Sa Nga Be Yoli’n 7:1-60

  • Ndɛ nga Etiɛnin kɛnnin i Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun’n (1-53)

    • Awlobo kpɛn’m be blɛ su (2-16)

    • Moizi sieli nvle’n. Izraɛlifuɛ’m be sɔli amuɛn (17-43)

    • Ɲanmiɛn tranman sua mɔ klɔ sran kplan’n i nun (44-50)

  • Be finfinnin Etiɛnin yɔbuɛ (54-60)

7  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n usali kɛ: “?Ɔ yoli sɔ sakpa?”  Etiɛnin tɛli su kɛ: “Nja mun, min niaan nin min si mun, amun tie. Kwlaa naan e nannan Abraamun w’a ko tran Aran lɔ’n, Ɲanmiɛn mɔ i ɲrun’n kpaja ɲanɲan’n, ɔ yili i wun nglo kleli i Mezopotamin lɔ.  Kpɛkun ɔ seli i kɛ: ‘Jaso ɔ mɛn’n nun, tu ɔ osufuɛ’m be wun wa naan kɔ mɛn nga ń wá klé wɔ’n nun lɔ.’  Yɛ ɔ jasoli Kaldefuɛ’m be mɛn’n nun ko trannin Aran lɔ-ɔ. Kɛ i si wuli’n, Ɲanmiɛn maan ɔ jasoli Aran lɔ, ɔ wa trannin mɛn nga andɛ amun tran nun yɛ’n i nun.  Kusu’n, w’a mɛnmɛn i aja fi mɛn sɔ’n nun. W’a mɛnmɛn i i ja tiawlɛ kaan sa bɔbɔ. Sanngɛ ɔ seli kɛ mɛn sɔ’n wá káci i liɛ, naan ɔ́ káci i mma’m be liɛ wie. Kusu nn ɔ nin-a wuman ba.  Asa ekun’n, Ɲanmiɛn seli i kɛ i mma’m bé káci aofuɛ mɛn kun m’ɔ timan be liɛ’n i nun. Kpɛkun mɛn sɔ’n i nunfuɛ’m bé fá be káci kanga, bé klé be yalɛ afuɛ ya nnan (400).  Ɲanmiɛn seli kɛ: ‘Nvle nga bé káci kanga nun’n, ń dí i jɔlɛ. I sin’n, bé fín nvle sɔ’n nun bé fíte, kpɛkun bé wá sú min lika nga nun wa.’  “Ɔ nin i be trali klɛn wlalɛ aenguɛ. I sin’n, ɔ wuli Izaaki. Kɛ ɔ dili lemɔcuɛ kun’n, ɔ wlɛli i klɛn. Kpɛkun Izaaki kusu wuli* Zakɔbu, yɛ Zakɔbu wuli awlobo kpɛn* blu-nin-nɲɔn (12) mun.  Awlobo kpɛn’m be ɲin wa cili Zozɛfu, ɔ maan be yoli i atɛ Eziptifuɛ’m be sa nun. Sanngɛ Ɲanmiɛn jrɛnnin i sin. 10  Ɔ deli i ɲrɛnnɛn kwlaa ng’ɔ wunnin i’n nun. Ɔ yoli maan Faraɔn m’ɔ ti Ezipti famiɛn’n kloli i sa. Ɔ mɛnnin i ngwlɛlɛ Faraɔn ɲrun, kpɛkun Faraɔn fɛli i sieli i Ezipti mɛn’n nin i awlo wunmuan’n su. 11  Sanngɛ awe wie wa kpɛnnin Ezipti mɛn’n nin Kanaan mɛn’n nun. W’a yoman blɛblɛ. I sɔ’n ti’n, e nannan’m be ɲanman like be diman. 12  Zakɔbu tili i kɛ aliɛ o Ezipti mɛn’n nun lɔ. Ɔ maan ɔ sunmannin e nannan mun lɔ kun. 13  I kpɛ nɲɔn su’n, Zozɛfu fɛli i wun kleli i niaan mun, ɔ maan Faraɔn wa sili Zozɛfu i osufuɛ mun. 14  Zozɛfu ko mɛnnin i si Zakɔbu i ngaliɛ kɛ ɔ nin i osufuɛ’m be kwlaa be bla. Yɛ sran ableso-nin-nnun (75) be jasoli be mɛn’n nun be ɔli-ɔ. 15  Ɔ maan Zakɔbu ɔli Ezipti, naan w’a wu lɔ. E nannan’m be kusu be wuli lɔ wie. 16  Be fali be ɔli Sekɛmun. Asieliɛ nga Abraamun fali jɛtɛ ufue toli i Amɔɔ i mma’m be sa nun Sekɛmun lɔ’n, i nun yɛ be sieli be-ɔ. 17  “Kɛ nda nga Ɲanmiɛn tali Abraamun’n i su kpɛnlɛ blɛ’n mantannin’n, e nvle’n nunfuɛ’m be wa sɔnnin kpanngban kpa Ezipti mɛn’n nun lɔ. 18  Sanngɛ famiɛn uflɛ m’ɔ siman Zozɛfu’n, ɔ wa sieli Ezipti mɛn’n. 19  Famiɛn sɔ’n lakali e nvle’n nunfuɛ mun, ɔ miannin e nannan’m be kɛ be yaci be mma’m be nun naan be wu. 20  Blɛ sɔ’n nun yɛ be wuli Moizi-ɔ. Ɔ ti klanman Ɲanmiɛn ɲrun. Be tɛli i i si i awlo’n nun anglo nsan. 21  Sanngɛ kɛ be yili i blo’n, Faraɔn i wa bla’n fɛli i, naan w’a tɛ i kɛ i bɔbɔ i klun ba sa. 22  Ɔ maan be fali Eziptifuɛ’m be ngwlɛlɛ’n i kwlaa kleli Moizi. I sɔ’n ti’n, ɔ si ijɔ kpa, kpɛkun i sa si like yo. 23  “Kɛ ɔ ɲannin afuɛ ablanan’n (40), akunndan wie bɛli i ti nun* kɛ ɔ́ kó nían i niaan Izraɛlifuɛ’m be osu. 24  Kɛ ɔ wunnin kɛ Eziptifuɛ kun su yo i niaan Izraɛlifuɛ kun i tɛtɛ’n, ɔ jrɛnnin i niaan’n i sin. Kpɛkun ɔ kunnin Eziptifuɛ’n. 25  Ɔ buli i kɛ i niaan’m bé wún i wlɛ kɛ Ɲanmiɛn su sin i lika de be. Sanngɛ b’a wunmɛn i wlɛ sɔ. 26  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ́ fíte i niaan’m be su-ɔ, be su di utre. Ɔ maan ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ síesíe be afiɛn. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: ‘Nja mun, amun ti niaan. ?Ngue ti yɛ amun yo amun wiengu tɛtɛ sɔ-ɔ?’ 27  Sanngɛ kun ng’ɔ su yo i wiengu kun’n i tɛtɛ’n suli i bo, naan w’a se i kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ sieli wɔ kɛ a yo e su kpɛn nin e jɔlɛ difuɛ-ɔ? 28  ?Á kúnndɛ kún min wie kɛ anunman’n a fa kunnin Eziptifuɛ’n sa?’ 29  Kɛ Moizi tili ndɛ sɔ’n, ɔ wanndi ko trannin aofuɛ Madian mɛn’n nun lɔ. I sin’n, ɔ wuli ba yasua nɲɔn lɔ. 30  “Kɛ afuɛ ablanan (40) sinnin’n, anzi kun fiteli i ɲrun Sinai oka’n i wun lɛ aawlɛ flɛnnɛn’n nun. Ɔ o owieowie susrɛ kun mɔ sin o nun’n, i nun. 31  Kɛ Moizi wunnin i sɔ’n, ɔ boli i nuan. Sanngɛ kɛ ɔ wunngeli lɔ kɛ ɔ́ kó níɛn i kpa’n, ɔ tili Zoova i nɛn’n. Ɔ seli kɛ: 32  ‘N ti ɔ nannan’m be Ɲanmiɛn. N ti Abraamun nin Izaaki nin Zakɔbu be Ɲanmiɛn.’ Yɛ Moizi boli usulɛ bo-ɔ. Srɛ m’ɔ kunnin i’n ti’n, w’a ɲanman fanngan kɛ ɔ́ kó nían lɔ ekun. 33  Zoova seli i kɛ: ‘Yi ɔ ja ngbabua’n. Afin lika nga a jin nun lɛ’n ti min liɛ. 34  N wunnin afɛ ng’ɔ o min nvle’n nunfuɛ’m be su Ezipti mɛn’n nun lɔ’n, yɛ n tili fɛfɛlɛ mɔ be fɛfɛ’n. I sɔ’n ti’n, n bali be delɛ. Ɔ maan bla maan n sunman wɔ Ezipti mɛn’n nun lɔ.’ 35  Moizi kunngba sɔ’n, be kacili be sin be sili i. Afin be seli kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ sieli wɔ kɛ a yo e su kpɛn nin e jɔlɛ difuɛ-ɔ?’ Kusu nn sran sɔ’n yɛ Ɲanmiɛn sunmɛnnin i kɛ ɔ sie be naan ɔ de be-ɔ. Ɔ sinnin anzi ng’ɔ fiteli i ɲrun owieowie susrɛ’n nun’n i sin naan w’a sunmɛn i. 36  Bian sɔ’n fali be fiteli. Ɔ yoli abonuan sa mun nin sa dandan mun Ezipti mɛn’n nun lɔ, ɔ nin Jenvie Ɔkwlɛ’n su lɔ, ɔ nin aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ lele afuɛ ablanan (40). 37  “Moizi sɔ’n seli Izraɛlifuɛ’m be kɛ: ‘Ɲanmiɛn wá nían amun niaan’m be nun, ɔ́ fá sran kun naan ɔ ijɔ i nuan kɛ min sa man amun.’ 38  Bian sɔ’n wo be nga be yiali aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n be nun wie. Anzi kun kannin ndɛ kleli i nin e nannan mun Sinai oka’n su lɔ. Kpɛkun be fali Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ le ta’n be mɛnnin i kɛ ɔ fa man e. 39  E nannan’m be ɲinfu be ɲin w’a yimɛn i, be yili i blo. Kpɛkun be wla loli Ezipti mɛn’n. 40  Be seli Aarɔn kɛ: ‘Yo ɲanmiɛn kun man e naan ɔ dun e ɲrun mmua. Afin Moizi sɔ m’ɔ fali e Ezipti mɛn’n nun fiteli’n, e siman sa nga w’a ju i su’n.’ 41  Ɔ maan be yoli nannin ba kun blɛ sɔ’n nun. Kpɛkun be yili tɛ mannin amuin sɔ’n. Be dili be sa nuan like sɔ mɔ be yoli’n, i su aklunjuɛ. 42  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn yili be blo. Ɔ maan be ko suli ɲanmiɛn su lɔ ninnge mun, kɛ nga be klɛli i Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fluwa’n nun’n sa. Be klɛli i kɛ: ‘?Izraɛlifuɛ mun, ninnge nga amun fa mannin’n, ɔ nin tɛ nga amun yili be lele afuɛ ablanan’n (40), amun bu i kɛ min yɛ amun yoli i kwlaa sɔ’n mannin min-ɔn? 43  Molɔki i tannin sua’n, ɔ nin amuin Refan i nzraama’n, yɛ amun fali-ɔ. Amun yoli amuin sɔ’m be nzɔliɛ ninnge mun, kpɛkun amun sɔli be. I sɔ’n ti’n, ń wá fá amun ń kɔ́ Babilɔnin sin lɔ.’ 44  “Aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n, tannin sua’n* o e nannan’m be sa nun. Kɛ Ɲanmiɛn kán ndɛ klé Moizi’n, ɔ seli i kɛ ɔ nian ng’ɔ wunnin i’n su yo. 45  Tannin sua sɔ’n yoli e nannan’m be liɛ. Kpɛkun be nin Zozie be fa ɔli be nga Ɲanmiɛn fuannin be e nannan’m be ɲrun’n, be mɛn’n nun lɔ. Ɔ kali lɔ lele Davidi i blɛ su. 46  Ɲanmiɛn klun jɔli i wun. Ɔ maan ɔ srɛli atin kɛ ɔ́ kplán sua kun mán Zakɔbu i Ɲanmiɛn’n. 47  Sanngɛ Salomɔn yɛ ɔ wa kplannin sua kun mɛnnin i-ɔ. 48  Sanngɛ kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n fa kannin’n sa’n, Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n, ɔ tranman sua mɔ klɔ sran kplan’n i nun. Ɔ seli kɛ: 49  ‘Zoova waan ɲanmiɛn su’n ti min famiɛn bia, yɛ asiɛ’n ti min ja takatakawlɛ. ?Sua wafa onin yɛ amún kplán mán min-ɔn? ?Annzɛ lika onin nun yɛ ń trán ń ló wunmiɛn-ɔn? 50  ?Nán min yɛ n yili ninnge sɔ’m be kwlaa-ɔ?’ 51  “Amun ɲin ti kekle. Amun awlɛn’n w’a kete, yɛ amun a tannin amun su mun. Amun loman amun wun manman Ɲanmiɛn wawɛ’n naan ɔ sie amun. Like nga amun nannan’m be yoli’n, i wie yɛ amun yo-ɔ. 52  ?Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ onin yɛ amun nannan’m b’a klemɛn i yalɛ-ɔ? Be kunnin be nga be kannin Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’n i balɛ’n i ndɛ’n. Sran sɔ’n, amun yili i mannin, yɛ amun kunnin i. 53  Amun yɛ anzi’m be fali Mmla’n mannin amun-ɔn, sanngɛ amun a nantiman su.” 54  Nanwlɛ, kɛ be tili ndɛ sɔ mun’n, be fali ya dan kpa, ɔ maan be waan bé yó i like yaya. 55  Sanngɛ i liɛ’n, kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n wo i su’n ti’n, ɔ mɛnnin i ɲin su niannin ɲanmiɛn su lɔ, naan w’a wun Ɲanmiɛn i aɲrunɲan’n. Kpɛkun ɔ wunnin Zezi, ɔ jin Ɲanmiɛn i sa fama su lɛ, 56  naan w’a se kɛ: “An nian! N wun kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n w’a tike. Yɛ Sran wa’n jin Ɲanmiɛn i sa fama su.” 57  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be kpannin kekle kpa. Be fali be sa be tannintanninnin be su mun, kpɛkun be kwlaa be ko fɔli i su. 58  Be cuɛnnin i ɔli klɔ’n i sin lɔ, naan b’a ko finfin i yɔbuɛ. Be nga be tɔnnin i suɛn’n be fali be tralɛ mun guɛli i gbanflɛn kun mɔ be flɛ i kɛ Sɔlu’n i bo lɛ. 59  Kɛ bé fínfín Etiɛnin yɔbuɛ’n, ɔ mɛnnin i nɛn’n su seli kɛ: “E Min Zezi, ń fá min nguan’n* ń wlá ɔ sa nun.” 60  Ɔ kotoli, kpɛkun ɔ mɛnnin i nɛn’n su kekle kpa seli kɛ: “Zoova, yaci sa tɛ nga cɛ be.” Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, yɛ ɔ wuli-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “ɔ yoli i sɔ wie.”
Be kwla se ekun kɛ “nannan mun.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ fali ajalɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “tannin sua m’ɔ ti lalofuɛ’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “pnema.”