Sa Nglo Yilɛ 16:1-21

  • Ɲanmiɛn i ya m’ɔ o kpongbo ba nso’m be nun’n (1-21)

    • Be utuli i asiɛ’n su (2), jenvie’n nun (3), nzue ba mun nin nzue ti’m be nun (4-7), wia’n su (8, 9), nnɛn’n i bia’n su (10, 11), Efrati’n nun (12-16), aunmuan’n nun (17-21)

    • Bé kún Ɲanmiɛn i alɛ’n Aamagedɔn lɔ (14, 16)

16  N tili nɛn kun, ɔ tɛli kekle kpa. Ɔ fin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Ɔ seli anzi nso’m be kɛ: “An wɔ naan an ko utu Ɲanmiɛn i ya m’ɔ o kpongbo ba nso’m be nun’n asiɛ’n su.”  Be nun klikli’n ko utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n asiɛ’n su. Kpɛkun kannin tɛ kun m’ɔ trɛ ndɛndɛ’n, ɔ fiteli be nga nnɛn’n i nzɔliɛ o be wun mɔ be su i wunsu nga be yoli’n, be wunnɛn’n su.  I nɲɔn su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n jenvie’n nun. Kpɛkun jenvie’n kacili mmoja. Mmoja sɔ’n ti kɛ sran mɔ w’a wu’n i liɛ’n sa. Ɔ maan ninnge kwlaa nga nguan o be nun mɔ be o jenvie nun’n, be wuli.  I nsan su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n nzue ba mun nin nzue ti’m be nun. Kpɛkun be kacili mmoja.  N tili ndɛ nga anzi ng’ɔ o nzue’m be su’n, ɔ kannin’n. Ɔ seli kɛ: “Wɔ mɔ a o lɛ’n, mɔ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n a o lɛ’n, mɔ a kpɔciman ɔ nvle nunfuɛ mun’n, a yo sa i nuan su sɛsɛsɛ. Afin a seli kɛ maan sa sɔ’m be ju.  Yɛle kɛ be guali ɔ sran mun nin ɔ nuan ijɔfuɛ’m be mmoja’n i ase. Yɛ ɔ kusu a mannin be mmoja naan be nɔn. I sɔ mɔ a yoli be’n, ɔ nin be fata.”  Kpɛkun n tili ndɛ nga tɛ yiwlɛ’n kannin’n. Ɔ seli kɛ: “Ɲanmiɛn Zoova, wɔ mɔ a kwla sa kwlaa yo’n, jɔlɛ nga a di be’n be ti nanwlɛ, yɛ be ti su.”  I nnan su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n wia’n su. Kpɛkun be mannin wia’n i atin kɛ ɔ yra sran mun.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, aunyɛyɛ dan kpa kunnin sran mun. Sanngɛ sran’m be sacili Ɲanmiɛn mɔ i ti yɛ maan ɲrɛnnɛn sɔ’m be ju’n, i dunman. Kpɛkun b’a kaciman be akunndan’n naan se kɛ bé yí i ayɛ. 10  I nnun su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n nnɛn’n i bia’n su. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, aosin tɔli i famiɛn diwlɛ’n su. Kpɛkun ɔ yoli sran’m be ya. I sɔ’n ti’n, be kakali be taaman mun. 11  Ɲrɛnnɛn m’ɔ o be su’n nin kannin m’ɔ o be wun’n ti’n, be kannin Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n i ndɛ tɛtɛ. Yɛ b’a kaciman be nzuɛn’n. 12  I nsiɛn su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun’n nzue ba dan mɔ be flɛ i Efrati’n nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nzue’n wieli nun. Ɔ yoli sɔ naan famiɛn nga be fin wia afiliɛ lɔ’n, b’a ɲan sinwlɛ. 13  N wunnin ndɛ tɛtɛ nsan, be ti kɛ klɛ sa. Be fin dragɔn’n nin nnɛn’n, ɔ nin sran ng’ɔ tɔn i wun suɛn kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be nuan nun fiteli. 14  Ndɛ sɔ’m be fin mmusu mun. Be yi atrɛ, yɛ be kɔ famiɛn nga be o asiɛ wunmuan’n su’n be sin. Be yiayia be naan be kun alɛ Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun. 15  “Nian! Ń bá kɛ awiefuɛ sa. Ɔ maan sran nga i ɲin tran su naan b’a demɛn i tralɛ’n i sa nun’n, i liɛ su ti ye. Afin ɔ su fɛmɛn i wun kplɛn wlanwlanman naan sran’m b’a wun i naan w’a wun ɲannzuɛn.” 16  Be yiayiali be lika nga Ebre nun’n be flɛ i Aamagedɔn’n* i nun. 17  I nso su’n utuli like ng’ɔ o i kpongbo ba’n nun aunmuan’n nun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, nɛn kun tɛli kekle kpa Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ, lika nga famiɛn bia’n wo lɔ’n. Ɔ seli kɛ: “W’a wie!” 18  Kpɛkun ɲanmiɛn’n kpali sin, nɛn wie’m be tɛli, yɛ ɲanmiɛn’n kplali kekle kpa. Asiɛ’n kejeli dan kpa. Kɛ ɔ fɛ i cɛn nga klɔ sran’m be trannin asiɛ’n su lele’n, ɔ nin-a kejeman sɔ le. Ɔ kejeli juli mmua, yɛ i kejelɛ sɔ’n yoli dan. 19  Klɔ dan’n i nun bubuli nsan. Klɔ nga be o nvlenvle’m be kwlaa be nun’n be sacili. Yɛ Ɲanmiɛn i wla kpɛnnin Babilɔnin klɔ dan’n su naan be fa klowa mɔ nzan o nun’n, be mɛn i naan ɔ nɔn. Nzan sɔ’n yɛle i ya dan’n. 20  Asa ekun’n, asiɛ nga nzue bo sin yia be’n, be wanndili, yɛ b’a wunman oka’m be kun. 21  I sin’n, nzraama nga kɛ nzue tɔ́’n ɔ gua’n, i dandan kpa mɔ kun ju kilo kɔe ablaɔn’n (20), be fin ɲanmiɛn su lɔ be guali sran’m be su. Nzraama mɔ be guali sran’m be su’n ti’n, sran’m be kannin Ɲanmiɛn i wun ndɛ tɛtɛ, afin ɲrɛnnɛn’n yoli dan kpa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Ɔ fin Ebre nun ndɛ kun. I bo’n yɛle “Megido oka.”