Sa Nglo Yilɛ 10:1-11

  • Fluwa kaan kun o anzi wunmiɛnfuɛ kun sa nun (1-7)

    • “Ɔ su cɛman kun” (6)

    • Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, ɔ́ kpɛ́n su (7)

  • Zan dili fluwa kan’n (8-11)

10  I sin’n, n wunnin anzi uflɛ, ɔ le wunmiɛn kpa. Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ ɔ su jra. Ɲanmiɛn ble kun bo sin yiɛ i, yɛ ɲanngondin kun o i ti su. I ɲrun’n kpaja kɛ wia’n sa, yɛ i ja’m be ti kɛ sin sa.  Fluwa kaan kun o i sa nun. I nun ti ɲannjiwa. Ɔ tɛkɛli i ja fama’n jenvie’n su, kpɛkun ɔ tɛkɛli i ja bɛ’n asiɛ ba’n su.  Ɔ kpannin kekle kpa kɛ asɔmɔli sa. Kɛ ɔ kpannin sɔ’n, ɲanmiɛn kplalɛ nso’m be ijɔli.  Kɛ ɲanmiɛn kplalɛ nso’m be ijɔli’n, min waan ń klɛ́ ndɛ nga be kannin’n. Sanngɛ n tili nɛn kun, ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ seli kɛ: “Ndɛ nga ɲanmiɛn kplalɛ nso’m be kannin’n, fia su, nán klɛ.”  Anzi nga n wunnin kɛ ɔ jin jenvie’n nin asiɛ ba’n su’n, ɔ tinngɛli i sa fama’n ɲanmiɛn su lɔ.  Kpɛkun anzi’n fali Sran m’ɔ o lɛ’n, m’ɔ́ ká lɛ tititi’n, m’ɔ yili ɲanmiɛn m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin ninnge kwlaa nga be o lɔ’n, ɔ nin asiɛ’n nin ninnge kwlaa nga be o su’n, ɔ nin jenvie’n nin ninnge kwlaa nga be o i bo lɔ’n ɔ tali nda. Ɔ seli kɛ: “Ɔ su cɛman kun.  Sanngɛ kɛ blɛ nga anzi nso su’n wá bó i awɛ liɛ’n wá jú’n, Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa m’ɔ ti jasin fɛ m’ɔ kan kleli i sran nga be ti i nuan ijɔfuɛ’n, ɔ́ kpɛ́n su.”  N tili nɛn ng’ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ’n ekun. Ɔ seli min kɛ: “Ko fa fluwa kan nga be ɲɔnɲɔnnin i mɔ be tikeli su’n, m’ɔ o anzi ng’ɔ jin jenvie’n nin asiɛ ba’n su’n, i sa nun’n.”  N ɔli anzi’n i wun lɔ, kpɛkun n seli i kɛ ɔ fa fluwa kan nga be ɲɔnɲɔnnin i’n man min. Yɛ ɔ seli min kɛ: “De di. Ɔ́ yó wi ɔ klun lɔ, sanngɛ ɔ́ yó nɛnkɛnnɛnkɛn ɔ nuan nun kɛ awɛma nzue sa.” 10  N fali fluwa kan’n anzi’n i sa nun, kpɛkun n dili. Ɔ yoli nɛnkɛnnɛnkɛn min nuan nun kɛ awɛma nzue sa. Sanngɛ kɛ n mɛnnin’n, ɔ yoli wi min klun lɔ. 11  Yɛ be seli min kɛ: “Nvlenvle nin mɛnmɛn’m be nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be kan aniɛn wafawafa’n nin famiɛn kpanngban be wun ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli wɔ’n, ɔ fata kɛ a kɛn i ekun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun