Sa Nga Be Yoli’n 6:1-15

  • Be kpali yasua nso naan be cɛcɛ aliɛ (1-7)

  • Be waan Etiɛnin kannin Ɲanmiɛn i wun ndɛ tɛ (8-15)

6  Blɛ sɔ’n nun’n, kɛ be nga be fa ndɛ’n su’n bé trɛ́ bé kɔ́’n, Zuifu nga be kan Ebre’n be ti’n, Zuifu nga be kan Glɛki’n be wa ijɔli be konviabo. Afin cɛn kwlaa kɛ bé cɛ́cɛ́ aliɛ’n, be buman be angbeti bla’m be akunndan.  Ɔ maan akoto blu-nin-nɲɔn (12) mun be flɛli Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be kwlaa naan b’a se be kɛ: “Sɛ e yaci Ɲanmiɛn ndɛ’n i lɛ naan e cɛcɛ aliɛ’n, ɔ timan su.*  Ɔ maan aniaan mun, amun fa amun nun yasua nso mɔ be bo be dunman kpa’n, mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n wo be su’n, mɔ be si ngwlɛlɛ kpa’n, naan e fa junman cinnjin sɔ’n e wla be sa nun.  E liɛ’n, é fá e wun é wlɛ́ i Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nin i ndɛ’n i kanlɛ’n nun mlɔnmlɔn.”  Ndɛ nga be kannin’n, ɔ yoli be kwlaa be fɛ. Ɔ maan be fali Etiɛnin m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa’n, mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n wo i su’n. Asa ekun’n, be fali Filipu, ɔ nin Prokɔɔ, ɔ nin Nikanɔɔ, ɔ nin Timɔnin, ɔ nin Paamenasi yɛ Nikola m’ɔ fin Antiɔsu’n. Bian sɔ’n timan Zuifu, sanngɛ ɔ wa suli Ɲanmiɛn kɛ be sa wie.  Be fa be ɔli akoto’m be wun lɔ. Akoto’m be srɛli Ɲanmiɛn, kpɛkun be fali be sa fuali be su.  Ɔ maan Ɲanmiɛn ndɛ’n truli kpa ɔli i ɲrun. Yɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be wa sɔnnin kpa Zerizalɛmun lɔ. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kpanngban kpa be wa lafili su wie.  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Etiɛnin mɔ Ɲanmiɛn i klun jɔ i wun kpa’n, m’ɔ tinnin i’n, ɔ́ yó abonuan sa kpanngban klé sran mun.  Sanngɛ sran akpasua nga be flɛ be Alajefuɛ mun’n, be nun wie’m be bali kɛ be nin Etiɛnin bé sí akplowa. Be nin Sirɛninfuɛ mun nin Alɛzandrifuɛ mun, ɔ nin sran wie mɔ be fin Silisi nin Azi mɛn nun’n yɛ be bali-ɔ. 10  Sanngɛ sran sɔ’m b’a kwlá jrɛnmɛn i ɲrun. Afin ndɛ ng’ɔ kan’n, ɔ kle kɛ ɔ si ngwlɛlɛ kpa naan Ɲanmiɛn wawɛ’n wo i su. 11  I sin’n, be ko wunnin sran wie’m be wun nvialiɛ nun, kpɛkun be di wlali be kɛ be se kɛ: “Ɔ kannin Moizi nin Ɲanmiɛn be wun ndɛ tɛtɛ. Kɛ ɔ́ kán’n, e tili.” 12  Be wlawlali sran mun, ɔ nin kpɛnngbɛn mun, ɔ nin mmla klɛfuɛ* mun, kpɛkun be ko tɔli i su kpɛ kunngba. Be trɛli i wunmiɛn su naan b’a fɛ i b’a ɔ Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be ja su. 13  Be ko kunndɛli suɛn tɔnfuɛ wie mun bali. Be seli kɛ: “Bian nga yaciman Ɲanmiɛn lika nga, ɔ nin Mmla’n be ndɛ tɛtɛ kanlɛ. 14  I wie yɛle kɛ ɔ kannin kɛ Zezi sɔ m’ɔ fin Nazarɛti’n, ɔ́ búbú lika nga e o nun yɛ’n, naan ɔ́ káci mmla nga Moizi fa mannin e’n. E tili ndɛ sɔ’n i nuan nun.” 15  Be kwlaa nga be o Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be sua’n nun’n, be niɛnnin i siin. Kpɛkun be wunnin kɛ i ɲrun’n w’a kaci kɛ anzi ɲrun sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ yoman e fɛ.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”