Rɔmunfuɛ Mun 15:1-33

  • Amun sɔ amun wiengu nun kɛ Klisi kusu fa sɔli amun nun’n sa (1-13)

  • Pɔlu di junman nvlenvle’m be nun (14-21)

  • Pɔlu kannin lika nga i waan ɔ́ kɔ́’n i ndɛ (22-33)

15  Sanngɛ e mɔ e le wunmiɛn’n, ɔ fata kɛ e uka be nga be leman wunmiɛn’n naan be jran kekle ninnge nga be tin be su dan’n, be ɲrun. I sɔ’n ti’n, nán e yo ninnge nga be jɔ e ngunmin e klun’n.  Maan e tinuntinun e yo like ng’ɔ jɔ e wiengu klun’n naan ɔ yo i ye, naan ɔ wlɛ i fanngan.  Afin Klisi bɔbɔ w’a yoman like ng’ɔ jɔ i bɔbɔ klun’n. I sɔ yɛ be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “Nzowa nga be kpɛli wɔ’n, ɔ guali min su wie.”  Ndɛ nga be klɛli be laa’n, be klɛli be naan e si sa. I liɛ’n, e awlɛn mɔ e tra nin fɔnvɔlɛ mɔ Ɲanmiɛn Ndɛ’n fɔnvɔ e’n ti’n, é ɲán like é fá e wla é gúa su.  Maan Ɲanmiɛn mɔ maan sran kwla jran kekle, mɔ kusu ɔ fɔnvɔ sran’n, ɔ yo maan amun bu akunndan kunngba nga Klisi Zezi buli’n wie.  I liɛ’n, amun bo yó kun, yɛ amun aniɛn’n* yó kun amún mánmán e Min Zezi Klisi i Ɲanmiɛn m’ɔ ti i Si’n.  I sɔ’n ti’n, maan amun sɔ amun wiengu nun kɛ Klisi kusu fa sɔli amun nun’n sa naan Ɲanmiɛn ɲan ɲrun.  I sɔ’n ti’n, ń kán klé amun kɛ Klisi kacili be nga be wlali be klɛn’n be sufuɛ, naan Ɲanmiɛn yo nanwlɛfuɛ. Ɔ yoli sɔ fa kleli kɛ like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó mán be nannan mun’n, ɔ́ yó i sakpa.  Asa ekun’n, ɔ yoli sɔ naan nvlenvle’m be nunfuɛ’m b’a manman Ɲanmiɛn, afin ɔ si aunnvuɛ. I sɔ yɛ be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “I sɔ’n ti’n, ń kɛ́n i nvlenvle’m be nunfuɛ’m be ɲrun kɛ n si wɔ, yɛ ń tó jue ń bó flɛ́ wɔ.” 10  Ɔ seli ekun kɛ: “Amun mɔ amun fin nvlenvle’m be nun’n, maan amun nin i sran’m be di aklunjuɛ.” 11  Ɔ kɛnnin i ekun kɛ: “Nvlenvlefuɛ mun, amun manman Zoova. Maan sran’m be kwlaa be mɛnmɛn i.” 12  Ezai seli ekun kɛ: “Sran kun fín Zese i awlobo’n nun. Sran sɔ’n wá bá yɛ ɔ́ wá síe nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ mun. Nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ mun bé fá be wla gúɛ i su.” 13  Maan Ɲanmiɛn mɔ maan e lafi su kɛ é ɲán like’n, i su mɔ amun lafi’n ti’n ɔ yo maan amun klun jɔ, yɛ amun wla gua ase fɔuun. I liɛ’n, like nga amun fa amun wla gua su’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, amun ɲin trɛ́n i sin kpa titi. 14  Min niaan mun, n lafi su kpa kɛ sa kpa yolɛ’n ti amun nzuɛn, amun si sa kpanngban, yɛ amun kwla tu amun wiengu fɔ kusu.* 15  Sanngɛ fluwa nga n klɛli amun’n i nun’n, m’an fiaman like fi su. N fali ndɛ wie mun n sieli amun ɲrun. N yoli sɔ n fa kpɛnnin amun wla, Ɲanmiɛn i ye dan m’ɔ yoli min’n ti. 16  Ɔ yoli min ye dan naan m’an kwla yo Klisi Zezi i junman difuɛ nvlenvle’m be nun. N fali min wun n wlali jasin fɛ bolɛ junman m’ɔ ti Ɲanmiɛn i junman’n, i dilɛ nun. I liɛ’n nvle sɔ’m be nunfuɛ’m bé yó kɛ tɛ m’ɔ ti kpa, mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n yoli i sanwun’n sa. 17  Ɔ maan Klisi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mɔ n ti’n ti’n, n di ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ’n be su aklunjuɛ. 18  N su kanman like uflɛ ndɛ, saan ninnge nga Klisi sinnin min lika yoli naan nvlenvle’m be nunfuɛ’m b’a yo aɲinyiɛfuɛ’n, be ngunmin be ndɛ yɛ ń kán-ɔn. N yili i sɔ’n i nglo ndɛ nga n kannin’n nin sa nga n yoli’n, 19  ɔ nin abonuan sa nga n yoli be Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n, be nun. Ɔ maan kɛ ɔ fɛ i Zerizalɛmun lele m’ɔ́ fá jú Iliri’n, n niannin nun n boli Klisi’n i jasin fɛ’n i kpa. 20  I sɔ’n ti’n, n kɛnnin i min klun lɔ kɛ lika nga be dun mmua boli Klisi i dunman lɔ’n, n su boman jasin fɛ’n lɔ naan m’an ko guaman sran uflɛ i junman liɛ’n i bo. 21  Sanngɛ ndɛ nga be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun’n, i su cɛ yɛ n fali-ɔ. Be klɛli i kɛ: “Be nga b’a bomɛn i ndɛ’n su b’a kleman be’n, bé wún i. Yɛ be nga b’a timɛn i su ndɛ’n, bé wún i wlɛ.” 22  Ninnge nga be tanndannin min ɲrun kpɛ sunman mɔ be ti’n m’an kwlá ɔman amun wun lɔ’n, be nun kun yɛ ɔ o lɛ-ɔ. 23  Sanngɛ siɛn’n, n leman jasin fɛ bowlɛ kun akpasua nga’m be su. Yɛ i afuɛ kpanngban* yɛ, ɔ o min klun kpa kɛ ń kɔ́ amun wun lɔ. 24  I sɔ’n ti’n, kɛ ń má kɔ́ Ɛspaɲin lɔ’n, ń kó wún amun wun naan e tran le nɲɔn kun, naan i sin’n amun a ko gua min atin. 25  Sanngɛ ajalɛ o min bo, n su kɔ Zerizalɛmun. Ń kó nían Ɲanmiɛn i sran nga be o lɔ’n be lika. 26  Afin be nga be o Maseduanin nin Akai lɔ’n, be waan bé úka Ɲanmiɛn i sran nga be o Zerizalɛmun lɔ mɔ be nun wie’m be ti yalɛfuɛ’n. Ɔ maan be fali be sa nun ninnge wie’m be mannin be klun ufue su. 27  Nanwlɛ like nga be yoli’n, be yoli i aklunjuɛ su sakpa. Afin Zuifu’m be kalɛ o be su. Yɛle kɛ ninnge nga be ti Ɲanmiɛn liɛ mɔ Zuifu’m be ɲannin be’n, be nin be nga be timan Zuifu’n be cɛcɛli nun. I sɔ’n ti yɛ be kusu be fali be sa nun ninnge’m be suannin be bo’n niɔn. 28  Ɔ maan kɛ n ko fa be ninnge nga be mannin’n* n ko wla aniaan’m be sa nun’n, ń sín amun wun lɔ naan m’an wɔ Ɛspaɲin. 29  Asa ekun’n, n si kɛ kɛ ń má kɔ́ amun wun lɔ’n, ń fá suyralɛ kpanngban m’ɔ fin Klisi’n ń kɔ́. 30  Aniaan mun, e Min Zezi Klisi nin klolɛ nga Ɲanmiɛn i wawɛ’n yoli maan e kloli e wun’n ti’n, ń srɛ́ amun, amun mian amun ɲin kpa be srɛ Ɲanmiɛn be man min kɛ n bɔbɔ n fa yo’n sa. 31  Amun yo sɔ naan m’an kwla flo be nga be lafiman Zezi su mɔ be o Zide lɔ’n be sa nun, naan Ɲanmiɛn i sran’m be klun w’a jɔ junman nga n su ko di i Zerizalɛmun lɔ’n su. 32  Amun yo sɔ kusu naan sɛ ɔ ti Ɲanmiɛn klun su’n, aklunjuɛ yɛ n fa to amun lɔ-ɔ, naan e kwlaa e fɔnvɔ e wun. 33  Maan Ɲanmiɛn mɔ maan sran di alaje’n, ɔ nin amun kwlaa amun tran. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “nuan.”
Be kwla se ekun kɛ “amun kwla kle amun wiengu like.”
Annzɛ “afuɛ wie.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “waka mma.”