Sa Nga Be Yoli’n 2:1-47

  • Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin sran mun Pantekɔtu nun (1-13)

  • Ndɛ nga Piɛli kannin’n (14-36)

  • Kɛ Piɛli kannin ndɛ’n like nga sran kpanngban be yoli’n (37-41)

    • Be yoli sran 3.000 be batɛmun (41)

  • Klisifuɛ’m be trannin aniaan tranlɛ (42-47)

2  Kɛ bé dí Pantekɔtu’n, be kwlaa be o lika kunngba’n nun.  Kpɛkun be tili like kun ngan. Ɔ fin ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ kpla kɛ aunmuan dan wie sa. Be tili i ngan sua wunmuan’n nun.  Kpɛkun be wunnin ninnge wie mun. Be ti kɛ sin taaman sa. Ninnge sɔ’m be kpacikpacili be wun nun ko trantrannin be tinuntinun be su.  Kpɛkun Ɲanmiɛn wawɛ’n wluli be nun, naan b’a kan aniɛn wafawafa. Aniɛn nga Ɲanmiɛn wawɛ’n fa wla be nuan’n, yɛ be kan-ɔn.  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zuifu nga be ti Ɲanmiɛn sufuɛ kpa mɔ be tran asiɛ’n i bue kwlaa su’n, b’a ba Zerizalɛmun lɛ.  Ɔ maan kɛ like’n kplali’n, sran kpanngban kpa be yiali lɛ. Kɛ be tili ndɛ nga be kan’n be klɔ aniɛn’n nun’n, b’a wunman like nga be fa yo be wun-ɔn.  Nanwlɛ, ɔ boli be nuan dan, naan b’a se kɛ: “?Amun nian, be kwlaa nga be su ijɔ yɛ’n, nán Galilefuɛ mun-ɔn?  ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ e ti ndɛ nga be kan’n e klɔ aniɛn’m be nun-ɔn?  E nun wie mun e ti Patifuɛ, wie ti Mɛdifuɛ, wie ti Elamunfuɛ. Wie mun ekun be tran Mezopotamin, wie tran Zide, wie tran Kapadɔsu, wie kusu tran Pɔn nin Azi mɛn’n nun. 10  Asa kusu, wie fin Frizi nin Panfili. Wie mun ekun be fin Ezipti nin Libi i akpasua nga be mantan Sirɛnin’n su. Wie mun kusu be fin Rɔmun. Zuifu mun nin be nga be timan Zuifu mɔ siɛn’n be su Ɲanmiɛn kɛ Zuifu’m be sa wie’n, be kwlaa be o wa wie. 11  Klɛtifuɛ mun nin Arabifuɛ’m be o e nun wie. E ngba e ti ninnge ɲɛnmɛn nga Ɲanmiɛn yo be’n mɔ be kan be ndɛ’n, e klɔ aniɛn’m be nun.” 12  Sa sɔ’n boli be kwlaa be nuan naan b’a se be wiengu kɛ: “?Ngue sa yɛle nga?” 13  Sanngɛ sran wie’m be yoli be finfin, yɛ be seli kɛ: “B’a nɔn duvɛn mɔ b’a yi i uflɛuflɛ’n be ku w’a yi.” 14  Yɛ Piɛli nin i wiengu blu-nin-kun (11) mun be jasoli-ɔ. Kpɛkun Piɛli mɛnnin i nɛn’n su seli be kɛ: “Zidefuɛ mun, ɔ nin amun kwlaa nga amun tran Zerizalɛmun’n, amun sie amun su be tie min ndɛ’n i kpa. 15  Sran nga be o yɛ’n, b’a nɔnman nzan kɛ nga amun fa bu i’n sa. Afin blɛ li yɛ dɔ nsan su’n* w’a ju-ɔ. 16  Sanngɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn maan i nuan ijɔfuɛ Zoɛli klɛli’n yɛ ɔ o yɛ: 17  ‘Ɲanmiɛn waan: “Mɛn’n i awieliɛ blɛ nun’n, ń fá min wawɛ’n ń mán sran wafa kwlaa. Amun mma yasua nin amun mma bla’m bé íjɔ min nuan. Gbanflɛn’m bé wún aolia nun ninnge mun, yɛ amun sran oke’m bé wún ninnge mun laliɛ nun. 18  Blɛ sɔ nun’n, ń fá min wawɛ’n ń mán min sufuɛ yasua mun nin min sufuɛ bla mun. Ɔ maan bé íjɔ min nuan. 19  Ń má yó abonuan sa wie mun ɲanmiɛn su lɔ. Yɛ sa wie’m bé jú asiɛ’n su wa. Sa sɔ mun yɛle mmoja nin sin, ɔ nin wɛnsrɛn m’ɔ fite lukuu’n. 20  Wia’n káci tuun, kpɛkun anglo ba’n káci mmoja, i sin naan Zoova i cɛn dan m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n w’a ju. 21  Sanngɛ sran kwlaa ng’ɔ bo Zoova i dunman’n, ɔ́ fíte nun.”’ 22  “Izraɛlifuɛ mun, amun sie amun su be tie ndɛ nga: Ɲanmiɛn yoli abonuan sa, kpɛkun ɔ yili atrɛ wie kleli amun. Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n, m’ɔ fɛli i kleli amun’n, i lika yɛ ɔ sinnin yoli ninnge sɔ mun amun afiɛn wa-ɔ. Amun bɔbɔ amun si sɔ kpa. 23  Bian sɔ’n, be fɛ i mannin naan be kun i. Ɲanmiɛn siesieli sa sɔ’n, yɛ ɔ si nun laa. Ɔ maan amun fɛ i mannin be nga be nantiman mmla’n su’n. Amun boboli i waka kun su, kpɛkun amun kunnin i. 24  Sanngɛ Ɲanmiɛn deli i wie’n i sa nun. Yɛle kɛ ɔ cɛnnin i. Afin ɔ kwlá kaman wie’n i sa nun trilili. 