Sa Nglo Yilɛ 17:1-18

  • “Babilɔnin klɔ dan’n” i fɔ tulɛ (1-18)

    • Tekle bla dan’n ti nnɛn ɔkwlɛ bioun kun su (1-3)

    • Nnɛn’n ‘o lɛ laa, ɔ nunman lɛ dɔ nga su, sanngɛ ɔ́ wá fín kunman dan mɔ sran simɛn i bo’n nun fíte’ (8)

    • Wɛ blu’m be nin Bua ba’n bé kún alɛ (12-14)

    • Wɛ blu’m bé kpɔ́ tekle bla’n (16, 17)

17  Anzi nso nga kpongbo ba nso o be sa nun’n, be nun kun bali. Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Bla maan n kle wɔ fɔ nga bé wá fá tú tekle bla dan m’ɔ ti nzue kpanngban su’n.  Asiɛ’n su famiɛn’m be nin i lali.* Yɛ be nga be tran asiɛ’n su’n, be nɔnnin i nzan’n lele be boli. I nzan sɔ’n, yɛle bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa’m be yolɛ’n.”*  Ɲanmiɛn wawɛ’n yoli maan ɔ fa min ɔli aawlɛ flɛnnɛn kun nun. Kpɛkun n wunnin bla kun. Ɔ ti nnɛn ɔkwlɛ bioun kun su. Ɲanmiɛn i wun sacilɛ dunman kpanngban o nnɛn sɔ’n i wun. I ti’n ti nso, yɛ i wɛ’m be ti blu.  Bla sɔ’n, i wun tralɛ’n ti ɔkwlɛ kankankan nin ɔkwlɛ bioun. Sika ɔkwlɛ nin yɔbuɛ kpakpa mun nin afle o i wun. Sika ɔkwlɛ klowa o i sa nun. I ninnge kainkain mun nin i bian kunndɛlɛ* ninnge fiɛnfiɛn’m b’a yi klowa sɔ’n.  Be klɛli dunman kun i ngban’n su. Dunman sɔ mɔ sran fi simɛn i bo’n yɛ: “Babilɔnin klɔ dan, tekle bla mun nin asiɛ’n su ninnge kainkain’m be nin.”  N wunnin kɛ bla’n w’a nɔn Ɲanmiɛn i sran mun nin Zezi i lalofuɛ’m be mmoja’n lelee w’a bo. Nanwlɛ, kɛ n wunnin i’n, ɔ boli min nuan dan.  Yɛ anzi’n seli min kɛ: “?Ngue ti yɛ ɔ bo ɔ nuan-ɔn? Bla’n nin nnɛn ng’ɔ ti su’n, mɔ i ti’n ti nso’n, yɛ i wɛ’m be ti blu’n, ń má tú be wun ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, i bo ń klé wɔ:  Nnɛn nga a wunnin i’n, ɔ o lɛ laa. Ɔ nunman lɛ dɔ nga su. Sanngɛ ɔ cɛ kan’n, ɔ́ wá fín kunman dan mɔ be simɛn i bo’n i nun fíte, yɛ bé wá núnnún i. Asiɛ’n sufuɛ mɔ kɛ mɛn’n bó i bo’n,* b’a klɛman be dunman nguan fluwa’n nun’n, kɛ bé wá wún kɛ nnɛn’n wo lɛ laa’n naan ɔ nunman lɛ dɔ nga su’n, naan ɔ́ wá bá’n, ɔ́ bó be nuan.  “Ɔ fata kɛ sran si ngwlɛlɛ naan w’a wun ndɛ yɛ’n i wlɛ: Nnɛn’n i ti nso’m be ti oka nso. Yɛ bla’n ti oka sɔ’m be su. 10  Yɛ famiɛn nso be o lɛ: Be nun nnun b’a tɔ. Kun o lɛ, yɛ kun nin-a baman. Sanngɛ sɛ ɔ ba’n, ɔ su cɛman. 11  Nnɛn ng’ɔ o lɛ laa m’ɔ nunman lɛ dɔ nga su’n, ɔ ti famiɛn’m be mɔcuɛ su’n. Sanngɛ ɔ fin be nso mun. Yɛ bé wá núnnún i. 12  “Wɛ blu nga a wunnin be’n, be ti famiɛn blu mɔ be nin-a boman sran’m be sielɛ bo’n. Sanngɛ be mannin be kwlalɛ naan be nin nnɛn’n be di famiɛn dɔ kun. 13  Be akunndan’n ti kun. Ɔ maan be fali be tinmin’n nin be kwlalɛ’n mannin nnɛn’n. 14  Famiɛn sɔ’m be nin Bua ba’n, bé wá kún alɛ. Sanngɛ Bua ba’n kwlá be, afin ɔ ti siefuɛ’m be Siefuɛ nin famiɛn’m be Famiɛn. Be nga be o i sin mɔ Ɲanmiɛn flɛli be’n, m’ɔ kpali be’n, mɔ be ti nanwlɛfuɛ’n, bé kwlá wie.” 15  Kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Nzue nga a wunnin be lika nga tekle bla’n ti lɛ’n, be yɛle sran wafawafa mun, ɔ nin sran kpanngban kpa, ɔ nin nvlenvle’m be nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kan aniɛn wafawafa’n. 16  Yɛ nnɛn’n i wɛ blu nga a wunnin be’n, be nin nnɛn’n bé wá kpɔ́ tekle bla’n, yɛ bé dé i wun ninnge mun, ɔ maan i wun ká kplɛn. Kpɛkun bé dí i nnɛn’n, yɛ bé yrɛ́ i kɔlikɔli. 17  Afin Ɲanmiɛn fɛli i akunndan’n wlali be klun naan be yo i klun sa’n. Yɛle kɛ maan be yo like ng’ɔ o be akunndan’n nun’n, naan be fa be famiɛn diwlɛ’n be man nnɛn’n naan Ɲanmiɛn i ndɛ’n i nuan yia. 18  Yɛ bla nga a wunnin i’n, yɛle klɔ dan’n. Ɔ sie asiɛ’n su famiɛn mun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.