Rɔmunfuɛ Mun 9:1-33

  • zraɛlifuɛ’m be ti’n, Pɔlu i wla boli i wun (1-5)

  • Be nga be ti Abraamun i osu’n nunfuɛ sakpa’n (6-13)

  • Sran fi kwlá siman sa nga Ɲanmiɛn yo be’n be su akplowa (14-26)

    • Be nga Ɲanmiɛn fa be wun ya’n nin be ng’ɔ si be aunnvuɛ’n (22, 23)

  • Sran kaan sa yɛ bé ɲán be ti-ɔ (27-29)

  • Izraɛlifuɛ’m be ja kplali (30-33)

9  Kɛ mɔ n ti Klisi i sɔnnzɔnfuɛ’n ti’n, n di nanwlɛ. N buaman ato, yɛle kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan min akunndan’n kle min kɛ  min wla w’a bo min wun dan, kpɛkun min awlɛn’n kpɛ min klun tititi.  Ɔ ka min ngunmin’n, nn e nin Klisi y’a bu kɛ sran wie mɔ b’a bo i sannzan’n sa min niaan mɔ e nin be e fin nvle kunngba’n nun’n be ti.  Min niaan sɔ mun yɛle Izraɛlifuɛ mun. Ɲanmiɛn fa be kacili i wa, ɔ yoli maan be ɲannin ɲrun, kpɛkun ɔ nin be trali aenguɛ. Ɔ fali Mmla’n mannin be, yɛ ɔ mannin be atin kɛ be su i, kpɛkun ɔ tali be nda.  Be ti e nannan’m be wa, yɛ Klisi ti be wa wie. Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn m’ɔ o like kwlaa ti su’n i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ.  Sanngɛ nán kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn kannin’n w’a kpɛnman su ti-ɔ. Afin be nga Izraɛli wuli be’n nán be kwlaa yɛ be ti Izraɛlifuɛ sakpa-ɔ.  Asa kusu’n, nán be ngba yɛ be ti Abraamun i wa-ɔ. I kpa bɔbɔ’n be klɛli i kɛ: “Be nga bé flɛ́ be kɛ ɔ osu’n nunfuɛ mun’n, Izaaki yɛ ɔ́ wú be-ɔ.”  Yɛle kɛ nán Abraamun i klun ba’m be ngba yɛ be ti Ɲanmiɛn i mma mun sakpa-ɔ. Sanngɛ nda nga Ɲanmiɛn tali’n ti’n ba nga be wuli be’n, be yɛ be ti Abraamun i mma mun Ɲanmiɛn ɲrun-ɔn.  Afin Ɲanmiɛn tali nda seli kɛ: “Kɛ blɛ sɔ’n ɔ́ wá jú’n, ń bá yɛ Sara wá wú ba yasua kun.” 10  Sanngɛ nán blɛ sɔ’n nun ngunmin yɛ Ɲanmiɛn tali nda-ɔ. I nun nga e nannan Izaaki nin Rebeka be wunnzɛli nda mun’n, ɔ tali nda wie. 11  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn be nin-a wuman be bɔbɔ naan se kɛ bé sí sa kpa annzɛ sa tɛ’n. Sa sɔ’n yoli sɔ naan y’a wun i wlɛ weiin kɛ, kɛ Ɲanmiɛn fɛ i sa sie sran kun su’n, ɔ finman like nga sran’n yo’n, sanngɛ ɔ fin i bɔbɔ m’ɔ flɛ sran’n. 12  Ɲanmiɛn seli i kɛ: “Kpɛnngbɛnfuɛ’n, ɔ́ yó i sinma’n i kanga.” 13  I sɔ kusu yɛ be klɛli-ɔ. Be klɛli i kɛ: “N kloli Zakɔbu sa, sanngɛ n kpɔli Ezau.” 14  ?Ɔ maan, é sé sɛ? ?É sé kɛ Ɲanmiɛn yoman sa i nuan su? Ɔ si’ɛ! 15  Afin ɔ seli Moizi kɛ: “Sran nga n klo kɛ ń sí i aunnvuɛ’n, ń sí i aunnvuɛ. Yɛ sran nga n klo kɛ ń yó i ye’n, ń yó i ye.” 16  Ɔ maan i sɔ’n finman sran’n i like ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yó’n annzɛ i wunmiɛn’n, sanngɛ ɔ fin Ɲanmiɛn m’ɔ si sran aunnvuɛ’n. 17  Afin ndɛ nga Ɲanmiɛn ndɛ’n kɛn i Faraɔn su’n yɛ: “Like nga ti yɛ m’an kplinman su kɛ a wu’n yɛ: Ń fá wɔ ń klé kɛ n le tinmin, naan be bo min dunman’n asiɛ wunmuan’n su.” 18  Ɔ maan sran ng’ɔ klo kɛ ɔ́ sí i aunnvuɛ’n, ɔ si i aunnvuɛ. Sanngɛ sran kwlaa ng’ɔ klo kɛ ɔ́ yáci i lɛ naan i awlɛn’n kete’n, ɔ yaci i lɛ. 19  Sanngɛ amún sé min kɛ: “?Yɛ ngue ti yɛ ɔ te bu sran’m be fɔ-ɔ? ?Yɛ wan yɛ ɔ kwla tɛnndɛn i ɲrun kɛ nán ɔ yo i klun sa’n niɔn?” 20  ?Sanngɛ klɔ sran, a ti ɔ liɛ sɛ mɔ kɛ Ɲanmiɛn ko kɛn i ndɛ liɛ’n, ɔ kusu a kan wie-ɔ? ?Like nga be fa ufa be wuli’n, ɔ kwla se i wufuɛ’n kɛ: “Ngue ti yɛ a yoli min kɛ nga sa-ɔ”? 21  Sɛ wufuɛ’n fa ufa ng’ɔ o i sa nun’n yo like ng’ɔ klo’n. ?Nɛ́n i-ɔ? Sɛ ɔ́ fá fa tɔlɛ kunngba’n wú sɛ kun mɔ be fa yo like kpa ngunmin annzɛ ɔ́ fá wú sɛ kun mɔ be fa yo like m’ɔ leman ɲrun’n, ɔ ti kɛ i bɔbɔ sa. ?Nɛ́n i-ɔ? 22  Ɲanmiɛn waan ɔ́ yí i ya’n i nglo klé sran mun, yɛ i waan ɔ́ klé kɛ ɔ le tinmin. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yí i ya’n i nglo klé sran sɔ mɔ be ti kɛ sɛ sa’n. Sanngɛ ɔ trɛ i awlɛn be wun, kusu nn be nin nunnunlɛ fata. 23  Ɔ yoli sɔ naan be nga be ti kɛ sɛ sa mɔ be nin aunnvuɛ silɛ’n fata’n, be wun i wlɛ kɛ ɔ le ɲrun dan. Ɔ fɛli i sa sieli sran sɔ’m be su laa kɛ be ɲan ɲrun. 24  Sran sɔ mun yɛle e. Ɲanmiɛn niannin Zuifu mun ɔ nin be nga be timan Zuifu’n be nun ɔ flɛli e. ?I sɔ m’ɔ yoli’n, ɔ ti tɛ? 25  I sɔ’n yɛ ɔ kɛnnin i ndɛ Oze fluwa’n nun-ɔn. Ɔ seli kɛ: “Be nga be timan min nvlefuɛ’n, ń flɛ́ be ‘min nvlefuɛ.’ Yɛ bla nga b’a klomɛn i’n, bé flɛ́ i ‘bla mɔ be klo i’n.’ 26  Kpɛkun lika nga n seli lɔfuɛ’m be kɛ, ‘Amun timan min nvlefuɛ’n,’ lika sɔ’n nun’n, bé wá flɛ́ amun ‘Ɲanmiɛn m’ɔ lafiman’n i mma mun.’” 27  Asa ekun’n, Ezai sunnin Izraɛli nvle’n i ti. Ɔ seli kɛ: “Kannzɛ Izraɛlifuɛ’m be sɔnnin kɛ jenvie nuan aunɲan sa’n, sanngɛ be nun kaan sa yɛ bé ká lɛ-ɔ. Be yɛ bé ɲán be ti-ɔ. 28  Afin Zoova wá dí jɔlɛ asiɛ’n su wa. Ɔ́ yó gúɛ i bo, kpɛkun ɔ́ yó i ndɛndɛ.” 29  Asa kusu’n, ɔ yoli kɛ nga Ezai fa kannin’n sa cɛ. Ɔ seli kɛ: “Sɛ Zoova m’ɔ ti sonja’m be kwlaa be su kpɛn’n, w’a yaciman e osu’n nun sran wie mun w’a manman e’n, nn e kacili kɛ Sodɔmun nin Gomɔru sa.” 30  ?Ɔ maan, é sé sɛ? É sé kɛ kannzɛ be nga be timan Zuifu’n be mianman be ɲin naan Ɲanmiɛn bu be sran kpa’n, Ɲanmiɛn su mɔ be lafi’n ti’n, Ɲanmiɛn bu be sran kpa. 31  Sanngɛ Izraɛlifuɛ’m be liɛ’n, kannzɛ bɔbɔ be mian be ɲin be nanti mmla’n su naan Ɲanmiɛn bu be sran kpa’n, b’a kwlá nantiman mmla sɔ’n su lele b’a guɛmɛn i bo. 32  ?Ngue ti-ɔ? Afin be mian be ɲin be yo sa kpa naan Ɲanmiɛn bu be sran kpa, sanngɛ be lafiman Ɲanmiɛn su. Ɔ maan be ja kplali “yɔbuɛ ng’ɔ fin sran ase’n” i su 33  kɛ nga be fa klɛli’n sa. Be klɛli i kɛ: “An nian! N su fa yɔbuɛ kun m’ɔ fin sran ase m’ɔ lo sran’m be ngasi’n, ń síe i Siɔn lɔ. Sanngɛ sran ng’ɔ lafi i su’n, i ɲin su guaman ase.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun