Sa Nglo Yilɛ 1:1-20

  • Ɲanmiɛn maan Zezi yili sa kun nglo (1-3)

  • Asɔnun nso’m be nunfuɛ’m be like yolɛ (4-8)

    • “N ti Alfa nin Omega” (8)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, be fali Zan ɔli e Min’n i cɛn’n nun (9-11)

  • Zan wunnin Zezi aolia nun.

1  Ɲanmiɛn maan Zezi Klisi yili sa ng’ɔ cɛ kan bé wá jú’n, be nglo kleli i sran mun. Zezi sunmɛnnin i anzi’n Zan m’ɔ ti i sran’n i sin naan ɔ fa sa nga bé wá jú’n, ɔ kle i aolia nun.  Ndɛ nga Ɲanmiɛn nin Zezi Klisi be kannin’n, Zan kannin be ndɛ. Ɔ maan, ɔ kannin like kwlaa ng’ɔ wunnin i’n i ndɛ.  Sran ng’ɔ mɛn i nɛn’n su kanngan Ɲanmiɛn i ndɛ nga nun’n, ɔ nin be nga be sie be su’n, ɔ nin be nga be fɛ i nun ndɛ’n su’n, be liɛ su ti ye. Afin blɛ nga be kleli’n, w’a mantan koko kpa.  Min Zan, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ asɔnun nso’m be nunfuɛ nga be o Azi akpasua’n su’n: Maan “Sran m’ɔ o lɛ’n, mɔ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n ɔ o lɛ’n, m’ɔ su ba’n” ɔ nin wawɛ nso nga be o i famiɛn bia’n i ɲrun lɛ’n, be yo amun ye, yɛ maan amun wun jɔ amun fɔuun.  Asa ekun’n, maan Zezi Klisi m’ɔ ti “Lalofuɛ nanwlɛfuɛ’n,” m’ɔ ti “Ɲanmiɛn i wa m’ɔ ti be nga be cɛnnin be’n be nun klikli’n”* mɔ kusu ɔ ti “asiɛ’n su famiɛn’m be kwlaa be Siefuɛ’n” ɔ yo amun ye, yɛ maan ɔ yo naan amun wun jɔ amun fɔuun. Ɔ klo e, yɛ ɔ fɛli i bɔbɔ i mmoja’n deli e. Ɔ maan e ɲannin e ti e sa tɛ’m be sa nun.  Ɔ yoli maan e kacili i famiɛn diwlɛ’n i nunfuɛ, kpɛkun e kacili i Si m’ɔ ti i Ɲanmiɛn’n i ɲrun jranfuɛ. Maan aɲrunɲan’n nin kwlalɛ’n be yo i liɛ titi. Maan ɔ yo sɔ.  An nian! Ɔ o ɲanmiɛn ble’n nun ɔ su ba. Sran’m be kwlaa bé wún i. Be nga be wɔli i cua’n, bé wún i wie. Yɛ i ti’n, asiɛ’n su sran’m be kwlaa be wla m’ɔ́ bó be wun’n ti’n, bé fínfín be wue’n nun. Sa sɔ’n, ɔ́ yó sɔ sakpa. Maan ɔ yo sɔ.  Ɲanmiɛn Zoova se kɛ: “N ti Alfa nin Omega. N ti Sran m’ɔ o lɛ’n, mɔ kɛ ɔ fɛ i laa lele’n ɔ o lɛ’n, m’ɔ su ba’n. N ti Ɲanmiɛn m’ɔ kwla sa’n kwlaa yo’n.”  Min Zan mɔ n ti amun niaan’n, Zezi mɔ e nin i e o nun’n ti’n, be kle min ɲrɛnnɛn kɛ amun sa. N ti Ɲanmiɛn i famiɛn diwlɛ’n i nunfuɛ wie kɛ amun sa, yɛ n jran kekle kɛ amun sa. Kɛ mɔ n kannin Ɲanmiɛn nin Zezi be ndɛ n kleli sran mun’n ti’n, n wo lika mɔ nzue bo sin yiɛ i’n, mɔ be flɛ i Patimɔsu’n i nun wa. 10  Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, be fa min ɔli e Min’n i cɛn’n nun. Kpɛkun n tili sran kun nɛn min sin lɔ. Ɔ tɛ kekle kpa kɛ awɛ sa. 11  Ɔ seli kɛ: “Klɛ like kwlaa nga a wun i’n fluwa su naan fa ko man asɔnun nso nga be o Efɛzi nin Smirinin ɔ nin Pɛɛgamun nin Tiatii, ɔ nin Sadi nin Filadɛlfi nin Laodise’n.” 12  N kpɛli min ɲin naan ń nían sran ng’ɔ su kan ndɛ kle min’n. Kɛ n kpɛli min ɲin’n, n wunnin sika ɔkwlɛ kannin siewlɛ nso. 13  Yɛ sran kun m’ɔ fa sran wa’n, ɔ jin kannin siewlɛ’m be afiɛn. Tralɛ ng’ɔ wlɛ i wun’n, ɔ guɛ i ja ngbabua’n su. Kpɛkun like ng’ɔ ci i wue’n nun’n ti sika ɔkwlɛ. 14  Asa ekun’n, i timuɛn’n ti fuaii kɛ fɔkɔ sa, ɔ fɛn fitafita. Yɛ i ɲinma’m be ti kɛ sin taaman sa. 15  I ja’m be ti kɛ aaba m’ɔ su klo sin’n nun m’ɔ bo mianmian’n sa. I nɛn’n kusu tɛ kɛ nzue dan m’ɔ su sonji’n sa. 16  Nzraama nso be o i sa fama’n nun. Kpɛkun tokofi tɛnndɛn m’ɔ lɛ i ɲrun lɛ i sin’n, ɔ fin i nuan nun fite. I ɲrun’n ti kɛ wia m’ɔ kpaja kpa’n sa. 17  Kɛ n wunnin i’n, n tɔli i bo lɛ kɛ m’an wu sa. Ɔ fɛli i sa fama’n fuali min su, kpɛkun ɔ seli min kɛ: “Nán srɛ kun wɔ. Min yɛ n ti Klikli’n nin Kasiɛn’n niɔn. 18  N wo nguan nun. N wuli, sanngɛ siɛn’n, n wo nguan nun. Yɛ ń ká nguan nun tititi. Yɛ wie’n nin Ndia’n* be lakle’n wo min sa nun. 19  I sɔ’n ti’n, ninnge nga a wunnin be’n, ɔ nin ninnge nga be o lɛ dɔ nga su’n, klɛ be. Yɛ ninnge nga be su sin’n, ɔ nin ninnge nga bé wá bá’n, klɛ be wie. 20  Nzraama nso nga a wunnin be min sa fama’n nun’n ɔ nin sika ɔkwlɛ kannin siewlɛ nso’m be su ndɛ’n ti nvialiɛ nun ndɛ. Nzraama nso mun yɛle asɔnun nso’m be anzi mun. Kpɛkun kannin siewlɛ nso mun yɛle asɔnun nso mun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “ba klikli.”
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.