Sa Nga Be Yoli’n 27:1-44

  • Be fali Pɔlu mmeli’n nun be ɔli Rɔmun (1-12)

  • Aunmuan kun fitali mmeli’n (13-38)

  • Mmeli’n bubuli (39-44)

27  Kɛ mɔ be waan bé fá e kɔ́ Itali’n ti’n, be fali Pɔlu nin bisuafuɛ wie mun ekun be wlali sonja ya su kpɛn kun i sa nun. Ɔ ti Ogisi i sonja akpasua’n i nunfuɛ. Be flɛ i kɛ Zilisi.  E fuli mmeli kun m’ɔ fin Adramiti’n nun. Ɔ fata kɛ mmeli sɔ’n jran mmeli jranwlɛ nga be o Azi mɛn’n i nuan su’n be su kunngunngun. Kɛ é kɔ́’n, Aristaki m’ɔ ti Maseduaninfuɛ’n, mɔ i klɔ’n yɛle Tesaloniki’n, ɔ nin e ɔli.  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, e jrannin Sidɔn lɛ. Kɛ mɔ Zilisi sili Pɔlu i aunnvuɛ dan’n ti’n, ɔ mɛnnin i atin kɛ ɔ wɔ i janvuɛ’m be wun lɔ naan be niɛn i lika.  Kɛ e fɛli i lɛ’n, e sannin Sipri klɔ’n i wun afin aunmuan’n fin e ɲrun lɔ yɛ ɔ ba-ɔ.  I sin’n, e kpɛli jenvie ng’ɔ mantan Silisi nin Panfili mɛn’n, kpɛkun e jrannin mmeli jranwlɛ ng’ɔ o Mira m’ɔ o Lisi mɛn’n nun’n su lɛ.  Sonja ya su kpɛn’n wunnin kɛ mmeli kun fin Alɛzandri ɔ su kɔ Itali. Kpɛkun ɔ yoli maan e fuli nun.  I sin’n, e fɛli i lɛ blɛblɛblɛ e juli Kinidi. E cɛli atin’n nun, yɛ e fɛli dan kpa. E sannin Salmonin m’ɔ o Klɛti mɛn’n nun’n i wun, afin aunmuan’n ti’n, e kwlá kɔman e ɲrun.  Cenje’n i wun sanlɛ’n w’a yoman pɔpɔ w’a manman e. Ɔ nin i sɔ ngba’n, e kwla juli lika nga be flɛ i Mmeli jranwlɛ kpa’n i nun lɛ. Lika sɔ’n mantan klɔ nga be flɛ i Laze’n.  Blɛ lɔun kpa sinnnin, yɛ kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, mmeli nun lika kɔlɛ’n ti kekle. Afin srɛ nun kpɛlɛ blɛ’n bɔbɔ w’a sin.* I sɔ’n ti’n, Pɔlu mannin be afɔtuɛ kun. 10  Ɔ seli be kɛ: “Nja mun, kɛ n niɛn i sa’n kɔlɛ nga é kɔ́ yɛ’n, lika’n wá yó tɛ. Afin mmeli’n nin i nun trɔ’m bé fí e sa. Kpɛkun e kwla wu wie bɔbɔ.” 11  Sanngɛ sonja ya su kpɛn’n w’a faman Pɔlu i ndɛ liɛ’n su. Mmeli kanfuɛ’n nin mmeli’n i fuɛ’n be ndɛ’n su yɛ ɔ fali-ɔ. 12  Ayrɛ blɛ nun’n, mmeli jranwlɛ sɔ’n timan lika kpa. I sɔ’n ti’n, sran’m be dan lika be waan be fɛ i lɛ be wɔ. I liɛ’n, sɛ ayrɛ blɛ’n tó be Fenisi lɔ-o. Fenisi sɔ’n wo Klɛti mɛn’n nun lɔ. I mmeli jranwlɛ’n i ɲin’n kpɛ wia afiliɛ lɔ. 13  Aunmuan fɛfɛ kun fin mɛn’n i ngua lɔ lika’n nun fitali. Ɔ maan be buli i kɛ sunnzunlɛ nga be sunnzunnin’n, ɔ́ gúa kpa mán be. I sɔ’n ti’n, be mannin blalɛ nga be fa jran mmeli’n su, kpɛkun be ɔli. Be sannin Klɛti mɛn’n i nuan cenje’n i wun. 14  Sanngɛ i osu w’a cɛman bɔbɔ, kpɛkun aunmuan dan kpa kun fitali. Aunmuan sɔ’n suan Erakilɔn. 15  Aunmuan’n kejeli mmeli’n tɛtɛ kpa. Ɔ maan y’a kwlá jranman kekle i ɲrun. I sɔ’n ti’n, e yacili i nun ɔ fa e ɔli. 16  I sin’n, e ɔli ndɛndɛ e ko sinnin jenvie’n i afiɛn lɔ klɔ kaan kun i sin naan aunmuan’n w’a fitaman e. Be flɛ klɔ sɔ’n kɛ Koda. E fɛli kpa naan y’a kwla yi alie mma ng’ɔ o mmeli’n i sin lɔ’n. 17  Kɛ e mannin su mɔ e fa sieli i mmeli’n nun’n, be fali ɲanman be fa cicili mmeli’n i wun kpa. Asa kusu’n, kɛ ɔ ko yo naan y’a ko kaman Siti* aunɲan’n nun’n ti’n, e kannin waka nin ɲanman nga be tratra mmeli’n i tannin dan’n nun’n be ase. 18  Aunmuan’n fitali dan kpa. Ɔ fa e kɔ wa kɔ wa. I sɔ’n ti’n, kɛ aliɛ cɛnnin’n, be isali trɔ nga be o mmeli’n nun’n, be to be guali jenvie’n nun. 19  I le nsan su’n, be yili mmeli’n i wun ninnge wie’m be guali be nzue’n nun. 20  Kɛ cɛn kpanngban sinnin mɔ wia’n nin nzraama’m b’a fiteman’n, mɔ kusu aunmuan dan kpa* kun su fita e kekle kpa’n ti’n, y’a lafiman su kun kɛ é fíte nun. 21  Kɛ be dili le nɲɔn kun mɔ aliɛ w’a kanman be nuan’n, Pɔlu jaso jrannin be afiɛn naan w’a se kɛ: “Nja mun, sɛ ɔ ti kɛ amun fali ndɛ nga n kan kleli amun kɛ nán e tu e wun bo Klɛti lɔ’n su’n, nn ninnge’m b’a saciman e sa nun. 22  Ɔ nin i sɔ ngba’n, ń sé amun kɛ amun tra amun awlɛn, afin amun nun kun sa su wuman. Mmeli’n ngunmin yɛ ɔ́ sáci-ɔ. 23  Andɛ kɔnguɛ’n, Ɲanmiɛn nga n ti i liɛ mɔ n su i’n, i anzi kun jrannin min wun lɛ, 24  kpɛkun ɔ seli min kɛ: ‘Pɔlu, nán srɛ kun wɔ. Ɔ fata kɛ a jran Sezaa ɲrun. Asa kusu’n, Ɲanmiɛn w’a fa be kwlaa nga be nin wɔ o mmeli’n nun’n w’a wla ɔ sa nun.’ 25  I sɔ’n ti’n, nja mun, nán amun sa sin bubu amun, afin n lafi Ɲanmiɛn su. Yɛ n si kɛ ɔ́ wá yó kɛ nga i bɔbɔ fa kan kleli min’n sa sɛsɛsɛ. 26  Sanngɛ e mmeli’n wá sáci jenvie’n i afiɛn lɔ lika kun nun.” 27  Kɛ i kɔnguɛ blu-nin-nnan (14) su’n juli mɔ e o Adria Jenvie’n su’n, nzue’n fa e kɔ wa kɔ wa. Kɔnguɛ mbluniɛn nun’n, ɔ yoli mmeli’n i kanfuɛ’m be kɛ be su mantan asiɛ wie sa. 28  Be fali like wie cicili ɲanman kun su. Be to yili i jenvie’n nun be fa sunnzunnin nzue’n i bo’n. Kpɛkun be wunnin kɛ ɔ ti mɛtri ablasan-nin-nsiɛn (36). Kɛ be ɔli be ɲrun lɔ kan’n, be yoli i kunngba’n. Kpɛkun be wunnin kɛ ɔ ti mɛtri ablaɔn-nin-nso (27). 29  Srɛ kunnin be, afin be seli be wun kɛ atrɛkpa’n mmeli’n kó sí yɔbuɛ wie. I sɔ’n ti’n, blalɛ nnan nga be fa jran mmeli’n mɔ be o mmeli’n i sin lɔ’n, be toli be yili be jenvie’n nun. Kpɛkun be kunndɛli kɛ aliɛ cɛn ndɛndɛ. 