Rɔmunfuɛ Mun 2:1-29

  • Ɲanmiɛn wá dí Zuifu mun nin Glɛki’m be jɔlɛ (1-16)

    • Wafa nga e klun akunndan’n di junman’n (14, 15)

  • Zuifu mun nin Mmla’n (17-24)

  • Be awlɛn’n i klɛn wlalɛ (25-29)

2  I sɔ’n ti’n, nja, sɛ a di ɔ wiengu jɔlɛ’n, kannzɛ a ti sɛ ti sɛ’n, a kwlá seman kɛ w’a yoman like fi. Afin kɛ a di ɔ wiengu jɔlɛ’n, i lɛ nun’n a su bu ɔ bɔbɔ ɔ wun fɔ. Afin wɔ mɔ a di ɔ wiengu jɔlɛ’n, a yo like kunngba’n wie.  E si kɛ Ɲanmiɛn di jɔlɛ nanwlɛ su naan ɔ bu be nga be yo ninnge sɔ mun’n be fɔ.  Nja, a di be nga be yo ninnge sɔ mun’n be jɔlɛ, kusu nn ɔ bɔbɔ a yo ninnge sɔ mun wie. ?A bu i kɛ, kɛ a yo sɔ’n Ɲanmiɛn su diman ɔ jɔlɛ wie?  Ɲanmiɛn ti aklunyefuɛ. I sɔ’n ti’n, ɔ su uka wɔ naan a kaci ɔ akunndan’n. ?Annzɛ kɛ mɔ a siman sɔ’n i ti yɛ a bumɛn i aklunye dan’n, ɔ nin i sa su blulɛ’n, ɔ nin i awlɛn tralɛ dan’n be like fi-ɔ?  Sanngɛ ɔ ɲin kekle’n, ɔ nin ɔ awlɛn mɔ a kaciman’n ti’n, a su yo naan cɛn nga Ɲanmiɛn wá dí sran’m be jɔlɛ’n, ɔ fɛ i ya’n gua ɔ su. Cɛn sɔ nun’n, ɔ́ klé kɛ ɔ di jɔlɛ nanwlɛ su.  Kpɛkun sa nga sran kun yoli’n, ɔ́ jrán su fɛ́ i nuan su like mɛ́n i.  Be nga be tra be awlɛn be yo sa kpa titi afin be kunndɛ aɲrunɲan’n ɔ nin ayɛ yilɛ’n, ɔ nin wunnɛn m’ɔ su saciman le’n, bé ɲán nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.  Sanngɛ be nga be klo ndɛnngan’n, mɔ be faman ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n su’n, mɔ be yo sa ng’ɔ timan su’n, Ɲanmiɛn wá fá be wun ya, kpɛkun ɔ́ tú be fɔ.  Be nga kusu mɔ be yo sa tɛtɛ’n, be kwlaa bé wún ɲrɛnnɛn, yɛ be wla bó be wun. Ɔ́ bó i bo Zuifu’m be su, kpɛkun ɔ́ tó Glɛki mun. 10  Sanngɛ be kwlaa nga be yo sa kpa’n, bé ɲán ɲrun, bé yí be ayɛ, yɛ bé dí alaje. Ɔ́ bó i bo Zuifu’m be su kpɛkun ɔ́ tó Glɛki mun. 11  Afin Ɲanmiɛn kpaman sran nun. 12  Be kwlaa nga be siman mmla’n mɔ be yoli sa tɛ’n, kannzɛ bɔbɔ be siman mmla’n, bé wú. Sanngɛ be nga be si mmla’n mɔ be yoli sa tɛ’n, bé jrán mmla’n su bé dí be jɔlɛ. 13  Afin nán be nga be ti mmla’n i nun ndɛ’n be yɛ be ti sran kpa Ɲanmiɛn ɲrun-ɔn, sanngɛ be nga be nanti mmla’n i nun ndɛ’n su’n, be yɛ bé bú be sran kpa-ɔ. 14  Afin kannzɛ Ɲanmiɛn i mmla’n nunman nvlenvle’m be nunfuɛ’m be sa nun’n, sanngɛ be fa mmla’n i nun ndɛ’n su. Kannzɛ mmla’n nunman sran sɔ’m be sa nun’n, sanngɛ mmla sɔ’n wo be klun. 15  Sran sɔ mun yɛ be kle kɛ mmla’n i nun ndɛ’n ti klɛwa be awlɛn’n nun-ɔn. Asa kusu’n, be bɔbɔ ɔ nin be klun akunndan’n be di lalo. Kpɛkun be akunndan’n bu be fɔ annzɛ ɔ buman be fɔ. 16  Cɛn nga Ɲanmiɛn maan Klisi Zezi wá dí sa nga klɔ sran’m be yo be nvialiɛ nun’n be jɔlɛ’n, i nun yɛ é wún sa sɔ’n niɔn. Jasin nga n bo’n i kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 17  Wɔ, a se ɔ wun kɛ a ti Zuifu. A fa ɔ wla gua mmla’n su, yɛ a fa Ɲanmiɛn di ɔ nuan. 18  Asa ekun’n, a si i klun sa’n, yɛ a wun ninnge nga be ti kpakpa’n be wlɛ, afin be kleli wɔ Mmla’n. 19  Asa kusu’n, a lafi su kpa kɛ wɔ yɛ a kle aɲinsifuɛ’m be atin-ɔn, kpɛkun wɔ yɛ a kpaja be nga be o aosin nun’n be ɲrun-ɔn. 20  A kle be nga be wunman sa wlɛ’n be atin, a kle ba kanngan’m be like, yɛ w’a wun Mmla’n nun ndɛ’n nin ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n mɔ be ti cinnjin kpa’n be wlɛ... 21  ?Wɔ mɔ a kle sran’m be like’n, a kle ɔ bɔbɔ wun like wie? ?Wɔ mɔ a se sran kɛ, “Nán wua,” a wuaman? 22  ?Wɔ mɔ a se sran kɛ, “Nán kunndɛ bla ɔ yi bo annzɛ bian ɔ wun bo,” a yoman sɔ? ?Wɔ mɔ a kpɔ amuin mun’n, a ko wuaman like amuin sua’m be nun? 23  ?Wɔ mɔ a fa mmla’n di ɔ nuan’n, Mmla’n mɔ a nantiman su’n ti’n a guaman Ɲanmiɛn i ɲin ase? 24  Afin kɛ nga be fa klɛli’n sa’n, “amun ti’n, nvlenvle’m be nunfuɛ’m be saci Ɲanmiɛn dunman.” 25  Sɛ be wlali ɔ klɛn naan a di mmla’n su’n, a ɲan su ye. Sanngɛ sɛ a diman mmla’n su’n, kannzɛ be wlali ɔ klɛn’n, ɔ ti kɛ w’a yoman like fi sa. 26  Sanngɛ sɛ b’a wlaman sran kun klɛn naan ɔ fa Mmla’n i nun ndɛ mɔ be ti kpa’n be su’n, e kwla se kɛ b’a wlɛ i klɛn. ?Nɛ́n i-ɔ? 27  Ɔ maan sran nga b’a wlɛmɛn i klɛn’n, Mmla’n m’ɔ nian su nanti’n ti’n, ɔ́ wá dí ɔ jɔlɛ. Yɛle kɛ kannzɛ a si mmla’n i nun ndɛ’n, naan be wlali ɔ klɛn’n, sanngɛ a nantiman mmla’n su. 28  Afin nán sran ng’ɔ se kɛ “N ti Zuifu,” yɛ ɔ ti Zuifu sakpa-ɔ. Yɛ nán be wunnɛn’n su klɛn wlalɛ’n yɛ ɔ ti klɛn wlalɛ’n i kpafuɛ’n niɔn. 29  Sanngɛ sran ng’ɔ ti Zuifu sakpa’n yɛle sran ng’ɔ ti sɔ i awlɛn’n nun lɔ’n. Asa kusu’n, nán mmla wie mɔ be klɛli’n i su yɛ be niannin yɛ be wlɛli i klɛn-ɔn. Sanngɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ wlɛli i awlɛn’n i klɛn-ɔn. Nanwlɛ, nán klɔ sran mun yɛ be yi sran sɔ’n i ayɛ-ɔ, Ɲanmiɛn yɛ ɔ yi i ayɛ-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun