Rɔmunfuɛ Mun 10:1-21

  • Like nga sran kun yó naan Ɲanmiɛn w’a bu i sran kpa’n (1-15)

    • E kan Ɲanmiɛn sulafilɛ ndɛ’n e kle sran mun (10)

    • Be nga be bo flɛ Zoova’n, bé fíte nun (13)

    • Be nga be bo jasin fɛ’n, be ja’m be ti nglanman (15)

  • Sran’m b’a sɔman jasin fɛ’n nun (16-21)

10  Aniaan mun, like nga min awlɛn o su mɔ n srɛ i kpa Ɲanmiɛn sa nun’n, yɛle kɛ maan Izraɛlifuɛ’m be fite nun.  Afin n kwla se kɛ be kunndɛ kpa kɛ bé sú Ɲanmiɛn, sanngɛ be simɛn i kpa.  Like nga Ɲanmiɛn jran su bu sran kun i sran kpa’n, be simɛn i. I sɔ’n ti’n, be bɔbɔ be kunndɛ kɛ bé klé kɛ be ti sran kpa, ɔ maan be nantiman Ɲanmiɛn i mmla mɔ be ti seiin’n be su.  Klisi ti’n, Mmla’n i su dilɛ’n wieli. Ɔ maan sran kwlaa ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su’n, Ɲanmiɛn bu i sran kpa.  Moizi klɛli sran nga Mmla’n waan ɔ ti sran kpa’n i su ndɛ. Ɔ seli kɛ: “Sran ng’ɔ yo ninnge sɔ mun’n, be ti’n ɔ́ ɲán nguan.”  Sanngɛ sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su mɔ i ti’n, Ɲanmiɛn bu i sran kpa’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kɛn i ndɛ se kɛ: “Nán se ɔ klun lɔ kɛ: ‘?Wan yɛ ɔ́ fú ɲanmiɛn su lɔ-ɔ?’ ?Yɛle kɛ wan yɛ ɔ́ kó fá Klisi jrá wa-ɔ?  annzɛ ‘?Wan yɛ ɔ́ kɔ́ asiɛ’n i bo lɔ-ɔ?’ ?Yɛle kɛ wan yɛ ɔ́ kó fá Klisi be nga be wuli’n be nun fíte-ɔ?”  ?Sanngɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n se sɛ? Ɔ se kɛ: “Ndɛ’n wo ɔ wun koko lɛ. Ɔ o ɔ nuan’n nun, yɛ ɔ o ɔ awlɛn’n nun.” Ndɛ sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn i su lafilɛ “ndɛ” mɔ e kan kle sran mun’n.  Afin sɛ a kɛn i sran’m be ɲrun kɛ Zezi ti e Min naan ɔ awlɛn’n nun lɔ’n, a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n, á fíte nun. 10  Afin kɛ sran kun kle kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su i klun lɔ’n yɛ Ɲanmiɛn bu i sran kpa-ɔ. Sanngɛ sɛ sran kun kan i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ndɛ kle sran mun’n yɛ ɔ́ fíte nun-ɔn. 11  Ɲanmiɛn ndɛ’n se kɛ: “Sran ng’ɔ lafi i su’n, i ɲin su guaman ase.” 12  Afin ngbaciɛ nunman Zuifu nin Glɛki’m be afiɛn. Be kwlaa be Min’n ti kun. Be kwlaa nga be se i kɛ ɔ uka be’n, ɔ yo be ye. 13  Afin “sran kwlaa ng’ɔ bo Zoova i dunman’n, ɔ́ fíte nun.” 14  ?Sanngɛ sɛ be lafimɛn i su’n, ɔ́ yó sɛ naan b’a bo i dunman? ?Yɛ sɛ be nin-a timɛn i su ndɛ le’n, ɔ́ yó sɛ naan b’a lafi i su? ?Yɛ kusu sɛ sran w’a boman jasin’n, ɔ́ yó sɛ naan b’a ti i su ndɛ? 15  ?Yɛ sɛ b’a sunmanman be’n, ɔ́ yó sɛ naan b’a bo jasin’n? Afin be klɛli i kɛ: “Be nga be bo ninnge kpakpa’m be jasin fɛ’n, be ja’m be ti nglanman-o!” 16  Ɔ nin i sɔ ngba’n, be kwlaa b’a sɔman jasin fɛ’n nun. Ezai kɛnnin i sɔ’n i ndɛ. Ɔ seli kɛ: “?Zoova, wan yɛ ɔ lafili ndɛ nga e kannin’n su-ɔ?” 17  Ɔ maan Ɲanmiɛn sulafilɛ’n fin ndɛ nga be ti’n. Yɛ ndɛ nga be ti’n, ɔ fin Klisi i su ndɛ mɔ be kan’n. 18  Sanngɛ n usa kɛ: ?B’a timan ndɛ’n ti-ɔ? Afin “ndɛ’n truli asiɛ wunmuan’n su, yɛ sran’m be tili i asiɛ’n i tiwa lɔ.” 19  Sanngɛ n usa kɛ: ?Izraɛlifuɛ’m b’a wunman ndɛ’n i wlɛ ti-ɔ? Moizi dun mmua seli kɛ: “Ń má yó maan amun ɲin wá bló nvle nga amun bumɛn i wie’n, i wun. Ń má yó maan amún fá ya dan nvle mɔ i nunfuɛ’m be wunman sa wlɛ’n, be ti.” 20  Sanngɛ Ezai ijɔli yakpa su seli kɛ: “Be nga b’a kunndɛman min’n, be yɛ be wunnin min-ɔn. Yɛ be nga b’a usaman min osu’n, n yili min wun nglo n kleli be.” 21  Sanngɛ ɔ kannin Izraɛlifuɛ’m be ndɛ seli kɛ: “Kɛ ɔ fɛ i nglɛmun lele nnɔsua’n, n trɛli min sa’n nun n kleli nvle kun mɔ i nunfuɛ’m be ɲin ti kekle’n, mɔ b’a kete’n.”

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun