Sa Nga Be Yoli’n 3:1-26

  • Piɛli yoli bian kun mɔ i ja timan kpa m’ɔ srɛsrɛ like’n i juejue (1-10)

  • Ndɛ nga Piɛli kɛnnin i Salomɔn Kpata’n i bo lɔ’n (11-26)

    • “Blɛ nga like kwlaa káci uflɛ’n” (21)

    • Sran m’ɔ ijɔ Ɲanmiɛn nuan kɛ Moizi sa’n (22)

3  Kɛ dɔ ngwlan su* m’ɔ ti Ɲanmiɛn srɛlɛ dɔ’n ɔ juli’n, Piɛli nin Zan be ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ.  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be su sua bian kun be ba. I ja timan kpa, ɔ nin i sɔ’n fin i nin klun. Cɛn kwlaa be mɛn i su sie i Ɲanmiɛn i sua’n i anuan nga be flɛ i Klanman’n i wun lɛ, naan w’a kwla srɛsrɛ be nga bé wlú Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, be like.  Kɛ ɔ wunnin Piɛli nin Zan mɔ be su wlu Ɲanmiɛn i sua’n nun’n, ɔ srɛli be like.  Sanngɛ Piɛli nin Zan be niɛnnin i siin, kpɛkun be seli i kɛ: “Nian e kpa.”  Ɔ maan ɔ niannin be siin kpa. Ɔ buli i kɛ nn bé wá mɛ́n i like.  Sanngɛ Piɛli seli kɛ: “N leman jɛtɛ ufue nin sika ɔkwlɛ. Sanngɛ like nga n le i’n, yɛ ń fá mán wɔ-ɔ. Zezi Klisi m’ɔ fin Nazarɛti’n i dunman nun, nanti!”  Ɔ trali bian’n i sa fama’n naan w’a mɛn i su. Kpɛkun i ja ngbabua’n nin i ja kɔmin’n be ka lɛ be yoli kpa.  Bian’n tu kpɛnnin i ja nɲɔn’m be su, ɔ nantili. Ɔ nin be ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kɛ ɔ́ nánti kɔ́’n, nn ɔ́ tú kpɛ́n, nn ɔ́ mánmán Ɲanmiɛn.  Sran’m be kwlaa be wunnin kɛ ɔ su nanti naan ɔ su manman Ɲanmiɛn. 10  Kpɛkun be wunnin i wlɛ kɛ bian ng’ɔ tran Ɲanmiɛn i sua’n i anuan nga be flɛ i Klanman’n i wun lɛ srɛsrɛ sika’n niɔn. Ɔ maan sa ng’ɔ juli bian’n su’n, ɔ boli be nuan dan, yɛ ɔ yoli be fɛ dan kpa wie. 11  Blɛ mɔ bian’n te le Piɛli nin Zan be nun’n, sran’m be wanndi ɔli be wun lɔ. Be ko toli be lika nga be flɛ i Salomɔn Kpata’n i bo lɔ. Sa sɔ’n boli be nuan dan kpa. 12  Kɛ Piɛli wunnin i sɔ’n, ɔ seli sran’m be kɛ: “?Izraɛlifuɛ mun, ngue ti yɛ sa ngalɛ’n bo amun nuan-ɔn? ?Ngue ti yɛ amun nian e siin kɛ e bɔbɔ e fanngan nun annzɛ Ɲanmiɛn mɔ e su i kpa’n, i ti yɛ e yoli maan bian’n kwla nantili-ɔ? 13  Abraamun nin Izaaki nin Zakɔbu be Ɲanmiɛn’n, m’ɔ ti e nannan’m be Ɲanmiɛn’n, ɔ yoli maan i Sufuɛ Zezi ɲannin ɲrun. I yɛ amun fɛli i mannin, mɔ Pilati ɲrun’n, amun seli kɛ amun simɛn i’n niɔn. Kusu nn ɔ sunnzunnin kɛ ɔ́ yáci i nun. 14  Sran sɔ m’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n, m’ɔ ti sran seiinfuɛ’n, amun yili i blo. Kpɛkun amun seli kɛ be fa sran m’ɔ ti sran kunfuɛ’n be man amun. 15  Kusu Sran cinnjin kpa ng’ɔ man nguan’n, amun kunnin i. Sanngɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i. Sa sɔ’n yoli e kwlaa e ɲrun. 16  I dunman nun, ɔ nin i su mɔ e lafi’n* ti’n, bian nga amun wun i yɛ’n, mɔ amun si i’n, w’a yo juejue. I su mɔ e lafi’n ti yɛ bian nga yoli juejue amun kwlaa amun ɲrun wa-ɔ. 17  Aniaan mun, n si kɛ i nun mɔ amún yó sa sɔ’n, amun siman kɛ ɔ ti tɛ. Kɛ amun mɛn siefuɛ’m be yoli sɔ wie-ɔ. 18  Sanngɛ ɔ yoli sɔ naan ndɛ nga laa Ɲanmiɛn fa wlɛli i i nuan ijɔfuɛ’m be nuan’n, ɔ kpɛn su. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ i Klisi’n wá wún ɲrɛnnɛn. 19  “I sɔ’n ti’n, maan amun kaci amun akunndan’n, kpɛkun amun kaci amun sa. I liɛ’n, bé yáci amun sa tɛ’m bé cɛ́ amun. Ɔ maan Zoova bɔbɔ maan amun wun jɔ́ amun kpa fɔuun. 20  Kpɛkun ɔ́ súnman Klisi m’ɔ kpɛli i mannin amun’n, mɔ yɛle Zezi’n. 21  Ɔ fata kɛ ɔ ka ɲanmiɛn su lɔ lele naan blɛ nga like kwlaa káci uflɛ’n be ju ka. Blɛ sɔ mun yɛ lalafuɛ nun’n, Ɲanmiɛn sinnin i nuan ijɔfuɛ’m be lika kannin be ndɛ’n niɔn. 22  Moizi seli kɛ: ‘Zoova m’ɔ ti amun Ɲanmiɛn’n wá nían amun niaan’m be nun, ɔ́ fá sran kun naan ɔ ijɔ i nuan kɛ min sa man amun. Ɔ fata kɛ an sie amun su be tie ndɛ kwlaa ng’ɔ kan kle amun’n naan amun fa su. 23  I kpa bɔbɔ’n, sran ng’ɔ faman Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ sɔ’n i ndɛ’n su’n, bé núnnún i nvlefuɛ’m be nun.’ 24  Kɛ ɔ fɛ i Samiɛli su m’ɔ́ fá jú Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nga be bɛli i sin’n be su’n, be kwlaa be kannin cɛn sɔ’m be ndɛ weinwein kpa. 25  Amun yɛ amun ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be mma mun-ɔn. Asa kusu amun yɛ amun ti aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin amun nannan’m be trali’n, i aja difuɛ mun-ɔn. Ɔ seli Abraamun kɛ: ‘Ɔ mma’m be ti’n, awlobo’m be kwlaa bé ɲán suyralɛ.’ 26  Kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i Sufuɛ’n, amun sin yɛ ɔ dun mmua sunmɛnnin i naan amun ɲan ye-ɔ. Ɔ yoli sɔ naan amun kwlaa amun kaci amun sin si sa tɛtɛ nga amun yo be’n.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, kɛ ɔ ka kan nnɔsua wia nun dɔ 3 jú annzɛ kɛ ɔ ko sin kan’n.
Glɛki nun’n, be se kɛ “i dunman mɔ e lafi su’n.”