Sa Nga Be Yoli’n 22:1-30

  • Pɔlu kplili i ti sran’m be ɲrun (1-21)

  • Pɔlu fa Rɔmunfuɛ m’ɔ ti’n kpli i ti (22-29)

  • Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m b’a yia (30)

22  “Nja mun, aniaan mun, min si mun, amun sie amun su tie ndɛ nga ń má kán’n.”  Kɛ be tili i kɛ ɔ su kan ndɛ kle be Ebre nun’n, be guali bliin. Yɛ ɔ seli kɛ:  “N ti Zuifu. Be wuli min Tasi m’ɔ o Silisi mɛn’n nun lɔ’n su. Sanngɛ klɔ nga su wa yɛ n dili suklu-ɔ. Sran ng’ɔ kleli min like’n yɛle Gamaliɛli. Ɔ kleli min kɛ n fa Mmla nga e nannan’m be fali su laa’n i kwlaa su. Yɛ n dili Ɲanmiɛn i junman’n juejue su kpa laa, kɛ nga amun kwlaa amun yo i andɛ’n sa.  N kleli be nga be fa Atin sɔ’n su’n be yalɛ lele be nun wie’m be wuli. I yasua-o, i bla-o, n cili be, kpɛkun n wlali be bisua.  Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ dan’n nin kpɛnngbɛn’m be kwlaa be kwla di min ti lalo. Be mannin min fluwa kɛ n fa ko man aniaan nga be o Damasi lɔ’n. N fali atin kɛ ń kó cí be nga be o lɔ’n, naan ń fá be ń bá Zerizalɛmun wa naan be tu be fɔ.  “Sanngɛ kɛ n wo atin’n su mɔ n mantannin Damasi klɔ’n i koko’n, lika’n kali lɛ kpajali min su dan kpa. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn mindi su wa ju.  Yɛ n finnin ase-ɔ. Kpɛkun n tili sran kun i nɛn’n. Ɔ seli min kɛ: ‘?Sɔlu, Sɔlu, ngue ti yɛ a kle min yalɛ-ɔ?’  N tɛli i su kɛ: ‘?Nannan, wan yɛle wɔ?’ Ɔ seli min kɛ: ‘Min-ɔn, Zezi m’ɔ fin Nazarɛti mɔ a kle i yalɛ’n niɔn.’  Be nga be o min wun lɛ’n, be wunnin kɛ lika’n kpajali, sanngɛ b’a timan sran ng’ɔ nin min su ijɔ’n i nɛn’n. 10  Yɛ n kusu n seli kɛ: ‘?Min Min, ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?’ E Min’n seli min kɛ: ‘Jaso naan kɔ Damasi. Sɛ a ju lɔ’n, bé klé wɔ like ng’ɔ fata kɛ a yo’n.’ 11  Sanngɛ lika’n i kpajalɛ m’ɔ kpajali dan’n ti’n, m’an wunman ase kun. Ɔ maan be nga be nin min o lɛ’n be trali min sa naan b’a fa min b’a wlu Damasi klɔ’n nun. 12  “Bian kun o klɔ sɔ’n su lɛ’n, be flɛ i Ananiasi. Ɔ ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa kɛ nga Mmla’n fa kle’n sa. Yɛ Zuifu kwlaa nga be o lika sɔ’n nun’n, be bo i dunman kpa. 13  Ɔ bali min wun wunlɛ. Ɔ jrannin min wun lɛ naan w’a se min kɛ: ‘Min niaan Sɔlu, maan ɔ ɲinma wun ase kɛ laa’n sa!’ Kɛ ɔ seli sɔ cɛ’n, n wunnin ase, naan m’an wun i. 14  Ɔ seli kɛ: ‘E nannan’m be Ɲanmiɛn’n fɛli i sa’n sieli ɔ su naan a si i klun sa’n, naan a wun sran m’ɔ ti kpa’n, naan a ti i nuan ndɛ’n. 15  Afin ninnge nga a wunnin be’n nin ndɛ nga a tili be’n, á wá kán be ndɛ klé sran kwlaa. 16  ?Yɛ ngue yɛ a minndɛ-ɔ? Jaso maan be yo ɔ batɛmun, kpɛkun bo i dunman naan Ɲanmiɛn yaci ɔ sa tɛ mun cɛ wɔ.’ 17  “Sanngɛ kɛ n sali min sin Zerizalɛmun mɔ n wo Ɲanmiɛn i sua’n nun ń srɛ́ Ɲanmiɛn’n, n wunnin sa kun aolia nun. 18  N wunnin Zezi, ɔ seli min kɛ: ‘Jaso, fin Zerizalɛmun klɔ’n nun fite ndɛndɛ. Afin kɛ á wá kán min ndɛ klé be’n, be su faman su.’ 19  Yɛ n seli kɛ: ‘Min Min, be bɔbɔ be si kpa kɛ laa’n, n sinsinnin Ɲanmiɛn sulɛ sua kwlaa nun n wlali be nga be lafi ɔ su’n be bisua, kpɛkun n boli be nin ngble. 20  Yɛ i nun nga bé kún ɔ sufuɛ Etiɛnin’n, n jin lɛ. Sa sɔ mɔ be yoli’n, ɔ jɔli min klun. Kpɛkun n niannin be nga be o lɛ bé kún i’n be tralɛ’m be su.’ 21  Sanngɛ ɔ seli min kɛ: ‘Kɔ, afin ń má súnman wɔ be nga be timan Zuifu mɔ be o mmuammua kpa’n, be sin.’” 22  Sran’m be sieli be su be tili ndɛ kwlaa ng’ɔ kannin’n lele i nuan tɔli. I sin’n, be mannin be nɛn’n su be seli kɛ: “Maan be kun bian ngalɛ’n. Ɔ nin nguan nun tranlɛ fataman!” 23  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bé kpán. Be yili be tralɛ mun, kpɛkun be truli ndutre. 24  I sɔ’n ti’n, sonja akpi su kpɛn’n seli kɛ be fa Pɔlu be wɔ sonja’m be tranwlɛ lɔ. I waan be usɛ i kosan naan be bo i nin ngble. I liɛ’n, ɔ́ sí sa nga ti yɛ sran’m be kpannin Pɔlu su kɛ ngalɛ’n sa’n. 25  Kɛ be waan bé bó Pɔlu nin ngble’n, Pɔlu usali sonja ya su kpɛn’n kɛ: “?Sran kun m’ɔ ti Rɔmunfuɛ mɔ kusu b’a bumɛn i fɔ’n,* be kwla bo i?” 26  Kɛ sonja ya su kpɛn’n tili ndɛ sɔ’n, ɔ ɔli sonja akpi su kpɛn’n i wun lɔ naan w’a bo ndɛ’n su w’a kle i. Ɔ seli i kɛ: “?Siɛn’n, ngue yɛ á wá yó-ɔ? Afin bian sɔ’n ti Rɔmunfuɛ.” 27  Ɔ maan sonja akpi su kpɛn’n wunngeli Pɔlu wun lɔ naan w’a se i kɛ: “?A ti Rɔmunfuɛ?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɛɛn.” 28  Sonja akpi su kpɛn’n seli kɛ: “N yili sika kpanngban kpa naan m’an kwla kaci Rɔmunfuɛ.” Pɔlu seli kɛ: “N nin min liɛ’n fin min nin klun.” 29  Ɔ maan yasua ng’ɔ fata kɛ be bo Pɔlu naan be usɛ i kosan’n, be jasoli i wun lɛ ndɛndɛ. Srɛ kunnin sonja akpi su kpɛn’n, afin ɔ wunnin kɛ ɔ ti Rɔmunfuɛ, kpɛkun w’a ci i nin jrɔkɔ. 30  Kɛ aliɛ cɛnnin’n, ɔ ɲannjili i. Kpɛkun ɔ seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su kpɛn’n nin Zuifu’m be Jɔlɛ difuɛ dandan’m* be kwlaa kɛ be yia. Yɛ kɛ be kwlaa be yiali’n, ɔ yoli maan be fali Pɔlu be bali, kpɛkun ɔ fɛli i jrannin be afiɛn lɛ. Ɔ yoli sɔ afin ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ sí like nga ti yɛ Zuifu’m be kan Pɔlu i wun ndɛ tɛtɛ’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “be nin-a dimɛn i jɔlɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Sanedrɛn.”