Sa Nga Be Yoli’n 26:1-32

  • Pɔlu kplili i ti Agripa ɲrun (1-11)

  • Pɔlu kannin wafa ng’ɔ kacili Klisifuɛ’n i ndɛ (12-23)

  • Ndɛ nga Agripa nin Fɛstisi be kannin’n (24-32)

26  Agripa seli Pɔlu kɛ: “Atin o nun. Kan ɔ ndɛ liɛ’n.” Yɛ Pɔlu mɛnnin i sa’n su-ɔ. Ɔ seli kɛ:  “Nannan Agripa, Zuifu’m be waan n yoli ninnge tɛtɛ kpanngban. Ɔ maan andɛ’n kɛ mɔ ɔ ɲrun wa yɛ ń má kán min ndɛ liɛ’n, ɔ yo min fɛ kpa.  Afin a si wafa nga Zuifu’m be yo be ninnge mun’n i kpa, yɛ a si ndɛnnganndɛnngan nga be o be afiɛn’n be kpa wie. Ɔ maan ń srɛ́ wɔ kɛ a tra wɔ awlɛn a tie min ndɛ’n.  “Nanwlɛ, kɛ ɔ fɛ i min gbanflɛn nun lele’n, ninnge nga n yoli be min nvle’n nunfuɛ’m be afiɛn’n, ɔ nin Zerizalɛmun lɔ’n, Zuifu’m be kwlaa be si nun kpa.  Be si min w’a cɛ kpa. Sɛ be waan bé dí i nanwlɛ’n, bé sé kɛ n ti Farizifuɛ laa, naan n niannin e Ɲanmiɛn sulɛ wafa sɔ’n i mmla’m be kwlaa be su n nantili seiin kpa.  Sanngɛ like nga ti yɛ be su di min jɔlɛ’n, yɛle like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó mán e nannan mun’n, mɔ be lafi su kpa kɛ bé ɲɛ́n i’n.  E akpasua blu-nin-nɲɔn (12) mun be lafi su kɛ Ɲanmiɛn yó like kunngba sɔ’n mán be. I sɔ’n ti yɛ be su i kɔnguɛ nin wia nun’n niɔn. Nannan, like sɔ mɔ be lafi su’n, i ti yɛ Zuifu’m be sanmannin min-ɔn.  “?Ngue ti yɛ amun kwlá lafiman su kɛ Ɲanmiɛn cɛn be nga be wuli mun-ɔn?  Min liɛ’n, n buli i kɛ ɔ fata kɛ n yo ninnge kpanngban n fa tanndan Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i ɲrun.* 10  Like nga n yoli i Zerizalɛmun lɔ’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Asa ekun’n, n wlali Ɲanmiɛn i sran’m be bisua, afin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be mannin min i wun atin. Yɛ sɛ ɔ fata kɛ be kun be’n, min klun jɔ su. 11  N kleli be ɲrɛnnɛn kpɛ sunman Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be kwlaa be nun. Afin min waan ń mían be naan be kaci be sin si Zezi. Asa ekun’n, kɛ mɔ n fali be wun ya dan’n ti’n, n ɔli klɔ uflɛ wie’m be su n ko kleli be yalɛ lɔ. 12  “Ɔ maan n fali Damasi atin’n kɛ ń kó klé lɔfuɛ’m be ɲrɛnnɛn wie. Afin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’m be mannin min i sɔ yolɛ’n i wun atin, kpɛkun be sunmannin min. 13  Nannan, kɛ n wo atin’n su mɔ mindi wá jú’n, ɲanmiɛn’n kpajali piaa guali min su. I kpajalɛ sɔ’n tra wia’n i bolɛ’n. Ɔ kpajali be nga be nin min su tu ajalɛ’n be su wie. 14  Kɛ e kwlaa e finnin ase’n, n tili sran kun i nɛn’n. Ɔ kɛnnin i Ebre nun kɛ: ‘?Sɔlu, Sɔlu, ngue ti yɛ a kle min yalɛ-ɔ? Kɛ a tu si waka mɔ i ti’n ti pienbie’n, ɔ bɔbɔ ɔ wun yalɛ yɛ a su kle-ɔ.’ 15  Sanngɛ n seli kɛ: ‘?Min Min, wan yɛle wɔ?’ Yɛ e Min’n seli kɛ: ‘Min-ɔn, Zezi-ɔ. Min yɛ a kle min yalɛ’n niɔn. 16  Sanngɛ jaso jran. Like nga ti yɛ n yili min wun nglo n kleli wɔ’n, yɛle kɛ n kpali wɔ kɛ a kaci min junman difuɛ naan a kan ninnge nga a wunnin be’n, ɔ nin min su ninnge nga ń wá fá ń klé wɔ’n, be ndɛ. 17  Ń má súnman wɔ nvle nga i nunfuɛ mun nin be nga be timan Zuifu’n be sin, yɛ ń dé wɔ be sa nun. 18  Ń má súnman wɔ naan be ɲinma’m be tike, naan be jaso aosin’n nun be bla kpajalɛ’n nun naan be kaci be sin si Satan, kpɛkun be bla Ɲanmiɛn i sin. I liɛ’n, bé yáci be sa tɛ mun cɛ́ be. Asa ekun’n, aja like nga be nga be lafi min su bé ɲɛ́n i’n, bé ɲán wie.’ 19  “I sɔ’n ti’n, Nannan Agripa, ndɛ sɔ m’ɔ fin ɲanmiɛn su’n, mɔ be kan kleli min aolia nun’n, n fali su. 20  I bo bolɛ nun’n, n kannin ndɛ’n kleli be nga be o Damasi lɔ’n. I sin’n, n kan kleli be nga be o Zerizalɛmun lɔ’n, ɔ nin be nga be o Zide mɛn wunmuan’n nun’n, ɔ nin be nga be timan Zuifu’n be wie. N seli be kɛ ɔ fata kɛ be kaci be akunndan’n. Kpɛkun be sa be sin Ɲanmiɛn wun. Yɛle kɛ be yo sa ng’ɔ kle kɛ b’a kaci be akunndan’n. 21  I sɔ’n ti yɛ Zuifu’m be trali min Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ mɔ be waan bé kún min’n niɔn. 22  Sanngɛ Ɲanmiɛn ukali min. I sɔ’n ti’n, lele nin andɛ’n n te kan ndɛ n te kle be nga be leman ɲrun’n, ɔ nin be nga be le ɲrun’n. N kanman ndɛ uflɛ, saan ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun nin Moizi be seli kɛ ɔ́ wá kpɛ́n su’n. 23  Yɛle kɛ ɔ fata kɛ Klisi’n wun ɲrɛnnɛn. Kpɛkun ɔ fata kɛ ɔ yo be nga be wuli mɔ bé wá cɛ́n’n, be nun klikli’n. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ ɔ kan kpajalɛ’n i ndɛ kle nvle nga i nunfuɛ mun, ɔ nin be nga be timan Zuifu’n.” 24  Kɛ Pɔlu kán ndɛ sɔ mun’n, Fɛstisi kpan seli kɛ: “Pɔlu, ɔ ti su saci! Ɔ sa silɛ dan’n su bo ɔ fia!” 25  Sanngɛ Pɔlu seli kɛ: “Nannan Fɛstisi, min ti w’a saciman. Ndɛ nga n kan’n ti nanwlɛ, yɛ ndɛ kpa yɛ n su kan-ɔn. 26  Afin famiɛn’n bɔbɔ mɔ n su kan ndɛ’n ń klé i’n, ɔ si nun. Yɛ n si kɛ ndɛ nga n su kɛn i yɛ’n, wie fi nunman lɛ m’ɔ siman nun-ɔn. Afin b’a yoman nvialiɛ nun. 27  ?Nannan Agripa, a lafi Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n su? N si kpa kɛ a lafi su.” 28  Sanngɛ Agripa seli Pɔlu kɛ: “Sɛ n cɛ wa kan ekun’n, á yó maan ń káci Klisifuɛ.” 29  Yɛ Pɔlu seli kɛ: “Ń srɛ́ Ɲanmiɛn kɛ sɛ andɛ-o, sɛ ainman-o, a kaci kɛ min sa. Nán maan ɔ yo ɔ kunngba, sanngɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn kɛ amun kwlaa nga amun tieli min ndɛ’n andɛ’n, an kaci kɛ min sa wie. Sanngɛ n sunnzunman kɛ be ci amun nin jrɔkɔ kɛ min sa.” 30  I sin’n, famiɛn’n jasoli. Kpɛkun mɛn siefuɛ’n nin Berenisi, ɔ nin be nga be trannin be wun lɛ’n, be jasoli wie. 31  Kɛ bé kɔ́’n, be kɛn i be afiɛn lɔ kɛ: “Bian nga w’a yoman sa tɛ m’ɔ nin kunlɛ annzɛ bisua fata-ɔ.” 32  Agripa seli Fɛstisi kɛ: “Sɛ ɔ ti kɛ bian nga w’a seman kɛ be ko di i jɔlɛ Sezaa i ja su sa’n, nn e yacili i nun.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be tanndan Zezi i dunman’n i ɲrun.”