Sa Nga Be Yoli’n 15:1-41

  • Klɛn wlalɛ’n i su ndɛ tɔli Antiɔsu lɔ (1, 2)

  • Be fali ndɛ’n ɔli Zerizalɛmun (3-5)

  • Kpɛnngbɛn mun nin akoto’m be yiali (6-21)

  • Klisifuɛ’m be ɲrun dinfuɛ’m be fluwa nga be klɛli’n (22-29)

    • Maan be ci mmoja (28, 29)

  • Fluwa’n i nun ndɛ’n wlali asɔnun’n i nunfuɛ’m be fanngan (30-35)

  • Pɔlu nin Baanabasi be titili nun (36-41)

15  Sran wie’m be fin Zide be bali. Be wa seli aniaan’m be kɛ: “Sɛ b’a wlaman amun klɛn kɛ nga Moizi fa kleli’n sa’n, amun su fiteman nun.”  Ɔ maan akplowa tɔli sran sɔ mun nin Pɔlu nin Baanabasi be afiɛn. I sɔ’n ti’n, be nuan sɛli su kɛ Pɔlu nin Baanabasi nin sran wie mun ekun be fa ndɛ* sɔ’n be wɔ akoto mun nin kpɛnngbɛn’m be ja su Zerizalɛmun lɔ.  Asɔnun’n i nunfuɛ’m be ko guali be atin. Be sinnin Fenisi nin Samari klɔ’m be su. Be seli aniaan’m be kɛ be nga be timan Zuifu’m b’a kaci naan be lafi Zezi su siɛn’n. I sɔ’n ti’n, aniaan’m be klun jɔli dan kpa.  Kɛ be juli Zerizalɛmun lɔ’n, asɔnun’n i nunfuɛ mun nin akoto mun nin kpɛnngbɛn mun be sɔli be nun klanman. Be kusu be boli ninnge kpanngban nga Ɲanmiɛn maan be yoli’n su kleli be.  Sanngɛ Farizifuɛ nga siɛn’n be lafi Zezi i ndɛ’n su’n, be jasoli kpɛkun be seli kɛ: “Ɔ fata kɛ be wla be klɛn naan be fa Moizi i Mmla’n su.”  Ɔ maan akoto mun nin kpɛnngbɛn’m be yiali naan b’a fa be ɲin b’a sie i ndɛ sɔ’n su kpa.  Kɛ be kokoli ndɛ sɔ’n su yalɛ cɛli kpa’n,* Piɛli jaso seli be kɛ: “Nja mun, aniaan mun, amun si weiin kpa kɛ i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn niannin amun nun, kpɛkun ɔ fɛli i sa sieli min su kɛ n bo jasin fɛ’n n kle be nga be timan Zuifu’n naan be lafi su.  Yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ si klɔ sran klun akunndan’n, ɔ kleli kɛ i klun jɔ be wun. Ɔ maan ɔ fɛli i wawɛ’n mannin be kɛ nga ɔ fa mannin e’n sa wie.  W’a kleman kɛ ngbaciɛ o e nin be e afiɛn. Sanngɛ i su mɔ be lafi’n ti’n, ɔ yoli be akunndan’n i sanwun. 10  ?Ɔ maan ngue ti yɛ amun su klɔklɔ Ɲanmiɛn i ya’n niɔn? ?Ngue ti yɛ amun waan Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m be sua trɔ nga e nannan mun nin e bɔbɔ y’a kwlɛmɛn i sua’n niɔn? 11  E lafi su kɛ e Min Zezi i aklunye dan’n ti yɛ e fiteli nun-ɔn. Yɛ be kusu be fiteli nun kɛ e sa wie.” 12  Ɔ maan be kwlaa be guali bliin. Be fali be su sieli Baanabasi nin Pɔlu be nuan bo. Be kannin abonuan sa nin sa dandan nga Ɲanmiɛn fanngan nun’n, be yoli be’n be ndɛ. Be yoli sa sɔ mun be nga be timan Zuifu’n be nvle’m be nun. 13  Kɛ be nuan tɔli’n, Zaki seli kɛ: “Nja mun, aniaan mun, amun tie. 14  Simeɔn kɛnnin i weinwein kpa kɛ i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn kpɛli i ɲin be nga be timan Zuifu’n be su lɔ, naan ɔ́ kpá be nun wie mun naan i dunman’n tran be su. 15  Ndɛ sɔ’n wo Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fluwa’n nun. Be klɛli i lɔ kɛ: 16  ‘Kɛ ninnge sɔ’m be ko wie’n, ń wá sá min sin ń mán Davidi i tannin sua* ng’ɔ bu guali’n su. Ń kplɛ́n i uflɛ, kpɛkun ń síesíe i ye. 17  I liɛ’n, sran nga be ka lɛ’n, be nin nvlenvle kwlaa be nunfuɛ mɔ min dunman o be su’n, be bo wá yó kun, kpɛkun bé tú be klun bé kúnndɛ Zoova. Zoova m’ɔ su yo ninnge sɔ mun’n, i yɛ ɔ se sɔ-ɔ. 18  N sunnzunnin kɛ ń yó sa sɔ mun w’a cɛ kpa.’ 19  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga n kan’n yɛle kɛ nán maan e sanngan be nga be timan Zuifu mɔ be su fa be wun mantan Ɲanmiɛn’n be akunndan. 20  Sanngɛ maan e klɛ be fluwa kɛ be ci like kwlaa nga be fa sɔ amuin’n, be ci bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa* kwlaa’n, be ci nnɛn ng’ɔ wu i sa su’n,* yɛ be ci mmoja. 21  Afin kɛ ɔ fɛ i laa lele’n, sran wie’m be wlan sin klɔklɔ’m be su be kan Moizi i ndɛ. Be kɛnngɛn i su ndɛ Ɲanmiɛn sulɛ sua’m be nun wunmiɛn-lolɛ-cɛn kwlaa nun.” 22  I sin’n, akoto mun nin kpɛnngbɛn mun be nin asɔnun’n i nunfuɛ’m be kwlaa be nuan sɛli su kɛ bé kpá yasua wie mun, naan bé súnman be Antiɔsu lɔ. Bé fá be úka Pɔlu nin Baanabasi be su. Ɔ maan be sunmannin Zida mɔ be flɛ i ekun kɛ Baasabasi’n ɔ nin Silasi. Sran sɔ’m be le ɲrun kpa aniaan’m be nun. 23  Ndɛ nga be klɛli mɔ be fa mannin be kɛ be fa ko man aniaan mun’n yɛ: “E mɔ e ti akoto nin kpɛnngbɛn’n, e yɛ e klɛli ndɛ nga-ɔ. Ndɛ sɔ’n ti amun mɔ amun ti e niaan mɔ amun timan Zuifu mɔ amun o Antiɔsu nin Siri nin Silisi lɔ’n, amun liɛ. Aniaan mun, é yó amun like! 24  E tili i kɛ sran wie’m be fin e wun wa be ko kleli amun yalɛ. Be kannin ndɛ wie mun naan amun wla bo amun wun, naan amun akunndan’n sanngan. Kusu nn nán e yɛ e sunmannin be-ɔ. 25  I sɔ’n ti’n, e nuan sɛli su kɛ é kpá yasua wie mun naan é fá úka e sran kpa Baanabasi nin Pɔlu be su naan be wɔ amun wun lɔ. 26  Be sran nɲɔn’n, e Min Zezi Klisi dunman nun’n, be fali be nguan’n mannin. 27  Ɔ maan e sunmannin Zida nin Silasi naan be kusu be ko kan ndɛ kunngba’n. 28  Afin Ɲanmiɛn wawɛ’n nin e bɔbɔ e fali ajalɛ kɛ e su faman trɔ nɔnninnɔnnin e jinman amun ti su, saan ninnge cinnjin nga be o yɛ mun: 29  Yɛle kɛ amun ci like nga be fa sɔli amuin’n, amun ci mmoja, amun ci nnɛn ng’ɔ wu i sa su’n,* yɛ amun ci bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa* kwlaa. Sɛ amun ci ninnge sɔ mun’n, sa nga amún yó’n, ɔ́ yó ye amun sa nun. E te o nun!” 30  Kɛ be mannin be atin’n, be ɔli Antiɔsu. Be yiali aniaan’m be kwlaa, kpɛkun be fali fluwa’n mannin be. 31  Kɛ be wieli fluwa’n nun kanngan’n, be klun jɔli dan kpa. Afin ndɛ’n wlali be fanngan. 32  Kɛ mɔ Zida nin Silasi be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ wie’n ti’n, be kannin ndɛ sunman be fa wlali aniaan’m be fanngan, yɛ be cicili be wla. 33  Be dili le nɲɔn kun lɛ. Kpɛkun aniaan’m be mannin be atin naan be sa be sin wɛtɛɛ su be wɔ be nga be sunmannin be’n be wun lɔ. 34  —— 35  Sanngɛ Pɔlu nin Baanabasi be kali Antiɔsu lɛ. Be kleli sran’m be like, yɛ be nin sran kpanngban wie mun ekun be boli jasin fɛ’n mɔ yɛle Zoova i ndɛ’n be kleli sran mun. 36  Kɛ cɛn ba nɲɔn kun sinnin’n, Pɔlu seli Baanabasi kɛ: “Siɛn’n,* maan e sa e sin klɔ kwlaa nga e kannin Zoova i ndɛ’n lɔ’n be su. Maan e ko nian aniaan’m be osu, sɛ be wun ti kpa-o.” 37  Baanabasi fuali kpa kɛ ɔ́ fá Zan, mɔ be flɛ i ekun kɛ Marki’n, naan ɔ nin i bé kɔ́. 38  Sanngɛ Pɔlu w’a kplinman su kɛ be fɛ i wɔ. Afin i nun nga be o Panfili lɔ’n, ɔ kpɔcili be. Ɔ nin be w’a ɔman junman’n i dilɛ. 39  I sɔ’n ti’n, akplowa dan kpa wa tɔli be afiɛn. Ɔ maan be titili nun. Baanabasi fali Marki, kpɛkun be fali mmeli’n be ɔli Sipri. 40  Pɔlu kusu fali Silasi, yɛ be ɔli-ɔ. Ka naan b’a ɔ’n, aniaan’m be srɛli Zoova kɛ ɔ yi i aklunye dan’n i nglo i lika. 41  Ɔ sinnin Siri nin Silisi klɔ’m be su. Ɔ wlali aniaan’m be fanngan.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “akplowa.”
Be kwla se ekun kɛ be “sili akplowa kpa.”
Be kwla se ekun kɛ “kpata annzɛ sua.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “nnɛn nga be kunnin i mɔ b’a guɛmɛn i mmoja’n i ase’n.”
Be kwla se ekun kɛ “nnɛn nga be kunnin i mɔ b’a guɛmɛn i mmoja’n i ase’n.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “I kwlaa yoli-o.”