25  Afin Davidi kɛnnin i ndɛ seli kɛ: ‘N su yiman min ɲin Zoova su mlɔnmlɔn. Ɔ o min sa fama su, ɔ maan n su usuman le. 26  I sɔ’n ti’n, min klun* jɔli tratrali su. Kpɛkun aklunjuɛ ndɛ yɛ ɔ fin min nuan fiteli-ɔ. Ɔ maan ń trán ń mínndɛ. 27  Afin a su yaciman min Ndia’n* nun, yɛ a su kplinman su kɛ ɔ sufuɛ kpa’n ɔ kplɔ. 28  A kleli min nguan’n i atin mun. Á yó maan min klun jɔ́ dan ɔ ɲrun.’ 29  “Nja mun, aniaan mun, maan n kan Davidi m’ɔ yoli awlobo kpɛn’n i ndɛ n kle amun weinwein. Ɔ wuli, be sieli i. Yɛ andɛ nin andɛ’n, i asieliɛ’n te o wa. 30  Kɛ m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ m’ɔ si kɛ Ɲanmiɛn tɛli i nda kɛ ɔ́ fɛ́ i mma’m be nun kun síe i i famiɛn bia’n su’n ti’n, 31  ɔ dun mmua wunnin Klisi i cɛnlɛ’n, kpɛkun ɔ kɛnnin i ndɛ seli kɛ be wla su fimɛn i su Ndia’n* nun naan se kɛ i wunnɛn’n kplɔ́. 32  Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi sɔ’n. Yɛ sa sɔ’n, e kwlaa e wunnin nun. 33  Ɔ ɔli ɲanmiɛn su ko trannin Ɲanmiɛn i sa fama su, yɛ ɔ ɲannin ɲrun. Kpɛkun kɛ nga Siɛ’n fa kannin’n sa’n, ɔ fɛli i wawɛ’n mɛnnin i. Ɔ maan like nga amun wun i yɛ’n nin ndɛ nga amun ti i yɛ’n be fin i. 34  Davidi w’a fuman ɲanmiɛn su lɔ, sanngɛ i bɔbɔ seli kɛ ‘Zoova seli min Min’n kɛ: “Tran min sa fama su 35  lele maan n fa ɔ kpɔfuɛ mun n sie ɔ ja bo kɛ like mɔ be fa be ja takataka su’n sa.”’ 36  I sɔ’n ti’n, maan Izraɛlifuɛ’m be kwlaa be si kpa kɛ Zezi mɔ amun kunnin i waka kun su’n, Ɲanmiɛn sieli i kɛ ɔ yo e Min nin Klisi.” 37  Kɛ be tili ndɛ sɔ’n, ɔ yoli be ya dan naan b’a se Piɛli nin akoto onga’m be kɛ: “?Nja mun, aniaan mun, ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?” 38  Piɛli seli be kɛ: “Amun kaci amun akunndan’n, kpɛkun maan be yo amun kwlakwla amun batɛmun Zezi Klisi i dunman nun. I liɛ’n, bé yáci amun sa tɛ mun bé cɛ́ amun, yɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán amun. 39  Afin nda nga be tali’n, ɔ ti amun nin amun mma’m be liɛ. Ɔ ti be kwlaa nga be fin mmuammua kpa’n ɔ nin be nga e Ɲanmiɛn Zoova flɛ be’n, be liɛ wie.” 40  I sin’n, ɔ kannin ndɛ wie mun ekun fa yiyili i ndɛ’n nun. Kpɛkun ɔ tuli be fɔ seli be kɛ: “Amun fin ajulisu sran nga’m be nun fite.” 41  Ɔ maan be nga be sɔli i ndɛ’n nun aklunjuɛ su’n, be yoli be batɛmun. Cɛn sɔ’n nun’n, sran ko ju akpi nsan (3.000) be ukali be su. 42  Be fa be su sie i akoto’m be ndɛ’n i bo kpa titi. Be trannin aniaan tranlɛ,* be dili like likawlɛ, yɛ be srɛli Ɲanmiɛn likawlɛ titi. 43  Akoto’m be yoli abonuan sa, kpɛkun be yili atrɛ kpanngban. Ɔ maan srɛ kunnin sran’m be kwlaa. 44  Be kwlaa nga be fali ndɛ’n su’n, be trannin likawlɛ, yɛ like nga be nun kun le i’n, ɔ ti be kwlaa be liɛ. 45  Be yoli be sa nun ninnge’m be kwlaa be atɛ. Kpɛkun sika nga be ɲɛnnin i’n, be fa cɛcɛli be kwlaa. Like ng’ɔ mian sran kun sa’n, i su yɛ be nian be mɛn i-ɔ. 46  Yɛ cɛn kwlaa’n, be yia Ɲanmiɛn i sua’n nun, be akunndan’n ti kun. Be kɔ nga awlo be ko di like, be kɔ nga awlo be ko di like. Be cɛcɛ be aliɛ’n nun aklunjuɛ su nin klun ufue su. 47  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn bé srɛ́ Ɲanmiɛn, nn i kusu ɔ́ yrá be su, nn be wun yó sran’m be fɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, Zoova fali be nga bé wá ɲán be ti’n ukali be su cɛn kwlakwla.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Yɛle kɛ, kɛ nglɛmun nun dɔ 9 su’n wá jú’n.
Glɛki nun’n, be se kɛ “min wunnɛn’n.”
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “Adɛsi.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “be mannin be wiengu like.”