Sa Nga Be Yoli’n 20:1-38

  • Pɔlu ɔli Maseduanin nin Glɛki’m be mɛn’n nun lɔ (1-6)

  • Etisi cɛnnin nguan Troasi lɔ (7-12)

  • Ɔ fɛli i Troasi lɛ ɔli Mile (13-16)

  • Pɔlu nin Efɛzi lɔ asɔnun kpɛnngbɛn’m be yiali (17-38)

    • Ɔ kleli like awloawlo’m be nun (20)

    • “Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa” (35)

20  Kɛ lika’n tɔli bliin’n, Pɔlu yiali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun. Ɔ wlali be fanngan, kpɛkun ɔ kaleli be. I sin’n, ɔ ɔli Maseduanin.  Kɛ ɔ́ sín lika sɔ’m be nun’n, ɔ wlali be nga be o lɔ’n be fanngan, naan w’a ju Glɛki’m be mɛn’n nun lɔ.  Ɔ dili anglo nsan lɔ. I waan ɔ́ fá mmeli kɔ́ Siri. Sanngɛ Zuifu’m be cicili i wun ndɛ ti’n, ɔ buli akunndan uflɛ kɛ ɔ́ sín Maseduanin lɛ naan ɔ́ sɛ́ i sin.  Kɛ ɔ́ kɔ́’n, Pirisi m’ɔ fin Bere’n i wa Sopatɛɛ, ɔ nin Aristaki nin Sekɔndisi mɔ be fin Tesaloniki’n, ɔ nin Gaisi m’ɔ fin Dɛɛbe’n, ɔ nin Timote, yɛ Tisiki nin Trofimun mɔ be fin Azi mɛn’n nun lɔ’n, be nin i be ɔli.  Yasua sɔ’m be dunnin e ɲrun mmua ko minndɛli e Troasi lɔ.  Sanngɛ kɛ Kpanwun mɔ be guaman nun kpanwun ayre’n i cɛn’m be sinnin’n, e fali mmeli Filipu lɛ. E dili cɛn ba nnun naan y’a to be Troasi lɔ. Kpɛkun e dili cɛn ba nso lɛ.  Lemɔcuɛ’n i cɛn ba klikli’n nun’n, e yiali kɛ é dí like. Ɔ maan Pɔlu kannin ndɛ kleli be nga be yiali lɛ’n. Ɔ kannin ndɛ’n lele kɔnguɛ afiɛn, afin sɛ aliɛ cɛn’n ɔ́ kɔ́.  Nglo sua ba nga i nun yɛ e yiali’n, kannin kpanngban o nun.  Kɛ Pɔlu íjɔ’n, nn gbanflɛn kaan kun mɔ be flɛ i kɛ Etisi’n, ɔ ti fenɛtri’n nun. Ɔ su lafi kpa pɔɔ. Lafilɛ’n fɛli i mlɔnmlɔn, ɔ maan ɔ fin nglo sua’n i nsan su’n nun tɔli. Bé mɛ́n i su-ɔ, w’a wu. 10  Sanngɛ Pɔlu fin lɔ jrali, ɔ lɛli i su, kpɛkun ɔ toli i sa blɛli i. Yɛ ɔ seli kɛ: “Amun yaci sunlɛ, afin ɔ o nguan nun.” 11  I sin’n, kɛ Pɔlu fuli nglo sua ba’n nun lɔ’n, ɔ buli kpanwun’n nun yɛ ɔ boli aliɛ dilɛ bo-ɔ. Ɔ nin be kokoli yalɛ lele aliɛ njɛnniɛn su naan w’a ɔ. 12  Be fali ba yasua kan mɔ w’a ɲan nguan ekun’n, yɛ be klun jɔli dan kpa. 13  I sin’n, e dunnin mmua e ko fali mmeli’n e ɔli Asɔsu. E waan sɛ e ju lɔ’n, é fá Pɔlu mmeli’n nun. Afin ɔ seli e kɛ e yo sɔ naan i liɛ’n, ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ nánti kɔ́. 14  Ɔ maan kɛ ɔ toli e Asɔsu lɔ’n, e fɛli i mmeli’n nun e ɔli Mitilɛnin. 15  Kɛ e tuli e bo lɛ’n, i aliɛ m’ɔ́ cɛ́n’n, e juli Kiɔsu. I aliɛ m’ɔ́ cɛ́n ekun’n, e juli Samɔsu. Kpɛkun i cɛn m’ɔ́ sú i su’n, e juli Mile. 16  Pɔlu waan ɔ́ sán Efɛzi wun. I liɛ’n, ɔ su cɛman Azi mɛn’n nun lɔ. Afin ɔ su kpli kɔ́ Zerizalɛmun. I waan ɔ́ míɛn i ɲin jú lɔ naan Pantekɔtu cɛn’n ɔ to i Zerizalɛmun lɔ. 17  Sanngɛ kɛ ɔ juli Mile lɛ’n, ɔ sunmannin sran Efɛzi lɔ kɛ be ko flɛ asɔnun kpɛnngbɛn mun. 18  Kɛ be toli i lɛ’n, ɔ seli be kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i cɛn mɔ min ja tiali Azi mɛn’n nun’n, amun si wafa nga e nin amun e trannin’n i kpa. 19  N kannin min wun ase kɛ kanga sa n dili e Min’n i junman’n kpa. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zuifu’m bé cící min wun ndɛ. I sɔ’n ti’n, min ɲinmuɛn guali, kpɛkun n wunnin ɲrɛnnɛn kpanngban. 20  Blɛ sɔ nun’n, m’an muanman min nuan. Ndɛ ng’ɔ ko yo amun ye’n, n kan kleli amun. N kleli amun like nzra nun nin awloawlo’m be nun. 21  I Zuifu-o, i Glɛki-o, n seli be kɛ be kaci be akunndan’n naan be sa be sin Ɲanmiɛn wun. Asa kusu’n, n seli be kɛ be lafi e Min Zezi su. 22  Siɛn’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n w’a ci* min. Ɔ maan kannzɛ n siman like nga bé fá yó min Zerizalɛmun lɔ’n, sanngɛ n su kɔ lɔ. 23  Nga n si i’n yɛle kɛ klɔ kwlaa su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n kan kle min kɛ bé wlá min bisua naan ń wún ɲrɛnnɛn kpanngban kpa. 24  Ɔ nin i sɔ ngba’n, n buman min nguan’n i like fi.* Like ng’ɔ ti min cinnjin’n yɛle kɛ ń gúa wanndilɛ nga n su wanndi’n nin junman nga e Min Zezi fa wlali min sa nun’n, be bo. Junman sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i aklunye dan’n i jasin fɛ’n i kanlɛ. 25  “Siɛn’n amun sie amun su! N si kɛ amun kwlaa nga n kannin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ’n n kleli amun’n, amun nun wie fi su wunman min kun. 26  Ɔ maan andɛ’n, amun ti min lalofuɛ kɛ sran ng’ɔ wu-ɔ, nán min yɛ n yoli-ɔ. 27  Afin n boli Ɲanmiɛn i afɔtuɛ’m* be kwlaa be su n kleli amun. M’an faman wie fi m’an fiaman amun wun. 28  Amun nian amun wun su. Yɛ bua fa mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n fali amun sieli su kɛ amun yo i sunianfuɛ’n, amun fa amun ɲin sie su kpa naan Ɲanmiɛn i asɔnun’n m’ɔ fɛli i bɔbɔ i Wa’n i mmoja’n toli’n, amun niɛn i lika kpa. 29  N si kɛ sɛ n kɔ’n, nnɛn wlɛfuɛ mun bé wlú amun afiɛn, yɛ be su yoman bua fa’n i cɛcɛ. 30  Kpɛkun sran wie’m bé jáso amun afiɛn, bé kpɛ́ gblɛ bé fá láka Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun naan be su be su. 31  “I sɔ’n ti’n, maan amun ɲin tran su. Yɛ nán amun wla fi su kɛ n mannin amun tinuntinun amun afɔtuɛ kɔnguɛ nin wia nun, afuɛ lele nsan. Yɛ m’an yacimɛn i sɔ yolɛ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn min ɲinmuɛn gúa. 32  Siɛn’n, maan Ɲanmiɛn nin i ndɛ m’ɔ yi i aklunye dan’n i nglo’n, be sasa amun. Ɲanmiɛn ndɛ sɔ’n kwla yo maan amun yo kpa. Yɛ ndɛ sɔ’n kwla man amun aja like be nga be ti Ɲanmiɛn liɛ klonglo’n be afiɛn. 33  Min ɲin w’a bloman sran fi i jɛtɛ ufue annzɛ i sika ɔkwlɛ annzɛ i tralɛ wun. 34  Amun bɔbɔ amun si kɛ n fali min sa n dili junman n fa niannin min nin be nga be su min su’n be lika. 35  Like kwlaa nun’n, n kleli amun kɛ amun di junman kekle sɔ, naan amun uka be nga be leman wunmiɛn’n. Kpɛkun nán amun wla fi e Min Zezi i ndɛ’n su. I bɔbɔ seli kɛ: ‘Sɛ a cɛ sran like’n, ɔ klun jɔ kpa tra kɛ be cɛ wɔ like’n.’” 36  Kɛ ɔ kannin ndɛ sɔ’n, ɔ nin be kwlaa be kotoli naan b’a srɛ Ɲanmiɛn. 37  Nanwlɛ, be kwlaa be sunnin kpa. Kpɛkun be tɔli Pɔlu nun. 38  Afin kɛ ɔ seli kɛ be su wunmɛn i kun’n, ɔ yoli be ya dan. I sin’n, be ko sunmɛnnin i lelee juli mmeli’n i wun lɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “mian.”
Be kwla se ekun kɛ “ɔ leman ɲrun kaan sa bɔbɔ min ɲrun.”
Be kwla se ekun kɛ “klun sa’n kwlaa.”