Kolɔsufuɛ Mun 1:1-29

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Pɔlu lali Ɲanmiɛn i ase, afin Kolɔsufuɛ’m be lafi Zezi Klisi su (3-8)

  • Ɔ srɛli Ɲanmiɛn mannin be naan be wɔ be ɲrun Ɲanmiɛn sulɛ’n nun (9-12)

  • Junman cinnjin kpa nga Klisi di’n (13-23)

  • Pɔlu dili junman kekle kpa mannin asɔnun’n i nunfuɛ mun (24-29)

1  Min Pɔlu mɔ Ɲanmiɛn maan n ti Klisi Zezi i akoto’n, min nin e niaan bian Timote  é klɛ́ fluwa nga é kó mán Kolɔsu lɔ Ɲanmiɛn i sran nanwlɛfuɛ mɔ be ti e niaan’n, mɔ be nin Klisi b’a yo sran wunmuan’n: Maan e Si Ɲanmiɛn yo amun ye, yɛ maan ɔ yo naan amun di alaje.  Blɛ kwlaa nga e srɛ Ɲanmiɛn man amun’n, e la e Min Zezi Klisi i Si Ɲanmiɛn i ase titi.  Afin e tili i kɛ amun lafi Klisi Zezi su kpa, yɛ amun klo Ɲanmiɛn i sran mun  like nga be fa sieli amun ɲanmiɛn su lɔ mɔ amun wla o su’n ti. Ndɛ nanwlɛ’n i jasin fɛ mɔ be bo kleli amun laa’n yɛ maan amun sili like sɔ’n niɔn.  Jasin fɛ sɔ’n toli amun. Sɛ ɔ ti waka’n, nn é sé kɛ ɔ su mma kpa yɛ w’a tru mɛn wunmuan’n nun. I wafa kunngba’n, kɛ ɔ fin cɛn mɔ amun tili Ɲanmiɛn i aklunye’n i su ndɛ’n, mɔ amun wunnin kɛ Ɲanmiɛn i aklunye’n ti dan sakpa’n, jasin fɛ’n su mma kpa yɛ ɔ tru amun afiɛn wie.  I sɔ liɛ’n yɛ e niaan kpa Epafrasi m’ɔ ti e wiengu junman difuɛ’n kleli amun-ɔn. Aniaan sɔ’n ti Klisi’n i junman difuɛ kpa, yɛ ɔ sin e osu di junman man amun.  Ɔ kannin klolɛ mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n maan amun klo sran’n i ndɛ kleli e.  I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ fin cɛn mɔ e tili nun’n, e srɛ Ɲanmiɛn man amun titi. E srɛ i kɛ ɔ yo maan amun si i klun sa’n kpa naan amun si ngwlɛlɛ kpa, yɛ amun wun like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n kle’n i wlɛ kpa. 10  I liɛ’n amun nzuɛn’n mánmán Zoova, yɛ i klun jɔ́ amun wun kpa. I wafa kunngba’n amún yó sa kpakpa kɔ́ amun ɲrun, kpɛkun amún sí Ɲanmiɛn kpa trá laa’n. 11  Asa ekun’n, e srɛ i kɛ ɔ wla amun fanngan i kwlalɛ dan’n ti, naan amun jran kekle guɛ i ti nin i bo, naan amun tra amun awlɛn, yɛ amun klun jɔ. 12  Yɛ amun la e Si’n i ase. Afin ɔ yoli naan aja like ng’ɔ́ fá mɛ́n i sran mɔ be o lika ng’ɔ kpaja’n nun’n, amun ɲan wie. 13  Ɔ deli e aosin’n i min’n i sa nun, yɛ ɔ fali e ɔli i awlɛn su Ba’n i famiɛn diwlɛ’n nun. 14  I awlɛn su Ba sɔ’n tuali e ti kalɛ maan y’a ɲan e ti. Ɔ maan b’a yaci e wun sa’n b’a cɛ e. 15  Ɔ fa Ɲanmiɛn mɔ be wunmɛn i’n, yɛ Ɲanmiɛn dun mmua yili i ka* naan w’a yi like kwlaa. 16  Ɲanmiɛn sinnin i lika yili ninnge kwlaa nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin nga be o asiɛ’n su wa’n. Ninnge nga e wun be mun-o, nga e wunman be mun-o, famiɛn diwlɛ mun-o, awa mun-o, kwlafuɛ mun-o, Ɲanmiɛn sinnin i lika yili be kwlaa. I yɛ Ɲanmiɛn sinnin i lika yili ninnge onga’m be kwlaa-ɔ, yɛ be ti i liɛ. 17  Asa ekun’n, be yili i ka naan b’a yi ninnge onga’m be kwlaa, yɛ i yɛ Ɲanmiɛn sinnin i lika yili ninnge onga’m be kwlaa-ɔ. 18  Ɔ ti asɔnun’n m’ɔ ti kɛ wunnɛn sa’n i ti’n. Ɔ dun mmua like kwlaa ɲrun, i yɛ ɔ ti sran klikli mɔ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n niɔn. Ɲanmiɛn yoli sɔ naan ɔ dun mmua like kwlaa ɲrun. 19  Afin Ɲanmiɛn wunnin kɛ ɔ ti kpa kɛ ɔ yo naan like kwlaa trɛn i nun 20  naan ɔ sin i lika siesie i bɔbɔ nin ninnge onga nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin nga be o asiɛ’n su wa’n be kwlaa be afiɛn, i mmoja’n m’ɔ guali ɲrɛnnɛn waka’n* su’n ti. 21  Laa’n, amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn ti nun yɛ amun ti i kpɔfuɛ. Afin ninnge tɛtɛ’m be yolɛ’n i akunndan yɛ amun bu-ɔ. 22  Siɛn’n, w’a siesie amun nin i amun afiɛn sran sɔ’n i wunnɛn’n nin i wie’n ti. Ɔ yoli sɔ naan amun yo sanwun, naan fiɛn kaan sa w’a tranman amun wun, naan b’a saciman amun wun kaan sa i ɲrun. 23  Sanngɛ ɔ fata kɛ amun lafi Ɲanmiɛn su titi, amun jran kekle i su mɔ amun lafi’n ti, yɛ nán amun kpɔnzɔ. Yɛ like nga jasin fɛ mɔ amun tili’n ti’n amun wla o su’n, ɔ fataman kɛ ɔ fi amun sa. Be boli jasin sɔ’n lika kwlaa nun ɲanmiɛn’n bo wa. Min bɔbɔ min Pɔlu m’an kaci jasin sɔ’n i bofuɛ. 24  Siɛn’n, fɛlɛ mɔ n fɛ amun dunman nun’n ti’n, min klun jɔ. Yɛ n su wun ɲrɛnnɛn kɛ Klisi’n i liɛ’n sa. Sanngɛ ɔ fata kɛ n wun ɲrɛnnɛn sɔ n guɛ i ti nin i bo i wunnɛn mɔ yɛle asɔnun’n i ti. 25  M’an kaci asɔnun sɔ’n i junman difuɛ, afin Ɲanmiɛn fɛli i sɔ junman’n wlali min sa nun kɛ n di man amun naan n kan Ɲanmiɛn ndɛ’n n guɛ i ti nin i bo. 26  Ndɛ sɔ m’ɔ ti fiawa’n, laa blɛ nun’n* sran’m b’a simɛn i, kpɛkun lalafuɛ sran’m b’a simɛn i. Sanngɛ siɛn’n, Ɲanmiɛn w’a yi i nglo w’a kle i sran mun. 27  Ɲanmiɛn i klunklo su’n, ɔ yili ndɛ ɲɛnmɛn sɔ’n m’ɔ fa fiɛli i sran’m be ɲrun’n kleli i sran mɔ be o nvlenvle’m be nun’n. Ndɛ sɔ’n yɛle Klisi mɔ amun nin i be o nun’n i su ndɛ’n. Yɛle kɛ amun wla o su kɛ amun nin i bé ɲán ɲrun. 28  Sran sɔ’n i ndɛ yɛ e kan kle sran mun-ɔn. E wla sran’m be kwlaa be su nun, yɛ e kle be like ngwlɛlɛ su. I liɛ’n, e kwla fa sran kwlaa nga b’a yo sran mɔ be nin Klisi b’a yo sran wunmuan’n, e kle Ɲanmiɛn. 29  I sɔ’n ti’n, n tu min klun n di junman kekle kpa. I wunmiɛn m’ɔ di junman min nun’n yɛ maan n kwla yo sɔ-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “ba klikli.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.