Sa Nglo Yilɛ 15:1-8

  • Anzi nso nin be sa nun ɲrɛnnɛn nso (1-8)

    • Moizi nin Bua ba’n be jue’n (3, 4)

15  N wunnin sa kun ekun ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ yo sro, yɛ ɔ ti abonuan. N wunnin anzi nso nin be sa nun ɲrɛnnɛn nso. Ɲrɛnnɛn sɔ’m be ti ɲrɛnnɛn’m be kwlaa be kasiɛn, afin be su yɛ Ɲanmiɛn i ya’n kwlaa wíe-ɔ.  Kpɛkun n wunnin like kun kɛ jenvie sa. Ɔ fa vitri, yɛ sin sanngan nun. Be nga be kwlali nnɛn’n nin i wunsu nga be yoli’n, mɔ be kwlali i like nuan m’ɔ nin i dunman’n be kɔ sɛsɛsɛ’n, be jinjin jenvie sɔ m’ɔ ti kɛ vitri sa’n i nuan lɛ. Yɛ Ɲanmiɛn i jru’m be o be sa nun.  Be su to Moizi m’ɔ ti Ɲanmiɛn i sran’n, ɔ nin Bua ba’n be jue’n. Be to se kɛ: “Ɲanmiɛn Zoova, wɔ mɔ a kwla sa’n kwlaa yo’n, sa nga a yo be’n be ti dandan, yɛ be ti abonuan. Wɔ mɔ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n a ti Famiɛn’n, ɔ atin’m be ti seiin, yɛ be ti kpa.  Zoova, ɔ kunngba cɛ yɛ a ti nanwlɛfuɛ-ɔ. ?Ɔ maan wan cɛ yɛ ɔ su sroman wɔ-ɔ? ?Wan yɛ ɔ su boman ɔ dunman fɛ-ɔ? Nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m bé bá ɔ ɲrun lɛ, yɛ bé mánmán wɔ. Afin be wunnin weiin kɛ jɔlɛ nga a di’n, ɔ ti su.”  I sin’n, n wunnin Ɲanmiɛn i tannin sua nga i lalofuɛ’n wo nun’n, ɲanmiɛn su lɔ. I anuan’m be la su.  Kpɛkun anzi nso nin be sa nun ɲrɛnnɛn nso’m be fin Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ be fiteli. Be wun lɛn tralɛ’n ti sanwun, ɔ bo mianmianmian. Kpɛkun like ng’ɔ ci be wue nun’n ti sika ɔkwlɛ.  Anzi nnan’m be nun kun fali sika ɔkwlɛ kpongbo ba nso mannin anzi nso mun. Ɲanmiɛn m’ɔ o lɛ tititi’n, i ya’n w’a yi kpongbo ba sɔ mun.  Kpɛkun Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n nin i tinmin’n ti’n, wɛnsrɛn yili Ɲanmiɛn i sua’n. Yɛ sran fi w’a kwlá wluman Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ lele ɲrɛnnɛn nso nga be o anzi nso’m be sa nun’n be wieli.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun