Rɔmunfuɛ Mun 11:1-36

  • Nán kɛ Ɲanmiɛn yili Izraɛlifuɛ’m be blo mlɔnmlɔn-ɔn (1-16)

  • Olivie waka’n i sunnzun ase (17-32)

  • Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n cɛnnin (33-36)

11  Ɔ maan n usa kɛ: ?Ɲanmiɛn yili i nvle’n i blo? Cɛcɛ! Afin n kusu n ti Izraɛlifuɛ. N fin Abraamun osu’n nun, Bɛnzamɛn i akpasua’n nun.  Ɲanmiɛn w’a yiman i nvle mɔ i klikli’n nun’n ɔ fɛli i ɲin sieli i su’n, i blo. ?Amun siman ndɛ nga Ɲanmiɛn ndɛ’n kɛn i Eli su’n? Kɛ ɔ́ sánman Izraɛlifuɛ mun Ɲanmiɛn i ja su’n, ɔ seli kɛ:  “Zoova, be kunnin ɔ nuan ijɔfuɛ mun, be sacili ɔ tɛ yiwlɛ mun. W’a ka min kunngba, yɛ siɛn’n, be kunndɛ kɛ bé kún min.”  ?Sanngɛ Ɲanmiɛn tɛli i su sɛ? Ɔ tɛli i su kɛ: “N le sran akpi nso (7.000) mɔ b’a kotoman Baali i bo-ɔ.”  Ɔ maan i kunngba’n, blɛ nga nun kusu’n, Ɲanmiɛn kpali sran wie mun naan be ka lɛ, i aklunye dan’n ti.  Yɛ sɛ i sɔ’n fin Ɲanmiɛn i aklunye dan’n, nn ɔ finman like nga sran yo’n kun. Afin sɛ ɔ fin like nga sran yo’n, nn Ɲanmiɛn i aklunye dan’n timan aklunye kun.  ?Ɔ maan sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, é sé sɛ? Like bɔbɔ nga Izraɛlifuɛ’m be kunndɛ i kpa’n, b’a ɲɛnmɛn i. Sanngɛ be nga be kpali be’n, be ɲɛnnin i. Be onga’m be liɛ’n be awlɛn’n keteli.  I sɔ yɛ be klɛli i Ɲanmiɛn ndɛ’n nun-ɔn. Be klɛli i kɛ: “Ɲanmiɛn yoli maan be yoli kɛ sran mɔ be su lafi kpa pɔɔ’n sa. Ɔ mannin be ɲinma m’ɔ wunman ase’n, ɔ mannin be su m’ɔ timan sa’n. Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, kɛ ɔ ti sɔ-ɔ.”  Asa ekun’n, Davidi seli kɛ: “Maan cɛn nga be di’n,* ɔ kaci aya, yɛ ɔ kaci lala. Yɛ maan ɔ kaci kɛ yɔbuɛ mɔ be ja kpla su’n sa. Kpɛkun maan ɔ yo be akatua. 10  Maan be ɲin su lu be naan b’a wunman ase, yɛ yo maan be wi’n klu titi.” 11  I sɔ’n ti’n, n usa kɛ yoo: ?Kɛ be ja kplali mɔ be tɔli’n, be kali lɛ mlɔnmlɔn? Cɛcɛ! Sanngɛ sa tɛ mɔ be yoli’n ti’n, be nga be timan Zuifu’n bé fíte nun naan Zuifu’m be fa be ɲin ci be. 12  Sɛ be sa tɛ’n ti’n, mɛn nunfuɛ’m be ɲan muae’n, yɛ sɛ be nuan m’ɔ kpɛli su’n ti’n, be nga be timan Zuifu’n be ɲan muae’n, i sɔ’n kle kɛ sɛ ɔ ti kɛ be wunmuan’n be o lɛ sa’n, nn muae’n ɔ́ yó dan lele. 13  Siɛn’n, amun nga amun timan Zuifu’n, ń má kán ndɛ ń klé amun. Kɛ mɔ n ti akoto, mɔ be sunmannin min be nga be timan Zuifu’n be sin’n ti’n, n bu min junman’n i like cinnjin kpa. 14  N yo sɔ naan min bɔbɔ min nvle’n nunfuɛ’m* be fa be ɲin blo amun wun. Asa kusu’n, n yo sɔ naan m’an kwla de be nun wie mun. 15  ?Afin sɛ be ase yilɛ’n ti yɛ mɛn nunfuɛ’m be nin Ɲanmiɛn be afiɛn w’a sɛ’n, sɛ ɔ fa be ekun’n, nán nguan cɛ yɛ sran sɔ mɔ be ti kɛ ba wu sa’n bé ɲɛ́n i-ɔ? 16  Asa kusu’n, sɛ sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i bue klikli nga be fa man’n, ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n, nn sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n ti Ɲanmiɛn liɛ. Yɛ sɛ waka’n i olui’n ti Ɲanmiɛn liɛ’n, nn i sama’m be kusu be ti i liɛ wie. 17  Sanngɛ sɛ be kpɛkpɛli waka’n i sama wie mun naan wɔ mɔ a ti blo olivie waka sama’n, be fa wɔ be sa waka’n su naan a o waka sama nga be kali’n be afiɛn lɛ’n, yɛ sɛ a ɲan olivie i olui’n i nun ninnge kpakpa mun wie’n, 18  nán bu i kɛ ɔ kpa tra* olivie waka’n i sama onga mun. Sanngɛ sɛ a bu i kɛ a ti kpa tra* be onga mun’n, maan ɔ wla kpɛn su kɛ nán wɔ yɛ a suan waka olui’n i bo. Sanngɛ waka’n i olui’n bɔbɔ yɛ ɔ suan ɔ bo-ɔ. 19  Ɔ maan á sé kɛ: “Kɛ ɔ ko yo naan b’a fa min b’a sa waka’n su’n, be kpɛkpɛli waka sama nga be o lɛ’n.” 20  Ɔ ti su! Afin b’a lafiman Ɲanmiɛn su kun, i ti yɛ be kpɛkpɛli be-ɔ. Sanngɛ ɔ liɛ’n, Ɲanmiɛn su mɔ a lafi’n ti yɛ a o lɛ-ɔ. I sɔ’n ti’n, nán tu ɔ wun, sanngɛ maan srɛ kun wɔ. 21  Afin sɛ Ɲanmiɛn w’a yaciman olivie waka’n i sama’m be lɛ’n, ɔ su yaciman ɔ lɛ wie. 22  Ɔ maan bu Ɲanmiɛn i aklunye’n nin i sran fɔ tulɛ’n be akunndan. Be nga be tɔli’n, ɔ tuli be fɔ. Sanngɛ ɔ liɛ’n, sɛ a yo sa kpa titi’n, ɔ́ yó wɔ ye. Sɛ w’a yoman sa kpa’n, ɔ kusu, ɔ́ kpɛ́ wɔ wie. 23  Sɛ be kusu be sa be sin be lafi Ɲanmiɛn su ekun’n, ɔ́ fá be sá olivie waka’n su, afin Ɲanmiɛn kwla fa be sa olivie waka’n su ekun. 24  I yo, be kpɛli wɔ mɔ a o blo olivie waka’n su’n, yɛ be fali wɔ be sali olivie waka mɔ be tali’n su. Kannzɛ be yomɛn i sɔ titi’n, sanngɛ be yoli. Sɛ ɔ ti sɔ’n, be nga be ti olivie waka nga be tali’n i sama mɔ be kpɛli be’n, be kwla fa be sa waka nga be o su laa’n i su ekun! 25  Aniaan mun, n kunndɛ kɛ amun si Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n, naan amun a buman amun wun ngwlɛlɛfuɛ. Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ, kɛ ɔ ko yo naan be nga be timan Zuifu’n be kwlaa be nuan w’a yia’n ti’n, Izraɛlifuɛ’m be awlɛn’n keteli kan. 26  Yɛ i sɔ’n ti yɛ Izraɛlifuɛ’m be kwlaa bé fíte nun-ɔn. I sɔ yɛ be klɛli-ɔ. Be klɛli i kɛ: “Defuɛ’n fín Siɔn, yɛ ɔ́ yó maan Zakɔbu yáci sa nga be yoman Ɲanmiɛn i fɛ’n be yolɛ, 27  yɛ blɛ nga ń yáci be sa tɛ mun ń cɛ́ be’n, aenguɛ nga e nin be é trá’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ.” 28  Ɔ ti su kɛ jasin fɛ’n mɔ b’a sɔman nun’n ti’n, be ti Ɲanmiɛn i kpɔfuɛ yɛ amun ɲannin i sɔ’n su ye. Sanngɛ kɛ ɔ ju Ɲanmiɛn i sran kpalɛ’n su’n i liɛ’n, be ti i sran kpa be nannan’m be ti. 29  Afin like nga Ɲanmiɛn fa man’n, ɔ nin flɛlɛ m’ɔ flɛ sran mun’n be su yomɛn i nsisɔ. 30  Afin laa’n, amun ɲin yiman Ɲanmiɛn, sanngɛ be ɲin kekle’n ti’n siɛn’n b’a si amun aunnvuɛ. 31  I kunngba’n, be nga’m be kusu be yoli ɲin kekle maan be si amun aunnvuɛ, kɛ ɔ ko yo naan b’a si be kusu be aunnvuɛ wie’n ti. 32  Afin Ɲanmiɛn yacili be lɛ maan be yoli ɲin kekle naan ɔ kwla si be kwlaa be aunnvuɛ. 33  Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i aklunye’n ti dan-o! I ngwlɛlɛ’n cɛnnin-o! Ɔ si sa kwlakwla kpan! ?Jɔlɛ ng’ɔ di’n, wan yɛ ɔ kwla wun i wlɛ-ɔ? ?Yɛ sa ng’ɔ yo’n, wan yɛ ɔ si i bo-ɔ? 34  Afin be klɛli i kɛ: “?Wan yɛ ɔ kwla si akunndan nga Zoova bu’n niɔn? ?Annzɛ wan yɛ ɔ kwla mɛn i afɔtuɛ-ɔ?” 35  Annzɛ kusu: “?Wan yɛ ɔ dun mmua mɛnnin i like mɔ i sɔ’n ti’n, ɔ fata kɛ ɔ yi mɛn i-ɔ?” 36  Afin i ti yɛ ninnge’m be kwlaa be o lɛ-ɔ. Yɛ i yɛ ɔ yili like kwlaa-ɔ. Yɛ i bɔbɔ i liɛ ti yɛ ɔ yili be-ɔ. Maan manmanlɛ’n yo i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be tabli’n.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “min wunnɛn’n.”
Be kwla se ekun kɛ “nán tu ɔ wun.”
Be kwla se ekun kɛ “a tu ɔ wun.”