Sa Nglo Yilɛ 18:1-24

  • “Babilɔnin klɔ dan’n” w’a tɔ (1-8)

    • “Min sran mun, an fin klɔ’n nun fite” (4)

  • Babilɔnin i tɔlɛ’n ti’n, sran’m be bo awuyomo (9-19)

  • Babilɔnin i tɔlɛ’n ti’n, ɲanmiɛn su lɔfuɛ’m be klun ti jɔwa (20)

  • Bé wá mán Babilɔnin su bé tó yí i jenvie’n nun kɛ yɔbuɛ wie sa (21-24)

18  I sin’n, n wunnin anzi kun ekun. Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ su jra, ɔ le kwlalɛ kpa. I ɲrun ɲanɲan’n kpajali asiɛ’n su.  Ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “W’a tɔ! Babilɔnin klɔ dan’n w’a tɔ. Ɔ maan w’a kaci mmusu’m be lawlɛ. Lɔ yɛ mmusu mun* nin anunman tɛtɛ mɔ sran’m be kpɔ be’n, be fia-ɔ!  I konvi m’ɔ sɔ bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n* ti’n, ɔ yoli maan nvlenvle’m be nunfuɛ’m be nɔnnin i nzan’n lele be boli. Asa ekun’n, asiɛ’n su famiɛn’m be nin i lali. Yɛ aata difuɛ’m* be kusu be ɲannin be wun kpa, afin bla sɔ’n tiantiannin aɲanbeun ninnge kpanngban kpa nuan. Yɛ i sɔ yolɛ’n kunmɛn i ɲannzuɛn.”  N tili nɛn kun ekun ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “Min sran mun, an fin klɔ’n nun fite, naan amun a yoman sa tɛ ng’ɔ yo’n wie, naan ɲrɛnnɛn ng’ɔ́ wá tɔ́ i su’n, w’a tɔman amun su wie.  Afin ninnge tɛtɛ ng’ɔ yoli be’n, b’a sɔn lele b’a ju ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ Ɲanmiɛn i wla w’a kpɛn be su.  Like ng’ɔ fa yoli sran mun’n, maan an yo i wunsu be mɛn i. I kpa bɔbɔ’n, an yo i wunsu sɔ kpɛ nɲɔn be mɛn i. Yɛ klowa ng’ɔ sanngannin nzan nun’n, an sanngan nzan nun sɔ kpɛ nɲɔn mɛn i.  Ɔ buli i wun sran dan ngboko, yɛ be dimɛn i sa nun ninnge kpakpa’m be yalɛ. Kusu i sɔ’n kunmɛn i ɲannzuɛn. I sɔ’n ti’n, an niɛn i sɔ’n su naan an kle i ɲrɛnnɛn naan ɔ bo awuyomo. Afin ɔ se i klun lɔ titi kɛ: ‘N ti famiɛn bla, yɛ n ti famiɛn bia’n su. N timan angbeti. Ɔ maan n su boman awuyomo le.’  I sɔ’n ti’n, ɲrɛnnɛn’n wá tɔ́ i su cɛn kunngba. Yɛle kɛ ɔ́ wú, ɔ́ bó awuyomo, awe wá kún i. Kpɛkun bé yrɛ́ i sin nun kɔlikɔli. Afin Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ buli i fɔ’n, i tinmin’n cɛnnin.  “Kɛ asiɛ’n su famiɛn nga be nin i lali’n,* mɔ i sa nun ninnge kpanngban’m be ti’n be nin i trannin pɔɔ nun’n, bé wún kɛ b’a yrɛ i sin’n nun’n, mɔ bé wún i wɛnsrɛn’n, bé sún. Kpɛkun awlabɔɛ’n ti’n, bé fínfín be wue’n nun. 10  Kɛ bé wún ɲrɛnnɛn nga w’a tɔ i su’n, srɛ kún be, ɔ maan bé jrán mmua lɔ bé sé kɛ: ‘Acuekee! Acuekee! Babilɔnin, wɔ mɔ a ti klɔ dan’n, mɔ ɔ sufuɛ’m be ti keklefuɛ’n, dɔ kunngba su’n, b’a tu ɔ fɔ!’ 11  “Asa ekun’n, asiɛ’n su aata difuɛ’m bé sún, yɛ bé bó awuyomo. Afin sran fi nunman lɛ kun naan w’a to ninnge kpanngban nga be yo be atɛ’n. 12  Ninnge sɔ mun yɛle sika ɔkwlɛ, jɛtɛ ufue, yɔbuɛ kpakpa mun, afle mun, lɛn kpakpa mun, tralɛ ɔkwlɛ kankankan, tralɛ nga be fali jese be kpali’n, tralɛ ɔkwlɛ bioun, ninnge nga be fali waka nga be bɔn fannin’n be yoli’n, ninnge nga be fali sui je be yoli’n, ɔ nin ninnge nga be fali waka kpakpa mun nin aaba, nin blalɛ, nin yɔbuɛ klanman kpa nga be flɛ i mablu’n be yoli’n. 13  Wie mun ekun yɛle sinamɔmun nin Ɛndi lɔ ijre nga be bɔn fanninfannin’n, ɔ nin ansan nin ngo ng’ɔ bɔn fannin’n, ɔ nin ansan ufue nin duvɛn, ɔ nin olivie ngo nin sanmlɛn ng’ɔ ti kpakpa’n, ɔ nin ble nin nannin, ɔ nin bua nin nnɛn kpanngɔ, ɔ nin kakaklolo nin kanga, ɔ nin sran mun. 14  Ninnge kpakpa nga ɔ konvi sɔli be’n, be nunman lɛ kun. Aliɛ nga be yo fɛ kpa’n nin ɔ sa nun ninnge kpakpa’m b’a ka lɛ b’a mlin. A su ɲanman be kun. 15  “Aata difuɛ nga be yoli be ninnge’m be atɛ i sa nun mɔ i dunman nun ti’n, be kacili aɲanbeunfuɛ’n, ɲrɛnnɛn mɔ w’a tɔ i su’n ti’n, srɛ kún be. Ɔ maan bé jrán mmua lɔ, yɛ bé sún, bé bó awuyomo. 16  Bé sé kɛ: ‘Acuekee! Acuekee! Babilɔnin klɔ dan, tralɛ nga be fali lɛn kpakpa mun yɛ be yoli be’n, yɛ a wlali be-ɔ. Be ti ɔkwlɛ kankankan nin ɔkwlɛ bioun, kpɛkun a wlali sika ɔkwlɛ nin yɔbuɛ kpakpa mun nin afle mun. 17  Dɔ kunngba su’n, ɔ aɲanbeun kwlaa sɔ’n w’a saci!’ “Be nga be ti mmeli’m be su kpɛn’n nin be nga be di junman mmeli’m be nun’n, ɔ nin be nga be wlanwlan sin jenvie’n su’n, ɔ nin be kwlaa nga jenvie’n yɛ maan be ɲan be nuan nun aliɛ’n, bé jrán mmua lɔ, 18  kpɛkun kɛ bé wún kɛ b’a yrɛ i naan wɛnsrɛn su fin lɔ fite’n, bé kpán bé sé kɛ: ‘?Klɔ onin yɛ ɔ ti kɛ klɔ dan nga sa-ɔ?’ 19  Bé tó ndutre gúa be ti su, kpɛkun bé kpán, yɛ bé sún, bé bó awuyomo bé sé kɛ: ‘Acuekee! Acuekee! Babilɔnin klɔ dan mɔ i aɲanbeun’n ti’n, be kwlaa nga be le mmeli jenvie’n su’n, be kacili aɲanbeunfuɛ’n, be sacili i dɔ kunngba su!’ 20  “Amun nga amun o ɲanmiɛn su lɔ’n, bla sɔ’n ti’n, maan amun klun jɔ. Yɛ amun mɔ amun ti Ɲanmiɛn i sran nin akoto mun nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun, bla sɔ’n ti’n, maan amun klun jɔ wie! Afin amun dunman nun ti yɛ Ɲanmiɛn buli i fɔ-ɔ!” 21  Anzi wunmiɛnfuɛ kun mannin yɔbuɛ dan kun m’ɔ ti kɛ yɔbuɛ nga be fa tin like sa’n su, ɔ to yili i jenvie’n nun. Kpɛkun ɔ seli kɛ: “Bé wá mán Babilɔnin klɔ dan’n su bé tó yí i lɔ kɛ nga sa. Yɛ be su wunmɛn i kun mlɔnmlɔnmlɔn. 22  Ɔ maan be su timan jue tofuɛ mɔ be bo jru’n, be ngan ɔ su lɔ kun. Be su timan ngowa kanfuɛ, ɔ nin blo bofuɛ nin awɛ bofuɛ’m be ngan ɔ su lɔ kun. Yɛ be su wunman kɛ ajuin difuɛ wie su di aata ɔ su lɔ kun. Be su timan yɔbuɛ dan nga be fa tin like’n i ngan ɔ su lɔ kun. 23  Kannin su kpajaman ɔ su lɔ kun. Yɛ be su timan yasua nin bla nga be su ja be wun’n be ngan ɔ su lɔ kun. Afin be nga be di aata ɔ su’n, be yɛ laa be ti asiɛ’n su sran dandan mun-ɔn. A fali ɔ bae’n lakali nvlenvle kwlaa be nunfuɛ mun. 24  Be wunnin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun nin Ɲanmiɛn i sran mun, ɔ nin be kwlaa nga be kunnin be asiɛ’n su’n, be mmoja’n i su lɔ.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “wunmiɛn lolɛ nun’n aunmuan ng’ɔ fin be klun fite’n.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “aata difuɛ nga be wlanwlan sin’n.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.