Sa Nglo Yilɛ 11:1-19

 • Lalofuɛ nɲɔn mun (1-13)

  • Bé wlá bajɛ tralɛ yɛ bé fá cɛn ba 1.260 bé kán min nuan ndɛ (3)

  • Be kunnin be, kpɛkun b’a sieman be (7-10)

  • Kɛ cɛn ba nsan nin sin wieli’n, be ɲannin nguan ekun (11, 12)

 • Ɲrɛnnɛn nɲɔn su’n w’a sin, i nsan su’n su ba (14)

 • Awɛ’n i nso su’n (15-19)

  • E Min’n nin i Klisi’n be Famiɛn diwlɛ’n (15)

  • Ɲanmiɛn wá núnnún be nga be saci asiɛ’n (18)

11  I sin’n, ɔ fali ndɛma kun m’ɔ ti kɛ kpɔnman* sa’n mannin min. Yɛ ɔ seli kɛ: “Jaso naan sunnzun Ɲanmiɛn i sua’n nin tɛ yiwlɛ’n, yɛ ka be nga be su Ɲanmiɛn i sua’n nun’n.*  Sanngɛ Ɲanmiɛn i sua’n i awlo klun’n i liɛ’n, yaci i lɛ, nán sunnzun. Afin be fa mannin be nga be timan Zuifu’n. Kpɛkun bé tíatía Ɲanmiɛn i klɔ’n su anglo ablanan-nin-nɲɔn (42).  Ń má yó maan min lalofuɛ nɲɔn’m bé wá wlá bajɛ tralɛ, yɛ bé fá cɛn ba akpi kun ya nɲɔn ablesiɛn (1.260) bé kán min nuan ndɛ.”  Olivie waka nɲɔn mun nin kannin siewlɛ nɲɔn’m be ti min lalofuɛ sɔ’m be nzɔliɛ, yɛ be jinjin asiɛ’n i Min’n i ɲrun lɛ.  Be nga be waan bé yó be tɛ’n, sin fin be nuan nun ɔ yra be kpɔfuɛ sɔ mun. Sran nga i waan ɔ́ yó be tɛ’n, ɔ fata kɛ be kun i kɛ ngalɛ’n sa.  Blɛ nga bé kán Ɲanmiɛn nuan ndɛ’n, be kwla tannin ɲanmiɛn su lɔ’n naan nzue w’a tɔman. Asa ekun’n, be kwla yo maan nzue kaci mmoja. Yɛ blɛ kwlaa nga be klo’n, be kwla fa ɲrɛnnɛn wafawafa kwlaa be yi i asiɛ’n su.  Kɛ be wieli be ndɛ’n i kan’n, nnɛn wlɛfuɛ m’ɔ fin kunman dan mɔ be simɛn i bo’n nun’n, ɔ fiteli. Kpɛkun ɔ nin be kunnin alɛ, ɔ kwlali be, yɛ ɔ kunnin be.  Be fuɛn’m bé ká klɔ dan’n i akpɔ dan’n su. Klɔ dan sɔ’n i ɲanndra dunman’n yɛle Sodɔmun nin Ezipti. Lɛ yɛ be kunnin be Min’n waka’n su-ɔ.  Yɛ sran wafawafa kwlaa nin mɛnmɛn kwlaa nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kan aniɛn wafawafa’n nin nvlenvle kwlaa nunfuɛ’m bé nían be fuɛn’n cɛn ba nsan nin sin. Yɛ be kplinman su kɛ sran’m be sie be. 10  I sɔ’n ti’n, be nga be tran asiɛ’n su’n be klun wá jɔ́, yɛ bé wá dí cɛn, kpɛkun bé wá cɛ́ be wiengu like. Afin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nɲɔn sɔ’m be kleli be nga be tran asiɛ’n su’n be yalɛ. 11  Kɛ cɛn ba nsan nin sin’n wieli’n, Ɲanmiɛn yoli maan be ɲannin nguan ekun. Kpɛkun be jaso jrannin be ja’m be su. Ɔ maan srɛ dan kpa kunnin be nga be wunnin be’n. 12  Kpɛkun be tili nɛn kun. Ɔ tɛli kekle kpa ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “An fu wa.” Kpɛkun be fuli ɲanmiɛn ble’n nun be ɔli ɲanmiɛn su lɔ. Kɛ bé fú kɔ́’n, be kpɔfuɛ’m be wunnin be.* 13  Dɔ kunngba sɔ’n su’n, asiɛ’n kejeli dan kpa. Asiɛ’n mɔ be bubuli nun akpasua blu’n, i akpasua kun sacili. Asiɛ’n i kejelɛ’n ti’n, sran akpi nso (7.000) be wuli. Kpɛkun srɛ kunnin be nga b’a wuman’n, ɔ maan be manmannin Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n. 14  Ɲrɛnnɛn nɲɔn su’n w’a sin. Ɲrɛnnɛn nsan su’n su ba ndɛndɛ kpa. 15  Anzi nso su’n boli i awɛ’n. Kpɛkun nɛn wie’m be tɛli kekle kpa ɲanmiɛn su lɔ. Be seli kɛ: “Mɛn’n nun famiɛn diwlɛ’m b’a yo e Min’n nin i Klisi’n be Famiɛn diwlɛ. Yɛ Ɲanmiɛn dí famiɛn tititi.” 16  Kpɛkun kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) nga be titi famiɛn bia’m be su Ɲanmiɛn i ɲrun’n, be utuli be ɲin ase be suli Ɲanmiɛn. 17  Be seli kɛ: “Ɲanmiɛn Zoova, wɔ mɔ a kwla sa’n kwlaa yo’n, mɔ a o lɛ’n, mɔ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n a o lɛ’n, é lá wɔ ase. Afin a fali ɔ tinmin dan’n, kpɛkun a boli famiɛn dilɛ bo. 18  Sanngɛ nvlenvle’m be nunfuɛ’m be fali ya, yɛ ɔ ya liɛ’n kusu jasoli. Blɛ nga á dí be nga b’a wu’n be jɔlɛ’n w’a ju. Ɔ nuan ijɔfuɛ mun nin ɔ sran mun, ɔ nin be nga be sro wɔ’n, sɛ be le ɲrun-o, sɛ be leman ɲrun-o, blɛ nga á yó be mo’n w’a ju. Yɛ blɛ nga á núnnún be nga be saci asiɛ’n w’a ju.” 19  Kpɛkun Ɲanmiɛn i sua m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i anuan’m be tikeli. Ɔ maan n wunnin aenguɛ’n i alaka m’ɔ o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ’n. Kpɛkun ɲanmiɛn’n kpali sin, nɛn wie’m be tɛli, ɲanmiɛn’n kplali, asiɛ’n kejeli, yɛ nzraama nga kɛ nzue tɔ́’n be gua’n, be guali.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “like sunnzunlɛ kpɔnman.”
Sua ba ngunmin kun m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n i ndɛ yɛ be kan-ɔn.
Be kwla se ekun kɛ “be ɲin ta be.”