ nga min Si mannin min kwlalɛ’n sa. Yɛ sran sɔ’n fá blalɛ kpɔnman kánkán be naan be bobo kɛ ufa sɛ sa. 28  Yɛ ń fá nglɛmun nzraama’n ń mɛ́n i. 29  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ tie ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle asɔnun mun’n.’

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “nguan kle.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.