Rɔmunfuɛ Mun 7:1-25

  • Mmla mɔ e diman su kun’n i sunnzun ase (1-6)

  • Mmla’n ti yɛ e sili sa tɛ’n niɔn (7-12)

  • E nin sa tɛ’n e kpli (13-25)

7  ?Aniaan mun, amun siman kɛ, kɛ sran kun i ɲin o su’n, blɛ sɔ’n nun yɛ Mmla’n sie i-ɔ? (Afin be nga n su kan ndɛ n kle be’n, be si mmla’n i nun ndɛ’n.)  I wie yɛle bla ng’ɔ le bian’n i liɛ’n. Blɛ mɔ i wun’n i ɲin te o su’n, mmla’n waan ɔ nin i be ti sran wunmuan. Sanngɛ sɛ i wun wu’n, ɔ diman mmla ng’ɔ o ɔ nin i wun’n be afiɛn’n su kun.  Blɛ mɔ i wun’n i ɲin te o su’n, sɛ ɔ ja bian uflɛ’n, nn w’a kunndɛ bian i wun bo. Sanngɛ sɛ i wun wu’n, i wun’n i mmla’n siemɛn i kun. Ɔ maan sɛ bla’n ja bian uflɛ’n, e kwlá seman kɛ w’a kunndɛ bian i wun bo.  Aniaan mun, amun kusu Mmla’n sieman amun kun. Afin Klisi fɛli i wunnɛn’n yili tɛ. Ɔ maan amun a kaci sran uflɛ liɛ. Sran sɔ’n, ɔ cɛnnin nguan naan y’a kwla yo like ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n.  I nun nga e yo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n, Mmla’n kleli e weiin kɛ konvi tɛ sɔ’n ti yɛ maan e wunnɛn’n yo sa tɛ’n niɔn, yɛ i sɔ’n ti yɛ e wu-ɔ.  Sanngɛ siɛn’n, y’a ɲan e ti Mmla’n i sa nun. Afin like sɔ m’ɔ tanndannin e ɲrun’n ti’n, e wuli. Ɔ maan e ti Ɲanmiɛn wawɛ’n i kanga, e timan mmla nga be klɛli’n i kanga kun.  ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, é sé sɛ? ?É sé kɛ Mmla’n timan kpa? Ɔ si’ɛ! Afin sɛ ɔ ti kɛ Mmla’n nunman lɛ’n nn m’an siman like nga be flɛ i sa tɛ’n. I wie yɛle be ɲin m’ɔ blo sran like su’n. Mmla’n kɛn i ndɛ se kɛ: “Nán ɔ ɲin blo sran like su.” Sɛ ɔ ti kɛ Mmla’n w’a seman sɔ’n, nn m’an siman like nga be flɛ i aɲinblɔɛ’n.  Sanngɛ mmla’n mannin sa tɛ’n i atin. Sa tɛ’n ti’n, min ɲin blo ninnge wafawafa kwlaa su. Afin i nun nga mmla’n nunman lɛ’n, sa tɛ’n leman tinmin.  Nanwlɛ, laa’n, i nun nga mmla’n nunman lɛ’n, min ɲin o su. Sanngɛ kɛ mmla’n bali’n, sa tɛ’n ɲannin tinmin. Ɔ maan n wuli. 10  Yɛ n wunnin kɛ mmla m’ɔ fata kɛ ɔ fa sran mun sie nguan atin’n su’n, ɔ fali be sieli wie atin’n su. 11  Yɛ kɛ mɔ mmla’n mannin sa tɛ’n i atin’n ti’n, sa tɛ’n lakali min kpɛkun ɔ kunnin min, mmla’n i dunman nun. 12  Ɔ maan Mmla’n bɔbɔ ba’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun, yɛ ndɛ nga be kɛn i nun’n, fiɛn kaan sa nunmɛn i wun, ɔ ti i nuan su sɛsɛ, kpɛkun ɔ ti kpa. 13  ?Ɔ maan sa ng’ɔ ti kpa’n yɛ ɔ kunnin min-ɔn? Ɔ si’ɛ! Sa tɛ’n yɛ ɔ yoli min sɔ-ɔ. Sa ng’ɔ ti kpa’n i dunman nun’n, sa tɛ’n kpɛli wie’n i ba mannin min, naan sa tɛ’n w’a yi wafa ng’ɔ fa ti’n i nglo, naan mmla’n w’a kle kɛ sa tɛ’n ti tɛ tra su. 14  Afin e si kɛ Mmla’n ti Ɲanmiɛn liɛ. Sanngɛ min liɛ’n, n ti klɔ sran, be yoli min atɛ sa tɛ’n i sa nun. 15  N wunman like nga n yo’n i wlɛ. Afin n yoman like nga n klo kɛ ń yó’n. Sanngɛ like nga n kpɔ i’n yɛ n yo-ɔ. 16  Sɛ like nga n kloman kɛ ń yó’n yɛ n yo’n, i sɔ’n yo maan n wun i wlɛ kɛ Mmla’n ti kpa. 17  Like nga n yo’n, nán min ɲinfu-ɔ. Sanngɛ sa tɛ ng’ɔ o min nun’n yɛ maan n yo-ɔ. 18  Afin n si kɛ min bɔbɔ min klun lɔ’n, yɛle kɛ min wunnɛn’n nun’n, like fi nunman nun m’ɔ ti kpa-ɔ. Afin n klo kɛ ń yó sa ng’ɔ ti kpa’n, sanngɛ n lemɛn i wun fanngan. 19  N yoman sa kpa nga n klo kɛ ń yó’n. Sanngɛ sa tɛ nga n kloman kɛ ń yó’n yɛ n yo-ɔ. 20  Ɔ maan sɛ n yo like nga n kloman kɛ ń yó’n, nn nán min yɛ n yo-ɔ. Sanngɛ sa tɛ ng’ɔ o min nun’n ti-ɔ. 21  M’an wun i wlɛ kɛ mmla ng’ɔ sie min’n yɛ: Kɛ min waan ń yó sa kpa’n, sa tɛ’n jin min bue. 22  Min klun lɔ’n, n klo Ɲanmiɛn i mmla’n kpa. 23  Sanngɛ n wun kɛ mmla uflɛ o min wunnɛn’n nun. Ɔ ti kɛ mmla sɔ’n ɔ nin mmla ng’ɔ o min akunndan’n nun’n, be kun alɛ sa. Ɔ maan kasiɛn su’n, sa tɛ’n i mmla m’ɔ o min wunnɛn’n nun’n, yɛ ɔ kwla-ɔ. Kpɛkun n kaci i kanga. 24  Ee! Nian kɛ n yo annvɔ-ɔ! ?Wan yɛ ɔ́ dé min min wunnɛn mɔ maan ń wú’n, i sa nun-ɔn? 25  Ń lá Ɲanmiɛn ase e Min Zezi Klisi dunman nun! Min akunndan’n nun’n, n ti Ɲanmiɛn i mmla’n i kanga, sanngɛ min wunnɛn’n ti sa tɛ’n i kanga.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun