Sa Nga Be Yoli’n 8:1-40

  • Sɔlu kle sran ɲrɛnnɛn (1-3)

  • Filipu boli jasin Samari lɔ. Be fali su (4-13)

  • Be sunmannin Piɛli nin Zan Samari lɔ (14-17)

  • Simɔn kunndɛli kɛ ɔ́ tó Ɲanmiɛn wawɛ’n (18-25)

  • Etiopi famiɛn bla’n i awlo lɔ sran dan’n (26-40)

8  Sɔlu liɛ’n, Etiɛnin i kunlɛ’n yoli i fɛ. Kɛ ɔ fɛ i cɛn sɔ’n nun’n, be kleli asɔnun ng’ɔ o Zerizalɛmun lɔ’n i nunfuɛ’m be ɲrɛnnɛn dan kpa. Ɔ maan be kwlaa be bo sanndili Zide mɛn’n nin Samari mɛn’n nun. Saan akoto mun yɛ be kali lɛ-ɔ.  Sanngɛ yasua wie mɔ be sro Ɲanmiɛn’n, be fali Etiɛnin be ko sieli i, kpɛkun be sunnin i dan kpa.  Sɔlu liɛ’n, ɔ kleli asɔnun’n i nunfuɛ’m be ɲrɛnnɛn. Ɔ wlu sua’m be nun, kpɛkun i yasua-o, i bla-o, ɔ cuɛn be fite ko wla be bisua.  Sanngɛ be nga be bo sanndili’n, kɛ bé kɔ́’n, nn bé kán Ɲanmiɛn ndɛ’n i jasin fɛ’n bé klé sran mun.  Filipu liɛ’n, ɔ ɔli Samari klɔ’n su lɔ,* naan w’a kan Klisi’n i ndɛ w’a kle lɔfuɛ mun.  Sran kpanngban be fali be ɲin sieli ndɛ nga Filipu kannin’n su kpa. Be sieli be su be tili i nuan ndɛ’n, yɛ be fali be ɲin sieli sa dandan ng’ɔ yoli be’n be su kpa.  Afin mmusu’m be o be nun kpanngban be su. Yɛ mmusu sɔ’m be kpan kekle kpa, kpɛkun be jaso be su. Asa ekun’n, bubuwafuɛ kpanngban nin sran kpanngban mɔ be ja yo be ya’n, be yoli juejue.  Ɔ maan klɔ sɔ’n sufuɛ’m be klun jɔli dan.  Bian kun o klɔ sɔ’n su lɛ. Be flɛ i kɛ Simɔn. Laa’n, ɔ yi atrɛ. I sɔ’n bo Samari mɛn’n nunfuɛ’m be nuan. Bian sɔ’n waan ɔ ti tinwa. 10  Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i be nga be leman ɲrun’n be su lele m’ɔ́ fá jú be nga be le ɲrun’n be su’n, be kwlaa be fa be ɲin sie i su, yɛ be se kɛ: “Bian nga yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Tinmin mɔ be flɛ i kɛ Tinmin Dan’n niɔn.” 11  Kɛ m’ɔ yili atrɛ cɛli kpa mɔ i sɔ’n boli be nuan titi’n ti’n, be suli i su. 12  Sanngɛ kɛ Filipu boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n kleli be mɔ be fali su’n, i yasua-o, i bla-o, be yoli be batɛmun Zezi Klisi dunman nun. 13  Simɔn bɔbɔ lafili su wie. Kɛ be yoli i batɛmun’n, ɔ suli Filipu su. Kɛ ɔ wunnin sa dandan nin abonuan sa mɔ Filipu yo be’n, ɔ boli i nuan. 14  Kɛ akoto’m be tili i Zerizalɛmun lɔ kɛ Samarifuɛ’m be sɔli Ɲanmiɛn ndɛ’n nun kpa’n, be sunmannin Piɛli nin Zan be wun lɔ. 15  Be ko srɛli Ɲanmiɛn mannin be naan Ɲanmiɛn wawɛ’n jra be su. 16  Afin ɔ nin-a jraman be nun wie fi su. Batɛmun ngunmin yɛ be yoli be e Min Zezi i dunman nun-ɔn. 17  Yɛ be fali be sa fuali be su-ɔ. Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali be su. 18  Simɔn wunnin kɛ, kɛ akoto’m be fa be sa fua sran’m be su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jra be su. Ɔ maan ɔ mannin be sika 19  naan w’a se kɛ: “An man min tinmin sɔ’n wie naan sran nga n fa min sa n fuɛ i su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrɛ i su.” 20  Yɛ Piɛli seli i kɛ: “Maan a nin ɔ sika’n amun nunnun. Afin a bu i kɛ a kwla fa sika to like nga Ɲanmiɛn fa cɛ’n. 21  Junman nga timan ɔ liɛ wie. Afin Ɲanmiɛn ɲrun’n, ɔ klun akunndan’n timan kpa. 22  Ɔ maan kaci wɔ akunndan tɛ’n, kpɛkun kpata Zoova. I liɛ atrɛkpa’n, ɔ́ yáci akunndan tɛ sɔ mɔ a buli’n ɔ́ cɛ́ wɔ. 23  Afin n wun kɛ ɔ klun yo wi kpa, kpɛkun a ti sa tɛ’n i kanga.” 24  Simɔn tɛli be su kɛ: “Amun kpata Zoova man min naan ndɛ nga amun kɛnnin i lɛ’n, be nun wie fi w’a ɲanman min.” 25  Ɔ maan kɛ be kannin Zoova i ndɛ’n lika kwlaa wieli’n, be sali be sin Zerizalɛmun lɔ. Kɛ bé kɔ́’n, be boli jasin fɛ’n Samari klɔ kpanngban su. 26  Sanngɛ Zoova i anzi’n kannin ndɛ kun kleli Filipu. Ɔ seli i kɛ: “Jaso naan kɔ ngua lɔ. Kɔ atin ng’ɔ fɛ i Zerizalɛmun kɔ Gaza’n su.” (Atin sɔ’n sin aawlɛ flɛnnɛn’n nun.) 27  Ɔ maan ɔ jaso ɔli, naan w’a wun bian kun. Bian sɔ’n ti Etiopi famiɛn bla mɔ be flɛ i Kandasi’n, i awlo lɔ sran dan kun. I yɛ ɔ niɛn i ninnge kpakpa’m be su-ɔ. Ɔ fin Ɲanmiɛn sulɛ Zerizalɛmun lɔ, 28  ɔ su sɛ i sin. Ɔ ti i kakaklolo’n nun, ɔ su kanngan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai i fluwa’n nun. Ɔ mɛn i nɛn’n su yɛ ɔ kanngan-ɔn. 29  Yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n seli Filipu kɛ: “Kɔ kakaklolo nga i wun lɔ, naan kɛ i wun koko lɛ.” 30  Filipu wanndili naan w’a mantan kakaklolo’n. Ɔ wunnin kɛ bian’n su kanngan Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai i fluwa’n nun. Ɔ mɛn i nɛn’n su yɛ ɔ kanngan nun-ɔn. Ɔ seli i kɛ: “?Ndɛ nga a su kɛnngɛn i lɛ’n, a wun i wlɛ?” 31  Bian’n seli kɛ: “?Nanwlɛ, sɛ sran w’a ukaman min’n, ɔ́ yó sɛ naan m’an wun i wlɛ?” Ɔ maan ɔ srɛli Filipu kɛ ɔ fu naan ɔ trɛn i wun lɛ. 32  Ɲanmiɛn ndɛ ng’ɔ su kanngan nun’n yɛ: “Kɛ bua sa’n, be fɛ i ɔli kɛ bé kó kún i. Yɛ kɛ bua ba mɔ kɛ bé kpɛ́kpɛ́ i ndrɛ’n, ɔ ukemɛn i nuan’n sa’n, i kusu ɔ ukemɛn i nuan. 33  Kɛ bé gúɛ i ɲin ase’n, b’a dimɛn i jɔlɛ nanwlɛ su. ?Wan yɛ ɔ́ kɛ́n i osufuɛ’m be ndɛ-ɔ? Afin be fɛli i nguan’n asiɛ’n su be ɔli.” 34  Yɛ famiɛn bla’n i junman difuɛ’n seli Filipu kɛ: “?Yaci, wan ndɛ yɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kan-ɔn? ?I bɔbɔ i ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn annzɛ sran uflɛ ndɛ yɛ ɔ kan-ɔn?” 35  Yɛ Filipu boli ijɔlɛ bo-ɔ. Ɔ boli i bo Ɲanmiɛn ndɛ sɔ’n su naan w’a bo Zezi i su jasin fɛ’n w’a kle i. 36  Kɛ bé kɔ́’n, be juli nzue ba kun i wun lɛ. Yɛ famiɛn bla’n i junman difuɛ’n seli kɛ: “Nian! Nzue ba kun yɛ. ?Ngue ti yɛ be kwlá yoman min batɛmun yɛ?” 37  —— 38  Ɔ maan ɔ seli kɛ be jran kakaklolo’n. Kpɛkun Filipu nin famiɛn bla’n i awlo lɔ junman difuɛ’n be nɲɔn’n, be jrali nzue’n nun, naan Filipu w’a yo i batɛmun. 39  Kɛ be fin nzue’n nun fiteli’n, Zoova i wawɛ’n fali Filipu lɛ ndɛndɛ ɔli. Ɔ maan famiɛn bla’n i junman difuɛ’n w’a wunmɛn i kun. Yɛ ɔ ɔli i liɛ-ɔ. Kɛ ɔ́ kɔ́’n, i klun ti jɔwa kpa. 40  Sanngɛ be wunnin Filipu Asdɔdu lɔ. Ɔ wlanwlannin lɔ lika’n nun, ɔ boli jasin fɛ’n klɔ’m be kwlaa be su lele ɔ fa juli Sezare mɛn’n nun lɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “Samari klɔ kun su.”