Sa Nglo Yilɛ 14:1-20

  • Bua ba’n nin sran 144.000 mun (1-5)

  • Anzi nsan be kannin ndɛ wie mun (6-12)

    • Anzi kun tu sin ɲanmiɛn su lɔ. Jasin fɛ kpa kun o i nuan (6, 7)

  • Be kwlaa nga be nin Klisi be o nun mɔ be wu’n, be liɛ su ti ye (13)

  • Be kpɛli asiɛ’n su ninnge mun kpɛ nɲɔn (14-20)

14  I sin’n, ń nían-ɔn, Bua ba’n jin Siɔn Oka’n su. Ɔ nin sran akpiakpi ya akpiakpi ablanan-nin-nnan (144.000) mɔ i dunman’n nin i Si i dunman’n klɛ be ngban su’n, be o lɛ.  N tili like kun ngan ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ tɛ kɛ nzue kpanngban yɛ ɔ su sonji sa. Ɔ tɛ kɛ ɲanmiɛn’n su kpla kekle kpa sa. Yɛ like nga n tili i ngan’n, ɔ tɛ kɛ jue tofuɛ mɔ be su to jue mɔ be bo jru’n sa.  Ɔ ti kɛ jue uflɛuflɛ kun yɛ be su to sa. Be to i famiɛn bia’n nin anzi nnan mun, ɔ nin kpɛnngbɛn’m be ɲrun. Yɛ sran fi kwlá suanman jue sɔ’n, saan sran akpiakpi ya akpiakpi ablanan-nin-nnan (144.000) mɔ be toli be asiɛ’n su’n.  Sran sɔ’m b’a kunndɛman bla b’a yoman be wun fiɛn. I kpa bɔbɔ’n, b’a kunndɛman bla le. Be yɛ lika kwlaa nga Bua ba’n kɔ’n, be su i su titi’n niɔn. Be toli sran sɔ mun klɔ sran’m be afiɛn naan be yo kɛ waka mma’m be nun klikli mɔ b’a fa man Ɲanmiɛn nin Bua ba’n sa.  B’a timan gblɛ ndɛ fi be nuan’n nun le. Fiɛn kaan sa nunman be wun.  N wunnin anzi kun ekun, ɔ tu sin ɲanmiɛn su lɔ. Jasin fɛ kpa kun m’ɔ ti anannganman’n wo i nuan. Ɔ́ bó jasin sɔ’n klé be kwlaa nga be tran asiɛ’n su’n nin be nga be o mɛnmɛn kwlaa nun’n, ɔ nin be nga be fin akpasuaakpasua kwlaa su’n nin be nga be kan aniɛn wafawafa kwlaa’n, ɔ nin sran wafawafa kwlaa.  Ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “An sro Ɲanmiɛn, yɛ an yi i ayɛ. Afin blɛ ng’ɔ́ wá dí sran’m be jɔlɛ’n, w’a ju. I sɔ’n ti’n, an su i m’ɔ yili nglo’n nin asiɛ’n nin jenvie’n nin nzue ti mun’n.”  Anzi uflɛ kun ekun suli i su. Ɔ ti be nɲɔn su’n. Ɔ seli kɛ: “W’a tɔ! Babilɔnin klɔ dan’n w’a tɔ! Ɔ yoli maan mɛnmɛn’m be nunfuɛ’m be nɔnnin i nzan mɔ i ti’n, be konvi sɔli bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku’n nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun’n.”*  Anzi uflɛ kun ekun suli be su. Ɔ ti be nsan su’n. Ɔ kpannin kekle kpa seli kɛ: “Sran kwlaa ng’ɔ su nnɛn’n nin i wunsu’n, naan be fa nzɔliɛ be tɛ i ngban’n su’n annzɛ i sa’n su’n, 10  ɔ́ nɔ́n Ɲanmiɛn i nzan mɔ b’a faman like b’a sannganman nun mɔ be fa guali i ya klowa nun’n wie. Ɲanmiɛn i nzan sɔ’n yɛle i ya m’ɔ fa’n. Asa ekun’n, bé fá sin nin sufru bé klé i yalɛ Ɲanmiɛn i anzi mun nin Bua ba’n be ɲrun. 11  Ɲrɛnnɛn nga bé wá klé be’n, i wɛnsrɛn’n fú kɔ́ nglo tititi. Asa kusu’n, be kwlaa nga be su nnɛn’n nin i wunsu’n, ɔ nin be nga i dunman’n i nzɔliɛ o be wun’n, wia nun-o, kɔnguɛ-o, be loman wunmiɛn. 12  I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i sran mɔ be fɛ i mmla’m be su titi’n, mɔ be lafi Ɲanmiɛn su kpa kɛ Zezi sa’n, be jran kekle.” 13  N tili nɛn kun ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ, “Klɛ ndɛ nga: Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, be kwlaa nga be nin e Min’n be o nun mɔ be wu’n, be liɛ su ti ye. Ɲanmiɛn wawɛ’n se kɛ junman nga be dili’n ti’n, maan be lo wunmiɛn. Afin be nin ninnge nga be yoli be’n yɛ bé kɔ́-ɔ.” 14  I sin’n, n wunnin ɲanmiɛn ufue kun. Sran ng’ɔ ti su’n, ɔ fa sran wa. Sika ɔkwlɛ famiɛn kle kun o i ti, kpɛkun wlɔsɔ kun m’ɔ la kpa’n wo i sa nun. 15  Anzi kun ekun fin Ɲanmiɛn i sua’n nun fiteli. Ɔ kpannin kekle kpa seli anzi ng’ɔ o ɲanmiɛn ufue’n su’n kɛ: “Fa ɔ wlɔsɔ’n naan kpɛkpɛ ninnge mun afin be kpɛlɛ blɛ’n w’a ju. Afin asiɛ’n su ninnge’m b’a blo.” 16  Kpɛkun anzi ng’ɔ o ɲanmiɛn ufue’n su’n fɛli i wlɔsɔ’n wlɛli i asiɛ’n su ninnge’m be nun naan w’a kpɛkpɛ be. 17  Anzi kun ekun fin Ɲanmiɛn i sua’n m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n nun fiteli. Wlɔsɔ m’ɔ la kpa’n wo i sa nun wie. 18  Anzi kun ekun fin tɛ yiwlɛ’n i wun lɔ. I yɛ ɔ nian sin’n su-ɔ. Ɔ kpannin kekle kpa seli sran nga wlɔsɔ m’ɔ la kpa’n wo i sa nun’n kɛ: “Fa ɔ wlɔsɔ’n wla viɲin mma sɔsɔwa nga be o asiɛ’n su’n be nun naan kpɛkpɛ be, afin b’a blo.” 19  Yɛ anzi’n fɛ i wlɔsɔ’n wlɛli i asiɛ’n su ninnge’m be nun-ɔn. Ɔ fa kpɛkpɛli viɲin mma nga be o asiɛ’n su’n, kpɛkun ɔ to be guɛli i Ɲanmiɛn i viɲin nzue cuɛnwlɛ dan’n nun. Ɲanmiɛn i viɲin nzue cuɛnwlɛ sɔ’n yɛle i ya mɔ w’a fa’n. 20  Be tiatiali viɲin mma’m be su klɔ’n i sin lɔ. Mmoja’n fin viɲin mma nzue cuɛnwlɛ’n nun fiteli. I sɔnlɛ m’ɔ sɔnnin dan’n ti’n, sɛ nnɛn kpanngɔ kun jran nun’n, ɔ ju blalɛ nga be fa wlɛ i nuan nun’n su. Mmoja’n dili klɔ’n lele fa juli kilo ya nɲɔn ablangwlan-nin-nsiɛn (296).*

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “stadi 1.600.” Stadi kun ti mɛtri 185.