Sa Nga Be Yoli’n 25:1-27

  • Be fali Pɔlu i ndɛ’n ɔli Fɛstisi ja su (1-12)

    • “Ń fá min ndɛ liɛ’n ń kɔ́ Sezaa ja su!” (11)

  • Fɛstisi boli ndɛ’n su kleli Famiɛn Agripa (13-22)

  • Pɔlu o Agripa ɲrun (23-27)

25  Kɛ Fɛstisi juli mɛn sɔ’n nun lɔ m’ɔ boli junman dilɛ’n i bo’n, i cɛn ba nsan su’n, ɔ fɛ i Sezare lɛ ɔli Zerizalɛmun lɔ.  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Zuifu’m be su kpɛn’m be ko kannin Pɔlu i wun ndɛ tɛtɛ kleli Fɛstisi. I sɔ’n ti’n, be srɛli i kpa kɛ  ɔ di be nɛnnɛn naan ɔ se sran naan be ko fa Pɔlu be bla Zerizalɛmun. Kusu nn b’a cici Pɔlu i wun kɛ bé kó sɛ́ i ɲrun naan bé kún i atin’n nun lɔ.  Sanngɛ Fɛstisi tɛli su kɛ ɔ fata kɛ Pɔlu ka bisua Sezare lɔ naan sɛ ɔ cɛ kan’n, i bɔbɔ ɔ́ wá sɛ́ i sin lɔ.  Ɔ kan guali su kɛ: “Maan amun nun sran nga be ti sran dan’n be nin min wɔ naan sɛ bian sɔ’n yoli sa tɛ’n, be kan.”  Kɛ ɔ dili cɛn ba mɔcuɛ annzɛ cɛn ba blu be wun lɛ’n, ɔ ɔli Sezare. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ trannin jɔlɛ diwlɛ lɛ. Kpɛkun ɔ seli kɛ be ko fa Pɔlu be bla.  Kɛ be ko fɛ i bali’n, Zuifu nga be fin Zerizalɛmun’n, be bo sin yiɛli i. Yɛ be seli kɛ ɔ yoli sa tɛtɛ kpanngban. Sanngɛ ndɛ nga be kannin’n, be kwlá kleman kɛ be ti nanwlɛ.  Pɔlu kɛnnin i ndɛ liɛ’n seli kɛ: “M’an yoman sa tɛ fi Zuifu’m be Mmla’n nin Ɲanmiɛn i sua’n, ɔ nin Sezaa be wun.”  Sanngɛ Fɛstisi kunndɛli kɛ Zuifu’m be klun jɔ i wun. Ɔ maan ɔ tɛli Pɔlu su kɛ: “?A klo kɛ sa sɔ’m be ti’n, be ko di ɔ jɔlɛ min ɲrun Zerizalɛmun lɔ?” 10  Yɛ Pɔlu seli kɛ: “Sezaa i jɔlɛ diwlɛ’n i ɲrun yɛ n jin yɛ. Wa yɛ ɔ fata kɛ be di min jɔlɛ-ɔ. M’an yoman Zuifu’m be tɛ, ɔ bɔbɔ a si sɔ. 11  Sɛ n ti sa tɛ yofuɛ sakpa’n naan i ti’n ɔ fata kɛ be kun min’n, n su seman kɛ nán be kun min. Sanngɛ sɛ min su ndɛ nga sran sɔ’m be kan’n ti ato’n, sran fi leman atin faman min wlaman be sa nun ngbɛn. Ɔ maan, ń fá min ndɛ liɛ’n ń kɔ́ Sezaa ja su!” 12  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Fɛstisi nin afɔtuɛ manfuɛ’m be kokoli be wun naan w’a se kɛ: “Ɔ waan á fá ɔ ndɛ’n kɔ́ Sezaa ja su. Ɔ maan á wá kɔ́ Sezaa ja su.” 13  Kɛ le nɲɔn kun sinnin’n, famiɛn Agripa nin Berenisi be bali Sezare lɛ. Be bali Fɛstisi i osu nianlɛ kan. 14  Kɛ mɔ be dili le nɲɔn kun lɛ’n ti’n, Fɛstisi kannin Pɔlu i ndɛ kleli famiɛn’n. Ɔ seli i kɛ: “Felisi yacili bian kun bisua lɔ. 15  I nun nga n wo Zerizalɛmun lɔ’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin Zuifu’m be kpɛnngbɛn’m be kɛnnin i ndɛ be kleli min. Yɛ be seli min kɛ n di i jɔlɛ naan n bu i fɔ. 16  Sanngɛ n tɛli be su kɛ Rɔmunfuɛ’m be faman sran manman ngbɛn sa. Afin ɔ fata kɛ be man sran nga be sɛnmɛn i’n, i atin naan ɔ kɛn i ndɛ liɛ’n naan ɔ kpli i ti i sanmanfuɛ’m be ɲrun. 17  I sɔ’n ti’n, kɛ be juli wa’n, m’an sisiman min bo. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, n trannin jɔlɛ diwlɛ lɛ, kpɛkun n seli kɛ be ko fɛ i be bla. 18  Kɛ i sanmanfuɛ’m be jasoli’n, sa nga n bu i kɛ ɔ yoli naan bé wá kán’n, nɛ́n i yɛ be kannin-ɔn. 19  Be bɔbɔ be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n i su akplowa ngbɛn yɛ be nin i sili-ɔ. Asa ekun’n, be sili bian mɔ be flɛ i Zezi’n i su akplowa wie. Bian sɔ’n wuli, sanngɛ Pɔlu waan ɔ o nguan nun. 20  Ɔ maan nanwlɛ, m’an wunman wafa nga n ko siesie ndɛ sɔ’n. I sɔ’n ti’n, n usɛli i sɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ kɔ́ Zerizalɛmun naan be ko di i jɔlɛ lɔ sa sɔ’m be ti-o. 21  Sanngɛ Pɔlu waan be yaci i bisua lɔ lele naan Rɔmunfuɛ’m be siefuɛ dan’n di i jɔlɛ. Ɔ maan, n kusu n seli kɛ be yaci i lɔ naan ń fɛ́ i ń kɔ́ Sezaa ja su.” 22  Yɛ Agripa seli Fɛstisi kɛ: “N kusu n kunndɛ kɛ ń tí bian sɔ’n i nuan ndɛ wie.” Ɔ seli i kɛ: “Ainman’n, á wá tí i nuan ndɛ.” 23  I sɔ’n ti’n, kɛ aliɛ cɛnnin’n, Agripa nin Berenisi be wlawlali be wun kpa, kpɛkun be wluli jɔlɛ diwlɛ lɔ. Be nin sonja akpi su kpɛn mun nin klɔ’n su sran nga be le ɲrun mun yɛ be ɔli-ɔ. Fɛstisi seli sonja’m be kɛ be ko fa Pɔlu be bla. Yɛ be ko fɛli i bali-ɔ. 24  Kpɛkun Fɛstisi seli kɛ: “Famiɛn Agripa, ɔ nin amun kwlaa nga amun a yia wa yɛ’n, Zuifu nga be o Zerizalɛmun lɔ’n, ɔ nin be nga be o wa’n, be kwlaa be waan bian nga amun ɲin tɛ i yɛ’n, ɔ nin nguan nun tranlɛ fataman. 25  Sanngɛ m’an wunman like ng’ɔ yoli mɔ i ti’n, ɔ fata kɛ be kun i’n. Ɔ maan kɛ i bɔbɔ seli kɛ be fɛ i wɔ Rɔmunfuɛ’m be siefuɛ dan’n i ja su’n, n kusu n seli kɛ ń fɛ́ i ń kɔ́. 26  Sanngɛ n wunmɛn i wun ndɛ kun nga n ko klɛ n ko man Nannan-ɔn. I sɔ’n ti yɛ n fɛli i n bali amun kwlaa amun ɲrun wa-ɔ. I kpa bɔbɔ’n, Famiɛn Agripa, ɔ bɔbɔ ti yɛ n fɛli i n bali wa-ɔ. I liɛ’n, kɛ amún úsɛ i sa m’ɔ́ tɛ́ su’n, ń wún ndɛ kun ń klɛ́. 27  Afin sɛ n fa bisuafuɛ kun n kɔ Rɔmun lɔ naan m’an klɛman like ng’ɔ yoli’n, n bu i kɛ ɔ timan kpa.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun