Rɔmunfuɛ Mun 4:1-25

  • Abraamun lafili Ɲanmiɛn su ti’n, Ɲanmiɛn buli i sran kpa (1-12)

    • Abraamun ti be nga be lafi Ɲanmiɛn su’n be si (11)

  • Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ be ɲan like nga Ɲanmiɛn ta nda kɛ ɔ́ fá mán’n niɔn (13-25)

4  ?Kɛ m’ɔ ti sɔ’n niɔn, é kán e nannan Abraamun i liɛ’n, é sé sɛ? ?Ngue yɛ ɔ ɲɛnnin i-ɔ?  Afin sɛ ɔ ti kɛ sa kpa nga Abraamun yoli be’n be ti yɛ Ɲanmiɛn buli i sran kpa’n, nn ɔ dili i nuan. Sanngɛ nán Ɲanmiɛn i ɲrun yɛ ɔ́ dí i nuan-ɔn.  ?Ndɛ onin yɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n kan-ɔn? Ɔ se kɛ: “Abraamun lafili Zoova su, yɛ i su m’ɔ lafili’n ti’n, ɔ buli i sran kpa.”  Sɛ sran kun di junman naan be tuɛ i kalɛ’n, i sɔ’n timɛn i ye yolɛ. Afin i bɔbɔ i like yɛ be fa mɛnnin i-ɔ.*  Kusu sran ng’ɔ yoman sa kpa mɔ sanngɛ ɔ lafi Sran ng’ɔ bu sa tɛ yofuɛ’n i sran kpa’n i su’n, i su m’ɔ lafi’n ti’n, be bu i sran kpa.  I wafa kunngba’n, Davidi kannin sran ng’ɔ yoman sa kpa mɔ Ɲanmiɛn bu i sran kpa’n i aklunjuɛ ng’ɔ di’n, i ndɛ. Ɔ seli kɛ:  “Be nga be yacili sa tɛ nga be yoli’n cɛli be’n, mɔ be katali* be sa tɛ’m be su’n, be liɛ su ti ye.  Sran nga Zoova fɛmɛn i wun sa siemɛn i klun’n, i liɛ su ti ye.”  ?Be nga be wlali be klɛn’n, be ngunmin yɛ be liɛ su ti ye-ɔ? ?Annzɛ be nga b’a wlaman be klɛn’n be liɛ su ti ye wie? Afin e se kɛ: “Ɲanmiɛn su mɔ Abraamun lafili’n ti’n, be buli i sran kpa.” 10  ?Blɛ onin nun yɛ be buli i sran kpa-ɔ? ?I nun nga be wlɛli i klɛn’n niɔn? ?Annzɛ i nun nga be nin-a wlɛmɛn i klɛn’n niɔn? Kɛ Ɲanmiɛn bú i sran kpa’n, nn be nin-a wlɛmɛn i klɛn. 11  Yɛ i nun nga be nin-a wlɛmɛn i klɛn’n, Ɲanmiɛn mɛnnin i nzɔliɛ like kun. Nzɔliɛ like sɔ’n, yɛle klɛn wlalɛ m’ɔ kle kɛ Ɲanmiɛn su m’ɔ lafi’n ti’n, Ɲanmiɛn dun mmua buli i sran kpa ka naan b’a wlɛ i klɛn’n. I liɛ’n, ɔ́ yó be nga b’a wlaman be klɛn mɔ be lafi Ɲanmiɛn su’n be si, naan Ɲanmiɛn bu be sran kpa. 12  Kpɛkun ɔ́ yó be nga be wlali be klɛn’n be si. Sanngɛ nán be ngunmin yɛ ɔ́ yó be si-ɔ. Be nga be lafi Ɲanmiɛn su kɛ e si Abraamun mɔ kɛ ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su’n nn be nin-a wlɛmɛn i klɛn’n, ɔ́ yó be si wie. 13  Afin nán mmla mɔ Abraamun di su’n ti yɛ Ɲanmiɛn tɛli i nda kɛ ɔ́ fá mɛn kun mɛ́n i naan ɔ yo i liɛ-ɔ. Nɛ́n i sɔ’n kusu ti yɛ ɔ tali i mma’m be nda kɛ ɔ́ fá mɛn kun mán be naan ɔ yo be liɛ-ɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn su m’ɔ lafi’n, mɔ i sɔ’n ti’n ɔ buli i sran kpa’n, i ti-ɔ. 14  Afin sɛ be nga be di mmla’n su’n yɛ be ti aja difuɛ’n, nn Ɲanmiɛn sulafilɛ’n w’a yo ngbɛn. Kpɛkun Ɲanmiɛn su yiaman nda sɔ’n i nuan. 15  Mmla’n ti yɛ Ɲanmiɛn fa ya sran wun-ɔn. Sanngɛ sɛ mmla nunman lɛ’n, be su kanman mmla tɔnlɛ ndɛ. 16  I sɔ’n ti yɛ like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán Abraamun’n, i su m’ɔ lafi’n ti yɛ ɔ fa mɛnnin i’n niɔn. I aklunye dan’n ti yɛ ɔ yoli sɔ-ɔ. I liɛ’n, like nga i waan ɔ́ fá mɛ́n i’n, ɔ́ yó i mma’m be kwlaa be liɛ sakpasakpa. Nɛ́n i mma nga be di Mmla’n su’n be ngunmin yɛ ɔ́ fá mán be-ɔ. Sanngɛ be nga be lafi Ɲanmiɛn su kɛ Abraamun m’ɔ ti e kwlaa e si’n fa lafili Ɲanmiɛn su’n sa’n, ɔ́ fá mán be wie. 17  (Ɔ ti kɛ nga be fa klɛli’n sa sɛsɛsɛ. Be klɛli i kɛ: “N fali wɔ kɛ a yo nvle kpanngban nunfuɛ’m be si.”) Sa sɔ’n yoli Ɲanmiɛn mɔ Abraamun lafili i su’n i ɲrun. I yɛ ɔ cɛn be nga be wuli’n niɔn. Kpɛkun i yɛ ɔ bo ninnge nga be nunman lɛ’n be dunman kɛ be o lɛ sa’n niɔn.* 18  Kannzɛ Abraamun buli i kɛ ɔ su kwlá yoman nvle kpanngban nunfuɛ’m be si’n, sanngɛ ɔ fɛli i wla guali su, yɛ ɔ lafili su kpa kɛ nga be fa klɛli’n sa. Be klɛli i kɛ: “Kɛ ɔ mma’m bé wá yó sɔ-ɔ.” 19  Yɛ kannzɛ wafa ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n w’a kanman ase’n, sanngɛ ɔ buli i bɔbɔ i wun kɛ sran mɔ w’a wu’n sa (afin kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn ɔ le afuɛ kɔe ya [100]), yɛ ɔ buli i kɛ Sara su kwlá wuman ba. 20  Ɔ nin i sɔ ngba’n, ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli i’n ti’n, i akunndan’n w’a yoman nɲɔnnɲɔn. Sanngɛ Ɲanmiɛn su m’ɔ lafi’n ti’n, ɔ ɲannin wunmiɛn, ɔ maan Ɲanmiɛn ɲannin ɲrun. 21  Kpɛkun ɔ lafili su kpa kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn kɛnnin i laa’n, saan ɔ́ yíɛ i nuan. 22  I sɔ’n ti’n, “Ɲanmiɛn buli i sran kpa.” 23  “Ɲanmiɛn buli i sran kpa” nga be klɛli i lɛ’n, nɛ́n i ngunmin ti yɛ be klɛli-ɔ. 24  E kusu mɔ Ɲanmiɛn wá bú e sran kpa’n, e ti yɛ be klɛli ndɛ’n sɔ’n niɔn. Afin e lafi Sran ng’ɔ cɛnnin e Min Zezi’n i su wie. 25  Sa tɛ nga e yoli’n ti’n, Ɲanmiɛn fɛli i mannin. Yɛ kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn w’a bu e sran kpa ti’n, ɔ cɛnnin i.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “ɔ ti kɛ i kalɛ o be su sa.”
Be kwla se ekun kɛ “mɔ be yaci cɛli be’n.”
Annzɛ “ninnge nga be nunman nguan nun’n, ɔ man be nguan.”