Sa Nga Be Yoli’n 23:1-35

  • Pɔlu ijɔli Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m be ɲrun (1-10)

  • E Min’n wlali Pɔlu i fanngan (11)

  • Zuifu’m be cicili Pɔlu i wun kɛ bé kún i (12-22)

  • Be fali Pɔlu ɔli Sezare (23-35)

23  Pɔlu niannin Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be siin, kpɛkun ɔ seli kɛ: “Nja mun, aniaan mun, lele nin andɛ’n, n nantili klanman Ɲanmiɛn ɲrun. Ɔ maan min akunndan’n buman min fɔ kaan sa.”  Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Ananiasi m’ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n, ɔ seli be nga be jinjin i wun lɛ’n be kɛ be fin i nuan’n su.  Yɛ Pɔlu seli i kɛ: “Wɔ mɔ a ti kɛ talɛ mɔ b’a kɛn i ayre ufue sa’n, Ɲanmiɛn wá bó wɔ. ?Nán Mmla’n su yɛ a nian di min jɔlɛ-ɔ? ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ ɔ kunngba’n, a fɔn mmla’n mɔ a se kɛ be bo min-ɔn?”  Be nga be jinjin lɛ’n be seli kɛ: “?A su kpɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n i nzowa?”  Yɛ Pɔlu seli kɛ: “Aniaan mun, n siman kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n niɔn. Afin be klɛli i kɛ: ‘Ɔ fataman kɛ a kan ɔ nvle’n i siefuɛ’n i ndɛ tɛ.’”  Pɔlu si kɛ be nga be o lɛ’n, be bue ti Sadisefuɛ, yɛ be bue ti Farizifuɛ. Ɔ maan ɔ kpannin jɔlɛ dilɛ sua’n nun seli kɛ: “Nja mun, aniaan mun, n ti Farizifuɛ. Farizifuɛ’m be wa yɛle min. Sran cɛnlɛ ndɛ mɔ n lafi su’n, i ti yɛ be su di min jɔlɛ-ɔ.”  Kɛ m’ɔ seli sɔ’n ti’n, ndɛnngan tɔli Farizifuɛ mun nin Sadisefuɛ’m be afiɛn. Ɔ maan be bubuli be wun nun.  Afin Sadisefuɛ’m be kan kɛ sran’m be su cɛnman, naan anzi mun nin aolia nun sran’m be nunman lɛ. Sanngɛ Farizifuɛ’m be liɛ’n, be fa ndɛ kwlaa sɔ’m be su.*  Ɔ maan lika’n sanngannin. Mmla klɛfuɛ* nga be o Farizifuɛ’m be sin’n, be nun wie’m be jasoli. Kpɛkun be jrannin su kpa seli kɛ: “E wunman kɛ bian nga yoli sa tɛ. Sanngɛ sɛ aolia nun sran annzɛ anzi wie kannin ndɛ kleli i-o...” 10  Akplowa’n yoli dan. Ɔ maan kɛ mɔ sonja akpi su kpɛn’n kunndɛman kɛ be titi Pɔlu nun’n, ɔ seli sonja’m be kɛ be jra lɔ be ko cuɛn i sran’m be afiɛn naan be fɛ i wɔ sonja’m be tranwlɛ lɔ. 11  Kɛ aliɛ sannin’n, e Min’n jrɛnnin i wun lɛ, kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Nán ɔ sa sin bubu wɔ! Afin wafa kunngba nga a dili min ti lalo Zerizalɛmun wa’n, á wá kó dí min ti lalo sɔ Rɔmun lɔ.” 12  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Zuifu’m be cicili Pɔlu i wun, kpɛkun be tali nda. Be waan sɛ b’a kunmɛn i naan be di like’n, annzɛ be nɔn nzue’n, maan sa ɲan be. 13  Be nga be cicili i wun mɔ be tali nda sɔ’n, be ti sran ablanan (40) tra su. 14  Sran sɔ’m be ko wunnin Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn mun nin kpɛnngbɛn’m be wun. Kpɛkun be seli be kɛ: “Y’a ta nda kɛ sɛ y’a kunman Pɔlu naan e di like’n, maan sa ɲan e. 15  Ɔ maan amun nin Jɔlɛ difuɛ dandan mun,* amun ko se sonja akpi su kpɛn’n naan ɔ fɛ i wla amun sa nun. Amun yo kɛ amun su wa usa ndɛ’n nun kpa sa. Sanngɛ kwlaa naan w’a ju wa’n, é kún i.” 16  Pɔlu i niaan bla i wa’n tili ndɛ’n nun. Ɔ maan ɔ ɔli sonja’m be tranwlɛ lɔ, ɔ ko kannin ndɛ’n kleli Pɔlu. 17  Pɔlu flɛli sonja ya su kpɛn’m be nun kun. Kpɛkun ɔ seli i kɛ: “Fa gbanflɛn nga kɔ sonja akpi su kpɛn’n i wun lɔ. Afin ɔ fata kɛ ɔ kan ndɛ kun kle i.” 18  Ɔ maan ɔ fɛ i ɔli sonja akpi su kpɛn’n i wun lɔ naan w’a se i kɛ: “Pɔlu m’ɔ o bisua lɔ’n flɛli min. Ɔ seli min kɛ n fa gbanflɛn nga n bla ɔ wun wa. Afin ɔ fata kɛ ɔ kan ndɛ kun kle wɔ.” 19  Sonja akpi su kpɛn’n trɛli i sa’n, kpɛkun ɔ fɛ i ɔli aamiɛn naan w’a usɛ i kɛ: “?Ndɛ benin yɛ a kunndɛ kɛ á kán klé min-ɔn?” 20  Ɔ seli kɛ: “Zuifu’m be nuan w’a sɛ su kɛ bé wá srɛ́ Pɔlu ɔ sa nun, naan a fɛ i wɔ Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be ja su ainman. Bé yó kɛ be su ko usa ndɛ’n nun kpa sa. 21  Sanngɛ nán yaci be nun naan be laka wɔ. Afin sran ablanan (40) tra su b’a sɛ i ɲrun. Asa kusu’n, be tali nda kɛ sɛ b’a kunmɛn i naan be di like’n, annzɛ be nɔn nzue’n, maan sa ɲan be. Kɛ é sé yɛ’n, b’a buabua be wun b’a sie, be su minndɛ kɛ a kplin su.” 22  Sonja akpi su kpɛn’n yacili gbanflɛn’n nun ɔli. Sanngɛ ɔ dun mmua wlɛli i su nun kpa kɛ: “Nán se sran fi kɛ a kannin ndɛ sɔ’n kleli min.” 23  Ɔ flɛli sonja ya su kpɛn nɲɔn naan w’a se be kɛ: “Amun yia sonja ya nɲɔn (200) nin nnɛn kpanngɔ fufuɛ ableso (70), ɔ nin cua tofuɛ ya nɲɔn (200) naan kɔnguɛ dɔ nsan su’n,* be nanti wɔ Sezare. 24  Asa ekun’n, amun man Pɔlu i nnɛn kpanngɔ naan ɔ fu su, naan ɔ ju Felisi m’ɔ ti mɛn siefuɛ’n i wun lɔ klanman.” 25  Kpɛkun ɔ klɛli fluwa mannin be. Ɔ klɛli i kɛ: 26  “Nannan Felisi, wɔ mɔ a ti mɛn Siefuɛ’n, ń yó ɔ like! Min Klodu Liziasi yɛ n klɛ ɔ fluwa nga-ɔ. 27  Zuifu’m be trali bian nga. Ɔ ka kan naan b’a kun i. Sanngɛ e nin min sonja mun e ɔli ndɛndɛ e ko deli i, afin n tili i kɛ ɔ ti Rɔmunfuɛ. 28  Kɛ ɔ ko yo naan m’an si like ng’ɔ yoli’n, n fɛli i n ɔli be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be ja su. 29  N wunnin kɛ be Mmla’n i ti yɛ be sɛnmɛnnin i-ɔ. Sanngɛ w’a yoman like fi m’ɔ nin kunlɛ annzɛ bisua wlalɛ fata-ɔ. 30  Be wa seli min kɛ b’a cici i wun ndɛ. I sɔ’n ti’n, min waan ń fɛ́ i ń blɛ́ wɔ ndɛndɛ kpa. N seli i sanmanfuɛ’m be kɛ be wɔ ɔ ja su naan be ko kan ndɛ’n.” 31  Ɔ maan sonja sɔ’m be fali Pɔlu ɔli Antipatrisi kɔnguɛ, kɛ nga be kan kleli be’n sa. 32  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, be mannin nnɛn kpanngɔ fufuɛ’m be atin naan b’a fɛ i b’a wɔ. Sanngɛ be liɛ’n, be sali be sin sonja’m be tranwlɛ lɔ. 33  Nnɛn kpanngɔ fufuɛ’m be juli Sezare lɔ, kpɛkun be fali fluwa’n mannin mɛn siefuɛ’n. Asa ekun’n, be fali Pɔlu be kleli i. 34  Ɔ kanngannin fluwa’n nun, kpɛkun ɔ usali akpasua nga Pɔlu fin su’n. Be seli i kɛ ɔ fin Silisi. 35  I sin’n, ɔ seli kɛ: “Sɛ ɔ sanmanfuɛ’m be ba’n, ń má síe min su ń tíe ɔ ndɛ’n i kwlaa kpan.” Kɛ ɔ yoli sɔ’n, ɔ seli kɛ be fɛ i wɔ Erɔdu i famiɛn sua’n nun lɔ naan be niɛn i su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Be kwla se ekun kɛ “be kan ndɛ kwlaa sɔ mun nzra nun.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”
Yɛle kɛ, kɛ ɔ ka kan kɔnguɛ dɔ 9 jú annzɛ kɛ ɔ ko sin kan’n.
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”