Sa Nglo Yilɛ 12:1-17

  • Bla’n nin ba yasua’n, ɔ nin dragɔn’n (1-6)

  • Misɛli nin dragɔn’n be kunnin (7-12)

    • Be kannin dragɔn’n i bo be guɛli i asiɛ’n su (9)

    • Suɛn tɔnfuɛ’n si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun (12)

  • Dragɔn’n kle bla’n i ɲrɛnnɛn (13-17)

12  Nzɔliɛ dan kun fiteli ɲanmiɛn su lɔ. Yɛle kɛ bla kun wlali wia’n kɛ tralɛ sa, yɛ anglo ba’n wo i ja bo. Kpɛkun famiɛn kle kun wo i ti. Nzraama blu-nin-nɲɔn (12) be o famiɛn kle sɔ’n su.  Bla’n ti wunnzɛfuɛ, yɛ i ba wulɛ blɛ’n w’a ju. Ɔ maan i klun m’ɔ yo i ya’n ti’n, ɔ kpan.  Nzɔliɛ kun ekun fiteli ɲanmiɛn su lɔ. Yɛle kɛ n wunnin dragɔn* dan kun. Ɔ blo kɛ sin sa. I ti’n ti nso, yɛ i wɛ’m be ti blu. Kpɛkun famiɛn kle nso o i ti’m be su.  Ɲanmiɛn su lɔ nzraama mɔ be bubuli be nun akpasua nsan’n, dragɔn i lua’n kuannin be nun akpasua kun guali asiɛ’n su wa. Kpɛkun ɔ ko trannin bla m’ɔ su wa wu ba’n i ɲrun lɛ. I liɛ’n, kɛ ɔ wu ba cɛ’n, ɔ́ dí i wa’n.  Bla’n wuli ba yasua kun. Ba yasua sɔ’n, ɔ́ fá blalɛ kpɔnman kánkán mɛnmɛn’m be nunfuɛ’m be kwlaa. Be fali bla’n i wa’n ndɛndɛ be ɔli Ɲanmiɛn nin i famiɛn bia’n be wun lɔ.  Kpɛkun bla’n wanndi ɔli aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ. Ɲanmiɛn siesieli lika kun lɔ mɛnnin i naan be mɛn i like lɔ naan ɔ di. Ɔ́ trán lɔ lele cɛn ba akpi kun ya nɲɔn ablesiɛn (1.260).  Kpɛkun alɛ tɔli ɲanmiɛn su lɔ: Misɛli* nin i anzi mun, be nin dragɔn’n be kunnin. Yɛ dragɔn nin i anzi mun, be nin be kunnin.  Sanngɛ dragɔn’n nin i anzi mun b’a kwlaman be,* yɛ b’a ɲanman tranwlɛ ɲanmiɛn su lɔ kun mlɔnmlɔn.  Be kannin dragɔn dan’n i bo. Dragɔn sɔ’n yɛle wuo lalaa mɔ be flɛ i Suɛn tɔnfuɛ nin Satan’n. I yɛ ɔ laka asiɛ’n i sufuɛ’m be kwlaa ɔ mlin be’n niɔn. Be kɛnnin i nin i anzi’m be bo guali be asiɛ’n su. 10  N tili nɛn dan kun ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ se kɛ: “Siɛn’n, e Ɲanmiɛn’n ti’n sran’m b’a ɲan be ti. W’a yi i tinmin’n i nglo. Yɛ w’a taka i Famiɛn diwlɛ’n, kpɛkun i Klisi’n w’a bo sran’m be sielɛ bo. Afin sran ng’ɔ tɔn e niaan’m be suɛn wia nun nin kɔnguɛ Ɲanmiɛn ɲrun’n, b’a kɛn i bo b’a yi i asiɛ’n su! 11  Bua ba’n i mmoja’n nin jasin nga be boli’n ti’n, be kwlɛli i. Yɛ kannzɛ bɔbɔ be waan bé kún be’n, b’a kpliman be ti. 12  I sɔ’n ti’n, ɲanmiɛn su lɔ’n nin amun mɔ amun tran lɔ’n, maan amun klun jɔ! Sanngɛ asiɛ’n nin jenvie’n, amun yako. Afin Suɛn tɔnfuɛ’n w’a to amun lɔ. Yɛ w’a fa ya dan kpa afin ɔ si kɛ i blɛ’n w’a sɔnman kun.” 13  Kɛ dragɔn’n wunnin kɛ b’a kɛn i bo b’a yi i asiɛ’n su’n, ɔ kleli bla m’ɔ wuli ba yasua’n i ɲrɛnnɛn. 14  Sanngɛ be fali anunman ɲin dan’n i ndɛwa nɲɔn’m be mannin bla’n naan ɔ tu wɔ wuo’n i wun mmua, i tranwlɛ m’ɔ o aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n nun. Bé mɛ́n i like lɔ naan ɔ di, blɛ kun nin blɛ kpanngban nin blɛ kun i bue.* 15  Kpɛkun wuo’n fili nzue dan wie guali naan ɔ mɛn bla’n. 16  Sanngɛ asiɛ’n deli bla’n. Ɔ trɛli i nuan’n nun ɔ mɛnnin nzue mɔ dragɔn’n fi guali’n. 17  Ɔ maan dragɔn’n fali ya bla’n i wun. Kpɛkun ɔ nin bla’n i mma nga be kali lɛ mɔ be nanti Ɲanmiɛn i mmla’m be su’n, mɔ be kan Zezi i ndɛ’n be ko kunnin.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Ɔ ti kɛ wuo dan wie sa.
I bo’n yɛle “?Wan yɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa-ɔ?”
Annzɛ “sanngɛ be kwlali dragɔn’n.”
Yɛle blɛ nsan nin sin.