Sa Nglo Yilɛ 13:1-18

  • Nnɛn nga i ti’n ti nso’n, ɔ fin jenvie’n nun fiteli (1-10)

  • Nnɛn nga i wuɛ’n ti nɲɔn’n, ɔ fin asiɛ’n bo fiteli (11-13)

  • Nnɛn nga i ti’n ti nso’n i wunsu’n (14, 15)

  • Nnɛn’n i nzɔliɛ’n nin i like nuan’n (16-18)

13  Ɔ* ko jrannin jenvie’n i nuan aunɲan’n nun. Kpɛkun n wunnin nnɛn kun. Ɔ fin jenvie’n nun fiteli. Ɔ le wɛ blu, yɛ i ti’n ti nso. Kpɛkun famiɛn kle o i wɛ blu’m be su, yɛ Ɲanmiɛn wun sacilɛ dunman wie’m be o i ti’m be su.  Nnɛn nga n wunnin i’n ti kɛ kangale sa. Sanngɛ i ja’m be ti kɛ nnɛn ngble nga be flɛ i ursu’n i liɛ mun sa. Yɛ i nuan’n ti kɛ asɔmɔli liɛ’n sa. Dragɔn’n fɛli i tinmin’n nin i famiɛn bia’n, ɔ nin i kwlalɛ dan’n mannin nnɛn sɔ’n.  N wunnin kɛ i ti’m be nun kun ti kɛ b’a bo i fɛ yaya kpa sa. Sanngɛ kannin sɔ’n wa wuli. I sɔ’n yoli asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be ɲɛnmɛn, ɔ maan be suli nnɛn’n i su.  Be suli dragɔn’n, afin ɔ mannin nnɛn’n i kwlalɛ. Kpɛkun be suli nnɛn’n, be seli kɛ: “?Wan yɛ ɔ ti kɛ nnɛn’n sa-ɔ? ?Yɛ wan yɛ ɔ nin i be kwla kun-ɔn?”  Be mannin nnɛn’n i atin kɛ ɔ kan ndɛ dandan mun, naan ɔ saci Ɲanmiɛn wun. Be mɛnnin i atin kɛ ɔ yo sa sɔ mun anglo ablanan-nin-nɲɔn (42).  Yɛ ɔ ukeli i nuan sacili Ɲanmiɛn wun-ɔn. Ɔ sacili i dunman, yɛ ɔ kɛnnin i tranwlɛ’n i wun ndɛ tɛtɛ. Kpɛkun ɔ sacili be nga be tran ɲanmiɛn su lɔ’n be dunman wie.  Be mɛnnin i atin kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn i sran’m be kun alɛ. Yɛ be mɛnnin i atin kɛ ɔ kwla be. Asa ekun’n, be mɛnnin i atin kɛ ɔ sie akpasua kwlaa nunfuɛ mun nin nvlenvle kwlaa nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kan aniɛn wafawafa kwlaa’n, ɔ nin mɛnmɛn kwlaa nunfuɛ mun.  Kpɛkun be kwlaa nga be tran asiɛ’n su’n, bé sú i. Kɛ ɔ fɛ i mɛn’n i bo bolɛ nun’n,* b’a klɛman be nun wie fi i dunman Bua ba mɔ be kunnin i’n, i nguan fluwa’n nun.  Sran ng’ɔ si fa sie’n, maan ɔ fa sie. 10  Sɛ ɔ fata kɛ be wla sran kun i bisua’n, saan bé wlɛ́ i bisua. Yɛ sran ng’ɔ kun i wiengu nin tokofi’n,* saan bé kún i nin tokofi. I lɛ nun’n, ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn i sran’m be tra be awlɛn, yɛ be lafi i su. 11  Kpɛkun n wunnin nnɛn kun ekun, ɔ fin asiɛ’n bo fiteli. Ɔ le wɛ nɲɔn. Be ti kɛ bua ba’m be liɛ’n sa. Sanngɛ ɔ ijɔ kɛ dragɔn sa. 12  Ɔ fa kwlalɛ nga nnɛn klikli’n le i’n fa sie sran mun nnɛn klikli’n i ɲrun lɛ. Ɔ yo maan asiɛ’n sufuɛ’m be su nnɛn klikli mɔ be boli i fɛ yaya kpa mɔ i kannin’n wuli’n. 13  Ɔ yo sa dandan mun. Ɔ yo maan sin fin ɲanmiɛn su lɔ jra asiɛ’n su. Ɔ yo i sɔ klɔ sran’m be kwlaa be ɲrun. 14  Sa dandan mɔ be mɛnnin i atin kɛ ɔ yo be nnɛn’n i ɲrun lɛ’n ti’n, ɔ laka asiɛ’n sufuɛ mun ɔ mlin be. Asa kusu’n, ɔ se asiɛ’n sufuɛ’m be kɛ be yo nnɛn mɔ be fali tokofi be finnin i’n, m’ɔ ɲannin nguan ekun’n, i wunsu kun.* 15  Be mɛnnin i atin kɛ ɔ fita nnɛn’n i wunsu nga be yoli’n i su naan ɔ mɛn i nguan, naan nnɛn’n i wunsu sɔ’n ɔ ijɔ. Kpɛkun ɔ yo naan be kun be nga be waan be suman nnɛn’n i wunsu’n. 16  Ɔ mian sran’m be kwlaa, i bakan-o, i kpɛnngbɛn-o, i aɲanbeunfuɛ-o, i yalɛfuɛ-o, i diewa-o, i kanga-o kɛ be sie be nzɔliɛ be sa fama’n su, annzɛ be ngban’n su. 17  I liɛ’n, sran ng’ɔ leman nzɔliɛ’n ɔ su kwlá toman like annzɛ ɔ su kwlá yoman like atɛ. Nzɔliɛ sɔ’n ti nnɛn’n i dunman annzɛ ɔ ti like nuan, yɛ ɔ nin i dunman’n be kɔ sɛsɛ. 18  Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n, maan ɔ wun nnɛn’n i like nuan’n i wlɛ, afin like nuan sɔ’n ti klɔ sran like nuan, yɛ ɔ ti ya nsiɛn ablesiɛn-nin-nsiɛn (666). Sran ng’ɔ si ngwlɛlɛ’n yɛ ɔ kwla wun ndɛ sɔ’n i wlɛ-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Dragɔn’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Blɛ nga Adan nin Ɛvu bé wú be mma mun’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Annzɛ “sran ng’ɔ fata kɛ be kun i nin tokofi’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “be yo man nnɛn’n.”