Sa Nga Be Yoli’n 5:1-42

  • Ananiasi nin Safira (1-11)

  • Akoto’m be yoli abonuan sa kpanngban (12-16)

  • Be wlali be bisua, kpɛkun be yacili be nun (17-21a)

  • Be fa be ɔli Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be ja su ekun (21b-32)

    • ‘Ɲanmiɛn yɛ e ɲin yi i-ɔ, nán klɔ sran-ɔn’ (29)

  • Ngwlɛlɛ ndɛ nga Gamaliɛli kannin’n (33-40)

  • Awlo’m be nun jasin bolɛ (41, 42)

5  Sanngɛ bian kun mɔ be flɛ i Ananiasi’n, ɔ nin i yi Safira be yoli be asiɛ wie atɛ.  Ɔ fali sika’n i wie fiali. I yi si nun. Kpɛkun ɔ fɛli i bue blɛli akoto mun.  Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “?Ananiasi, ngue ti yɛ Satan suli ɔ bo mɔ a bua ato kleli Ɲanmiɛn wawɛ’n, mɔ a fali asiɛ’n i sika’n i wie fiali-ɔ?  ?I nun ng’ɔ o ɔ sa nun’n, ɔ timan ɔ liɛ? ?Yɛ kɛ a yoli i atɛ’n, like kwlaa nga ɔ waan á fɛ́ i sika’n yó’n, a kwlá fa yoman? ?Ngue ti yɛ a buli akunndan kɛ ngalɛ’n sa-ɔ? Nán sran mun yɛ a buali ato kleli be-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn-ɔn.”  Kɛ Ananiasi tili ndɛ sɔ’n cɛ’n, ɔ tɔli, kpɛkun ɔ wuli. Be kwlaa nga be tili ndɛ sɔ’n, srɛ kunnin be dan kpa.  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, gbanflɛn’m be jasoli, be cicili i saka’n, kpɛkun be ko sieli i.  Kɛ dɔ kɔe nsan sinnin’n, i yi’n bali, ɔ wluli sua’n nun lɔ. Ɔ siman sa ng’ɔ juli’n.  Piɛli seli i kɛ: “Di min nanwlɛ. ?Kɛ amun sran nɲɔn’n amun yoli fie’n i atɛ’n, sika nga amun ɲɛnnin i’n, i ngba yɛle nga?” Ɔ seli kɛ: “Ɛɛn, i ngba-ɔ.”  Yɛ Piɛli seli i kɛ: “?Ngue ti yɛ amun nɲɔn’n, amun bo yoli kun kɛ amún kán Zoova wawɛ’n amún nían-ɔn? Nian! Be nga be ko sieli ɔ wun’n, be o anuan’n nun lɛ, bé wá fá wɔ bé kɔ́ wie.” 10  Be ja nun lɛ’n, ɔ tɔli kpɛkun ɔ wuli. Kɛ gbanflɛn’m be wluli sua’n nun lɔ’n, be wunnin kɛ bla’n w’a wu. Ɔ maan be mɛnnin i su ɔli. Be ko sieli i i wun’n i wun lɛ. 11  Sa sɔ’n ti’n, srɛ dan kpa kunnin asɔnun’n nunfuɛ’m be wunmuan’n, ɔ nin be nga be tili ndɛ sɔ’n be kwlaa. 12  Asa ekun’n, akoto’m be yoli abonuan sa kpanngban sran’m be ɲrun titi. Kpɛkun be kwlaa be yiali Salomɔn i Kpata’n i bo lɛ. 13  Nanwlɛ, be nga’m be nun kun sa w’a kwlá trɛmɛn i awlɛn naan w’a fɛ i wun w’a mantan be. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, sran’m be yi be ayɛ. 14  Asa kusu’n, yasua nin bla kpanngban kpa nga be lafi e Min’n su’n, be uka be su cɛn kwlaa. 15  I kpa bɔbɔ’n, be fali tukpacifuɛ’m be bali akpɔ dandan’m be su. Kpɛkun be la be bɛ nin akpa kanngan’m be su naan kɛ Piɛli sín lɛ’n, i wawɛ’n gua be nun wie’m be su. 16  Asa ekun’n, sran kpanngban kpa be fin klɔ nga be mantan Zerizalɛmun’n be su be bali. Be fali tukpacifuɛ mun nin be nga mmusu’m be kle be yalɛ’n be bali. Kpɛkun be kwlaa be yoli juejue. 17  Sanngɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n nin be kwlaa nga be o Sadisefuɛ’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n nun’n be jasoli, yɛ be fali be ɲin cili be kpa. 18  Ɔ maan be trali akoto mun be wlali be bisua. 19  Sanngɛ kɔnguɛ’n, Zoova i anzi’n tikeli bisua’n i anuan mun. Kpɛkun ɔ fali be fiteli naan w’a se kɛ: 20  “Amun wɔ naan amun ko jran Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ naan amun kan nguan’n* i ndɛ kle sran kwlaa.” 21  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be wluli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ nglɛmun tutu kpa, kpɛkun be boli sran’m be like klelɛ bo. Kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n nin i sran’m be bali’n, be flɛli Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan mun* nin Izraɛlifuɛ’m be kpɛnngbɛn’m be kwlaa. Kpɛkun be sunmannin sran bisua lɔ kɛ be ko fa akoto mun blɛ be. 22  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ gladi difuɛ’m be juli lɔ’n, b’a wunman be bisua’n nun lɔ. Ɔ maan be sali be sin be ko kan kleli be. 23  Be seli kɛ: “Kɛ é kɔ́’n, bisua’n i anuan’n i nun ti towa kpa, kpɛkun bisua sunianfuɛ’m be jinjin anuan’m be ɲrun lɛ. Sanngɛ kɛ e tikeli anuan mun’n, y’a wunman sran fi lɔ.” 24  Kɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun gladi difuɛ’m be su kpɛn’n nin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be tili ndɛ sɔ’n, be akunndan’n sanngannin. Afin be siman wafa nga sa sɔ’n i bo’n gúa-ɔ. 25  Sanngɛ sran kun bali wa seli be kɛ: “Amun nian! Bian nga amun wlali be bisua’n, be o Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Be o lɔ be su kle sran’m be like.” 26  Ɔ maan Ɲanmiɛn i sua’n nun gladi difuɛ’m be su kpɛn’n nin i gladi difuɛ’m be ɔli ko fali be bali. Sanngɛ b’a yoman be kpokokpoko, afin ɔ cɛman naan sran’m b’a finfin be yɔbuɛ. 27  Kɛ be fa be bali’n, be fa be jrannin Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be ɲrun lɛ. Yɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n usali be sa, 28  kpɛkun ɔ seli kɛ: “E wlali amun su nun kpa kɛ nán amun fa dunman sɔ’n be kle sran’m be like. Sanngɛ amun a kle sran’m be like lelee amun ndɛ’n w’a tru Zerizalɛmun klɔ wunmuan’n nun. Kpɛkun amun a fua kpa kɛ amún fá bian sɔ’n i wie ndɛ’n gúa e su.” 29  Piɛli nin akoto onga’m be tɛli su kɛ: “Ɲanmiɛn m’ɔ ti e siefuɛ’n yɛ ɔ fata kɛ e ɲin yi i-ɔ, nán klɔ sran mun-ɔn. 30  E nannan’m be Ɲanmiɛn’n cɛnnin Zezi mɔ amun boboli* i waka kun su amun kunnin i’n. 31  Ɲanmiɛn fɛli i sieli i sa fama su, ɔ maan ɔ ɲannin ɲrun. Yɛ ɔ yoli Sran cinnjin nin Sran defuɛ, naan Izraɛlifuɛ’m b’a kwla kaci be akunndan’n naan w’a yaci be sa tɛtɛ mun w’a cɛ be. 32  E nin Ɲanmiɛn wawɛ’n mɔ Ɲanmiɛn fa mannin be nga be ɲin yi i afin ɔ ti be siefuɛ’n, e kwla di sa sɔ’n i ti lalo.” 33  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, be fali ya dan, ɔ maan be kunndɛli kɛ bé kún be. 34  Sanngɛ Farizifuɛ kun m’ɔ suan Gamaliɛli’n, m’ɔ o Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be sua’n nun lɔ wie’n, ɔ jasoli. Ɔ ti Mmla klefuɛ, yɛ sran’m be kwlaa be ɲin yi i kpa. Kɛ ɔ jasoli’n, ɔ seli kɛ be fa akoto’m be fite lɔ kan. 35  I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Izraɛlifuɛ mun, sa nga amun kunndɛ kɛ amún fá yó minniɛn nga mun’n ti’n, amun nian amun wun kpa. 36  Afin koko nun wa’n, Tedasi jasoli. Ɔ seli i wun kɛ ɔ ti sran dan. Yasua kɔe ya nnan (400) be suli i su. Sanngɛ sran’m be kunnin i. Ɔ maan be kwlaa nga be suli i su’n, be bo sanndili, yɛ b’a wunman be kun. 37  I sin’n, kɛ bé klɛ́ sran’m be dunman’n, Zida m’ɔ fin Galile’n jasoli. Ɔ suali sran wie mun suli i su. I kusu wa wuli i liɛ. Yɛ be kwlaa nga be suli i su’n, be bo sanndili. 38  I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ sa nga nun’n, nán amun nian minniɛn sɔ’m be lɔ, amun yaci be lɛ. Afin sɛ akunndan sɔ’n annzɛ junman sɔ’n fin klɔ sran’n, ɔ su yoman ye. 39  Sanngɛ sɛ ɔ fin Ɲanmiɛn’n, amun su kwlá yoman be like fi. Ɔ timɛn i ti’n, ɔ́ yó kɛ amun nin Ɲanmiɛn yɛ amun su kun sa.” 40  Kɛ be tili i ndɛ sɔ’n, be fali su. Be flɛli akoto mun kɛ be bla, kpɛkun be boli be nin ngble. I sin’n, be seli be kɛ nán be fa Zezi i dunman’n be kan ndɛ kle sran mun kun. Kpɛkun be yacili be nun. 41  Ɔ maan kɛ bé fín Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be wun lɔ bé fíte’n, be klun ti jɔwa. Afin Zezi dunman nun ti’n, be yoli be finfin. Yɛ i sɔ’n ti be cenjele like. 42  Ɔ maan cɛn kwlaa be kleli sran’m be like, yɛ be boli Zezi mɔ i yɛ ɔ ti Klisi’n i su jasin fɛ’n Ɲanmiɛn i sua’n nun nin awlo’m be nun. B’a yacimɛn i sɔ yolɛ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “nguan nga.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “sendeli.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”