Sa Nglo Yilɛ 19:1-21

  • An manman Zoova, jɔlɛ ng’ɔ di’n ti (1-10)

    • Bua ba’n i aja’n (7-9)

  • Sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ ufue’n su’n (11-16)

  • Ɲanmiɛn i nnɔsua nun aliɛ’n (17, 18)

  • Be kwlali nnɛn’n (19-21)

19  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n tili like kun ngan. Ɔ tɛ kɛ sran kpanngban kpa yɛ be su ijɔ ɲanmiɛn su lɔ sa. Be seli kɛ: “An manman Ya!* E delɛ’n fin e Ɲanmiɛn’n. Maan aɲrunɲan’n nin tinmin’n be yo i liɛ.  Afin jɔlɛ ng’ɔ di’n ti nanwlɛ, yɛ ɔ ti su. Yɛle kɛ tekle bla dan m’ɔ fɛli i bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m be yolɛ’n* sacili asiɛ’n sufuɛ mun’n, ɔ tuli i fɔ. Ɔ tuli i sufuɛ mɔ bla sɔ’n guali be mmoja ase’n be klunngbɔ wie.”  Kpɛkun i kpɛ nɲɔn su’n, be seli kɛ: “An manman Ya!* Yɛ maan wɛnsrɛn’n fin klɔ’n nun fu wɔ nglo tititi.”  Kpɛkun kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) mun nin anzi nnan’m be utuli be ɲin ase be suli Ɲanmiɛn m’ɔ ti famiɛn bia’n su’n. Be seli kɛ: “Maan ɔ yo sɔ! An manman Ya!”*  Asa ekun’n, nɛn kun tɛli famiɛn bia’n i wun lɔ. Ɔ seli kɛ: “Amun mɔ amun ti Ɲanmiɛn i junman difuɛ mɔ an sro i’n, i bakan-o, i kpɛnngbɛn-o, an manman Ɲanmiɛn.”  N tili like kun ekun ngan. Ɔ tɛ kɛ sran kpanngban kpa be nɛn’n sa, yɛ ɔ tɛ kɛ nzue kpanngban kpa su sonji sa. Kpɛkun ɔ tɛ kɛ ɲanmiɛn’n su kpla kekle kpa sa. Be seli kɛ: “An manman Ya,* afin e Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n, w’a bo famiɛn dilɛ bo!  Maan e klun jɔ, maan e klun jɔ tratra su, yɛ maan e mɛnmɛn i. Afin Bua ba’n i aja cɛn’n w’a ju, yɛ i yi’n w’a siesie i wun.  Be mɛnnin i atin kɛ ɔ wla lɛn m’ɔ ti kpa’n, m’ɔ ti ɲanɲanɲan’n, m’ɔ ti yɛiin’n. Afin lɛn m’ɔ ti kpa’n, ɔ ti sa kpa nga Ɲanmiɛn i sran’m be yo’n i nzɔliɛ.”  Kpɛkun ɔ seli min kɛ, “Klɛ ndɛ nga: Be nga be yiali be Bua ba’n i aja’n i nnɔsua nun aliɛ’n i bo’n, be liɛ su ti ye.” Asa ekun’n, ɔ seli min kɛ: “Ndɛ nga’m be ti Ɲanmiɛn i ndɛ sakpa, be ti nanwlɛ.” 10  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, n kotoli i ja’n wun lɛ naan ń sú i. Sanngɛ ɔ seli min kɛ: “Cɛcɛ! Nán yo sɔ! N ti wɔ nin ɔ niaan mɔ be di Zezi i ti lalo’n, amun wiengu junman difuɛ. Su Ɲanmiɛn! Afin Zezi i ti lalo dilɛ ti yɛ sran’m be ijɔ Ɲanmiɛn i nuan-ɔn.” 11  N wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n tikeli muaan. Kpɛkun n wunnin nnɛn kpanngɔ ufue kun. Sran ng’ɔ ti su’n, be flɛ i kɛ Sran mɔ be kwla lafi i su’n nin Nanwlɛfuɛ. Jɔlɛ ng’ɔ di’n ti su, yɛ alɛ ng’ɔ kun’n ti su. 12  I ɲinma’m be jue kɛ sin sa, yɛ like m’ɔ ti kɛ famiɛn kle sa’n, i kpanngban wo i ti. Dunman kun klɛ i wun. Sran fi siman dunman sɔ’n, saan i bɔbɔ yɛ ɔ si i-ɔ. 13  Mmoja o* tralɛ ng’ɔ o i wun’n nun. Yɛ dunman nga be fa flɛ i’n, yɛle Ɲanmiɛn Ndɛ’n. 14  Asa ekun’n, ɲanmiɛn su lɔ alɛ kunfuɛ mɔ be o nnɛn kpanngɔ ufueufue’m be su’n, be su i su. Be wun tralɛ’n ti lɛn kpa, ɔ ti ufue, yɛ ɔ ti yɛiin. 15  Tokofi tɛnndɛn kpa kun m’ɔ la kpa’n wo i nuan nun. Ɔ́ fá kún nvlenvle’m be nunfuɛ mun. Kpɛkun ɔ́ fá blalɛ kpɔnman kánkán be. Asa ekun’n, ɔ́ tíatía viɲin mma’m be su Ɲanmiɛn m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n i viɲin nzue cuɛnwlɛ’n nun. Viɲin nzue cuɛnwlɛ sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i ya mɔ w’a fa’n. 16  Dunman kun klɛ i tralɛ’n su, kan i sɔwa’n wo lɛ’n. Dunman sɔ’n yɛle famiɛn’m be Famiɛn nin siefuɛ’m be Siefuɛ. 17  N wunnin anzi kun, ɔ jin wia’n i nun. Ɔ kpannin kekle kpa seli anunman nga be tu sin ɲanmiɛn su lɔ’n be kwlaa be kɛ: “An bla naan amun ti yia Ɲanmiɛn i nnɔsua nun aliɛ’n i bo, 18  naan an di famiɛn mun nin sonja su kpɛn mun, ɔ nin be nga be le wunmiɛn mun nin nnɛn kpanngɔ mun, ɔ nin be nga be ti be su’n be nnɛn’n. I diewa-o, i kanga-o, i be nga be leman ɲrun-o, i be nga be le ɲrun-o, an di be kwlaa be nnɛn’n.” 19  Kpɛkun n wunnin nnɛn’n nin asiɛ’n su famiɛn mun nin be alɛ kunfuɛ mun. Be ti w’a yia kɛ be nin sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ’n su’n nin i alɛ kunfuɛ’m bé kún alɛ. 20  Sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ’n su’n trali nnɛn’n nin sran ng’ɔ tɔn i wun suɛn kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ m’ɔ yo abonuan sa mun nnɛn’n i ɲrun lɛ’n. Ɔ yoli sa sɔ mun fa lakali be nga nnɛn’n i nzɔliɛ o be wun’n, ɔ nin be nga be su i wunsu nga be yoli’n. Be nɲɔn’n be ɲin te o su, sanngɛ be to be yili i sin dan m’ɔ jue kpa mɔ sufru o nun’n, i nun. 21  Sanngɛ be onga’m be liɛ’n, tokofi tɛnndɛn ng’ɔ fin sran ng’ɔ ti nnɛn kpanngɔ’n su’n i nuan nun fite’n yɛ ɔ kunnin be-ɔ. Kpɛkun anunman’m be dili be nnɛn’n lele be ku yili.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i sin kpɛlɛ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i sin kpɛlɛ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i sin kpɛlɛ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Aleluya.” “Ya” ti Zoova i dunman’n i sin kpɛlɛ.
Annzɛ “guali.”