30  Mmeli’n i kanfuɛ’m be waan bé wánndi. I sɔ’n ti’n, be yoli kɛ be su to blalɛ nga be fa jran mmeli’n m’ɔ o mmeli’n i ɲrun lɔ’n bé yí i jenvie’n nun sa. Kusu nn alie mma’n yɛ be su to be yi i jenvie’n nun-ɔn. 31  Yɛ Pɔlu seli sonja ya su kpɛn’n ɔ nin sonja’m be kɛ: “Sɛ nja nga mun b’a kaman mmeli’n nun’n, amun su kwlá fiteman nun.” 32  Ɔ maan sonja’m be kpɛkpɛli ɲanman nga be fa cicili alie mma’n nun naan nzue’n w’a fa w’a ɔ. 33  Kɛ ɔ ka kan aliɛ cɛ́n’n, Pɔlu wlali sran’m be kwlaa be fanngan kɛ be di like. Ɔ seli be kɛ: “I cɛn ba blu-nin-nnan (14) yɛ, amun su minndɛ, yɛ amun klun titi amun. Kpɛkun amun a faman like fi b’a kanman amun nuan. 34  I sɔ’n ti’n, ń srɛ́ amun, amun di like kan naan amun wun kpaja amun. Like fi su yoman amun nun wie fi.” 35  Kɛ ɔ kannin sɔ wieli’n, ɔ fali kpanwun, ɔ jrannin be kwlaa be ɲrun ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Ɔ buli nun, kpɛkun ɔ boli like dilɛ bo. 36  Ɔ maan be kwlaa be ɲannin fanngan, kpɛkun be kusu be boli like dilɛ bo wie. 37  E kwlaa nga e o mmeli’n nun’n, e ti sran ya nɲɔn ableso-nin-nsiɛn (276). 38  Kɛ be dili like mɔ be ku yili’n, be fali ble’n be guɛli i jenvie’n nun naan mmeli’n yo fokofoko. 39  Kɛ aliɛ cɛnnin mɔ lika’n kpajali’n, b’a wunman lika’n i wlɛ. Sanngɛ be wunnin cenje kun. Aunɲan o su kpa. Ɔ maan be waan bé nían, sɛ be fa mmeli’n be si i cenje sɔ’n su’n, ɔ yo ye-o. 40  Be kpɛli blalɛ nga be fa jran mmeli’n be ɲanman’m be nun, ɔ maan blalɛ’m be guali nzue’n nun. Kpɛkun be ɲannjili tɛbua dandan mɔ be fa kan mmeli’n be ɲanman mun. Kɛ be mannin mmeli’n i tannin kaan m’ɔ o i ɲrun lɔ’n su’n, be kleli mmeli’n i ti aunɲan’n su lɔ. 41  Be ko fuli aunɲan’n su. Jenvie’n bo gua aunɲan sɔ’n i bue nɲɔn’m be su. Kɛ be fali mmeli’n sili aunɲan’n su’n, mmeli’n i ɲrun lika’n mlɔnnin. Ɔ maan mmeli’n kwlá kɔmɛn i ɲrun, kusu ɔ kwlá bɛmɛn i sin. Jenvie’n i bolɛ m’ɔ bo kekle’n ti’n, mmeli’n i sin lika’n sacili. 42  Kɛ sonja’m be wunnin i sɔ’n, be seli kɛ bé kún bisuafuɛ mun, i liɛ’n be nun wie fi su wɛman nzue’n naan w’a wanndi. 43  Sanngɛ sonja ya su kpɛn’n w’a kplinman su kɛ be yo be akunndan nga be buli’n i nuan su sa. Afin ɔ kunndɛman kɛ sa fi ɲan Pɔlu. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ be nga be si nzue wɛ’n be jra nun naan be dun mmua cenje’n su lɔ, 44  naan i sin’n, be onga’m be su be su. Maan be nun wie’m be tran waka buebue’m be su, naan wie’m be fu mmeli’n i buebue’m be su. Kɛ be yoli sɔ’n, like fi w’a yoman be. Ɔ maan be kwlaa be juli asiɛ’n su lɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Tisri anglo’n nun-ɔn. E blɛ liɛ’n nun’n, ɔ bo i bo Sɛptanblu nun yɛ ɔ wie Ɔktɔblu nun.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “ɔ timan kaan.”