Sa Nga Be Yoli’n 1:1-26

  • Ndɛ nga be kan kleli Teofili’n (1-5)

  • Bé kán ndɛ lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ (6-8)

  • Zezi ɔli ɲanmiɛn su (9-11)

  • Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m b’a yia. Be bo ti kun (12-14)

  • Be fali Matiasi sieli i Zida osu (15-26)

1  Teofili, fluwa klikli’n nun’n, n klɛli ninnge nga Zezi yoli be’n, ɔ nin like ng’ɔ kleli be’n be kwlaa  lele fa juli cɛn mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su ɔli ɲanmiɛn su’n. Ka naan w’a ɔ’n, ninnge ng’ɔ fata kɛ akoto m’ɔ kpali be’n be yo’n, ɔ sinnin Ɲanmiɛn wawɛ’n i lika kleli be.  Kɛ ɔ wunnin ɲrɛnnɛn lele m’ɔ wuli’n, i sin’n ɔ yoli ninnge kpanngban kpa kleli be weiin kɛ ɔ o nguan nun. Be wunnin i cɛn ba ablanan (40). Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ́ kán Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ klé be.  Kɛ ɔ nin be yiali’n, ɔ seli be kɛ: “Nán amun tu amun bo Zerizalɛmun wa. Sanngɛ amun minndɛ like nga Siɛ’n tali nda kɛ ɔ́ fá mán amun mɔ n boli su n kleli amun’n.  Afin Zan liɛ’n, nzue nun yɛ ɔ yoli sran’m be batɛmun-ɔn. Sanngɛ amun liɛ’n, ɔ ka kan’n bé fá Ɲanmiɛn wawɛ’n bé yó amun batɛmun.”  Ɔ maan kɛ be yiali’n, be usɛli i kɛ: “?E Min, dɔ nga su yɛ á táka famiɛn diwlɛ’n mán Izraɛli nvle’n niɔn?”  Ɔ seli be kɛ: “Cɛn annzɛ blɛ nga Siɛ’n bɔbɔ siesieli’n, nán amun ndɛ su-ɔ.  Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn wá fɛ́ i wawɛ’n mán amun’n, amún wá ɲán wunmiɛn. Ɔ maan amún kán min ndɛ Zerizalɛmun wa, ɔ nin Zide nin Samari mɛn’n be nun, lele fá jú asiɛ’n i tiwa lɔ.”  Kɛ ɔ wieli ndɛ sɔ’m be kan mɔ be te niɛn i’n, Ɲanmiɛn mɛnnin i su, kpɛkun ɲanmiɛn ble’n kɛtɛli i su, ɔ maan b’a wunmɛn i kun. 10  Kɛ ɔ́ kɔ́ mɔ be te nian ɲanmiɛn su lɔ’n, bé nían-ɔn, sran nɲɔn be jinjin be wun lɛ, be wun tralɛ’n ti ufue. 11  Be seli kɛ: “?Galilefuɛ mun, ngue ti yɛ amun jinjin lɛ bé nían ɲanmiɛn su lɔ sɔ-ɔ? Zezi sɔ mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su amun afiɛn ɔli ɲanmiɛn su’n, ɔ́ wá bá kɛ nga amun wunnin kɛ ɔ fa ɔli’n sa.” 12  Ɔ maan be fin Olivie oka’n su be sali be sin Zerizalɛmun. Oka sɔ’n mantan Zerizalɛmun klɔ’n. Be afiɛn’n kwla ju kilo kun.* 13  Kɛ be juli lɔ’n, be wluli nglo sua ba nga be sikeli nun’n nun. Be nga be wluli lɔ’n, be yɛ: Piɛli, Zan, Zaki, Andre, Filipu, Toma, Batelemin, Matie, Alfe i wa Zaki, Simɔn m’ɔ ti wakawakafuɛ’n, yɛ Zida m’ɔ ti Zaki i wa’n. 14  Be kwlaa be bo yoli kun, be srɛli Ɲanmiɛn kpa titi. Bla wie mun nin Zezi i nin Mari nin i niaan bian’m be o be nun wie. 15  Blɛ sɔ’n nun’n, Piɛli jaso jrannin aniaan’m be afiɛn (sran nga be yiali lɛ’n be kwla ju sran ya kun ablaɔn [120]), kpɛkun ɔ seli kɛ: 16  “Nja mun, aniaan mun, ɔ fata kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan Davidi kɛnnin i Zida su’n, ɔ kpɛn su. I yɛ ɔ kleli sran’m be atin yɛ be wa trali Zezi-ɔ. 17  Afin laa’n, ɔ o e nun wie. Kpɛkun ɔ dili Ɲanmiɛn i junman kunngba nga e di i yɛ’n wie. 18  (Bian sɔ’n fali sika ng’ɔ ɲɛnnin i sa tɛ yolɛ nun’n fa toli fie kun. Yɛ kɛ ɔ́ tɔ́’n, i ti’n dunnin mmua, kpɛkun i ku’n kpukeli,* ɔ maan i klun lɔ ninnge’m be kwlaa be fiteli. 19  Zerizalɛmunfuɛ’m be kwlaa be tili ndɛ sɔ’n. I sɔ’n ti’n, be flɛli fie sɔ’n be aniɛn’n nun kɛ Akɛldama. I bo’n yɛle “Mmoja fie.”) 20  Afin be klɛli i Jue fluwa’n nun kɛ, ‘Maan i lika’n tɔ srolo, nán maan sran fi tran nun.’ Be klɛli i ekun kɛ ‘Sran su nianlɛ junman ng’ɔ di’n, maan sran uflɛ di.’ 21  I sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ yasua nga be suli e su blɛ kwlaa nga e Min Zezi dili i junman’n e afiɛn wa’n, be nun kun kaci i. 22  Maan ɔ yo sran mɔ kɛ Zan yoli Zezi i batɛmun lele m’ɔ́ fá jú cɛn mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i su ɔli ɲanmiɛn su’n, ɔ suli e su’n. Maan ɔ yo sran mɔ kɛ e sa’n, ɔ wunnin i cɛnlɛ’n nun’n.” 23  Ɔ maan be kleli sran nɲɔn. Kun yɛle Zozɛfu mɔ be flɛ i kɛ Baasabasi’n, mɔ be flɛ i ekun kɛ Zistisi’n, ɔ nin Matiasi. 24  Yɛ be srɛli Ɲanmiɛn seli kɛ: “Zoova, wɔ mɔ a si sran’m be kwlaa be awlɛn’n, kle sran nga a fɛli i yasua nɲɔn nga’m be nun’n, 25  naan ɔ di sran su nianlɛ junman nin akoto junman mɔ Zida yaci ɔli i kɔwlɛ’n.” 26  Be tuli be ti fɔtɔ, kpɛkun fɔtɔ’n tɔli Matiasi su. Ɔ maan be fɛ i ukali akoto blu-nin-kun (11) mun be su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun nun lika kɔlɛ.” Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun nun’n, lika nga Zuifu kun kwla tu ajalɛ ju’n.
Be kwla se ekun kɛ “ɔ kpukeli i afiɛn lika.”