Rɔmunfuɛ Mun 8:1-39

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n man nguan, yɛ ɔ yo maan e ɲan e ti (1-11)

  • Ɲanmiɛn wawɛ’n kle weiin kɛ e ti Ɲanmiɛn wa (12-17)

  • Ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be su minndɛ blɛ nga Ɲanmiɛn maan bé ɲán be ti’n (18-25)

  • ‘Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man e’ (26, 27)

  • Be nga Ɲanmiɛn buli be akunndan laa’n (28-30)

  • Ɲanmiɛn i klolɛ’n ti’n e ti kwlafuɛ (31-39)

8  I sɔ’n ti’n, be nga be nin Klisi Zezi be o nun’n, sran fi kwlá buman be fɔ.  Afin Ɲanmiɛn wawɛ’n i mmla’n man nguan Klisi Zezi i dunman nun. I sɔ’n ti’n, amun a ɲan amun ti sa tɛ’n nin wie’n be mmla liɛ’n i sa nun.  Kɛ mɔ fɔ o klɔ sran’m be nun’n ti’n, like nga Mmla’n w’a kwlá yoman’n, Ɲanmiɛn kwla yoli. Yɛle kɛ ɔ sunmɛnnin i Wa’n kɛ ɔ yo i wun kɛ klɔ sran mɔ fɔ o i nun’n sa naan ɔ nunnun sa tɛ’n. Ɔ maan Ɲanmiɛn buli sa tɛ’n i fɔ.  I liɛ’n, e kwla yo sa kpa nga Mmla’n kɛn i ndɛ’n. Ɔ maan e su yoman like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, sanngɛ é yó like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo i’n.  Be nga be yo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, be bu ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan. Sanngɛ be nga be yo ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n, ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n, be akunndan yɛ be bu-ɔ.  Ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan bulɛ’n, i agualiɛ’n yɛle wie’n. Sanngɛ ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n be akunndan bulɛ’n, i agualiɛ’n yɛle nguan’n nin alaje’n.  Be nga be bu ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be akunndan’n, be kaci Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ. Afin be faman Ɲanmiɛn i mmla’n su. I kpa bɔbɔ’n, be kwlá faman su.  Ɔ maan be nga be yo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, Ɲanmiɛn i klun kwlá jɔman be wun.  Sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, amun su yoman like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, sanngɛ amún yó like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo i’n. Sɛ Klisi i wawɛ’n nunman sran kun su’n, sran sɔ’n timɛn i liɛ. 10  Sɛ Klisi nin amun o nun’n, amun wunnɛn’n w’a wu, sa tɛ’n ti. Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun a ɲan nguan, sa kpa yolɛ’n ti. 11  Sɛ sran ng’ɔ cɛnnin Zezi’n, i wawɛ’n wo amun su’n, nn sran sɔ m’ɔ cɛnnin Klisi Zezi’n, ɔ́ yó maan amun wunnɛn’n m’ɔ ti wie’n i liɛ’n ɔ́ ɲán nguan, i wawɛ m’ɔ o amun su’n ti. 12  Ɔ maan aniaan mun, e ti mianfuɛ. Sanngɛ nɛ́n i sɔ’n ti yɛ é yó like nga klɔ sran konvi sɔ i’n niɔn. 13  Afin sɛ amun yo like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, ɔ lemɛn i yowlɛ, amún wú. Sanngɛ sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, amun wla ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be ase’n, amún ɲán nguan. 14  Afin be kwlaa nga Ɲanmiɛn wawɛ’n sie be’n, be ti Ɲanmiɛn wa. 15  Afin Ɲanmiɛn w’a fɛmɛn i wawɛ’n w’a manman amun kɛ amun yo kanga naan srɛ kun amun ekun. Sanngɛ ɔ fa mannin amun naan amun kaci i wa, naan i wawɛ sɔ’n ti’n, e kpan se kɛ: “Aba,* Siɛ!” 16  Ɲanmiɛn wawɛ’n i bɔbɔ nin e klun akunndan’n* be kle e weiin kɛ e ti Ɲanmiɛn wa. 17  Sɛ e ti i wa’n, nn e ti aja difuɛ. Yɛle kɛ é dí Ɲanmiɛn i aja, yɛ e nin Klisi yɛ é dí aja’n niɔn. Sanngɛ ɔ fata kɛ e nin i e fɛ likawlɛ, naan e ɲan ɲrun likawlɛ. 18  N si kɛ fɛlɛ nga e su fɛ dɔ nga su’n, ɔ juman aɲrunɲan mɔ cɛn wie lele ɔ́ wá fíte nglo’n, i nun kaan sa. 19  Afin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n be ɲin o blɛ nga Ɲanmiɛn i mma’m bé ɲán ɲrun’n i sin kpa. 20  Afin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be fɛ ngbɛn. Nán be bɔbɔ be klunklo su-ɔ, sanngɛ sran kun yoli sa sɔ’n naan e fa e wla e guɛ i like kun su. 21  Yɛle kɛ ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be su yoman be wunnɛn m’ɔ saci’n i kanga kun, kpɛkun bé ɲán be ti mlɔnmlɔn kɛ Ɲanmiɛn i mma mun sa. 22  Afin e si kɛ lele nin andɛ’n, ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kwlaa be fɛfɛ, yɛ be kwlaa be wun ɲrɛnnɛn. 23  Sanngɛ nán ngalɛ’n ngunmin-ɔn, e mɔ Ɲanmiɛn dun mmua fali e aja’n i bue* mɔ yɛle i wawɛ’n mannin e’n, e kplin wie. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn é mínndɛ kpa kɛ Ɲanmiɛn fa e kaci i wa, naan e ti mɔ be kpɔli’n ti’n, e kpɔci e wunnɛn nga. 24  Like sɔ mɔ e wla o su’n, i ti yɛ be deli e-ɔ. Sanngɛ kɛ be ko wun like nga be wla o su’n, be wla nunman like sɔ’n su kun. ?Afin sɛ sran kun i wla o su kɛ ɔ́ ɲán like kun naan ɔ ɲɛn i’n, i wla trán like sɔ’n su ekun? 25  Sanngɛ sɛ e nin-a wunman like nga e wla o su’n, e tra e awlɛn kpa e minndɛ like sɔ’n. 26  Kɛ e leman wunmiɛn’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n uka e. Afin ng’ɔ ti kekle’n, yɛle kɛ like ng’ɔ fata kɛ e srɛ i Ɲanmiɛn sa nun’n, e simɛn i, kpɛkun e kplin. Blɛ sɔ’n nun’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n bɔbɔ srɛ man e. 27  Sanngɛ sran ng’ɔ niannian e awlɛn’n nun’n, ɔ si ndɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n waan ɔ́ kán’n. Afin kɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n srɛ man be nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n, i sɔ’n jɔ Ɲanmiɛn klun. 28  E si kɛ Ɲanmiɛn yo maan ninnge ng’ɔ yo be’n be kwlaa be di junman likawlɛ naan be nga be klo Ɲanmiɛn’n be ɲan ye. Like nga Ɲanmiɛn bɔbɔ sunnzunnin’n, i ti yɛ ɔ flɛli be-ɔ. 29  Afin be ng’ɔ buli be akunndan laa’n, ɔ siesieli i kɛ be yo kɛ i Wa’n sa. I liɛ’n, i Wa’n yó ba klikli’n aniaan kpanngban be afiɛn. 30  Asa ekun’n, be ng’ɔ buli be akunndan’n, ɔ flɛli be. Yɛ be ng’ɔ flɛli be’n, ɔ buli be sran kpa. I agualiɛ su’n, be ng’ɔ buli be sran kpa’n, ɔ mannin be aɲrunɲan. 31  ?Siɛn’n, ndɛ benin yɛ e kwla kɛn i sa sɔ’m be su-ɔ? ?Sɛ Ɲanmiɛn jin e sin’n, wan yɛ ɔ kwla yo e sa-ɔ? 32  Ɲanmiɛn w’a yacimɛn i bɔbɔ i Wa’n i lɛ. E kwlaa e dunman nun’n, ɔ fɛ i mannin. ?Kɛ m’ɔ yoli sɔ’n ti’n, ɔ nin i Wa’n be su faman ninnge onga’m be kwlaa be fa manman e klun ufue su? 33  ?Wan yɛ ɔ kwla sanman be nga Ɲanmiɛn kpali be’n niɔn? Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ bu be sran kpa-ɔ. 34  ?Wan yɛ ɔ kwla bu be fɔ-ɔ? Klisi Zezi yɛ ɔ wuli-ɔ. I kpa bɔbɔ’n, i yɛ ɔ cɛnnin nguan-ɔn. Ɔ o Ɲanmiɛn i sa fama su, kpɛkun i yɛ ɔ kpata Ɲanmiɛn man e-ɔ. 35  ?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan Klisi w’a kloman e kun-ɔn? ?Ɲrɛnnɛn’n niɔn? ?Annzɛ sa yaya’n niɔn? ?Annzɛ yalɛ klelɛ’n niɔn? ?Annzɛ awe’n niɔn? ?Annzɛ e wun kplɛn’n niɔn? ?Annzɛ wie nuan jranlɛ’n niɔn? ?Annzɛ tokofi’n niɔn? 36  Be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun kɛ: “Ɔ dunman nun ti’n, be kun e cɛn kwlaa. Kpɛkun be bu e kɛ bua m’ɔ nin kunlɛ fata’n sa.” 37  Sanngɛ e kwla sa sɔ’m be kwlaa kpan, sran ng’ɔ kloli e’n i dunman nun. 38  Afin n lafi su kpa kɛ wie’n, annzɛ nguan’n, annzɛ anzi mun, annzɛ awa mun, annzɛ andɛ sa mun, annzɛ ainman sa mun, annzɛ be nga be le tinmin’n, 39  annzɛ nglo lɔ like, annzɛ asiɛ’n bo lɔ like, annzɛ like uflɛ fi su kwlá yoman naan Ɲanmiɛn w’a kloman e kun. E Min Klisi Zezi yili klolɛ sɔ’n i nglo wie.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Aramun aniɛn’n nun-ɔn. I bo’n yɛle “Ɔo, Siɛ!”
Glɛki nun: pnema.
Glɛki nun’n, be se kɛ “mma klikli.”