Galasifuɛ Mun 6:1-18

  • An uka amun wiengu ng’ɔ su fɛ’n (1-10)

    • Like nga sran kun lua’n, yɛ ɔ́ tí-ɔ (7, 8)

  • Klɛn wlalɛ’n timan cinnjin (11-16)

    • Like uflɛ nga Ɲanmiɛn yoli’n (15)

  • Ndɛ’n i agualiɛ’n (17, 18)

6  Aniaan mun, sɛ sran kun yo sa wie m’ɔ timan kpa’n, ka naan w’a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ bɔbɔ’n, amun mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, an fɛ i sie atin kpa’n su. An yo i sɔ wɛtɛɛ su. Sanngɛ an nian amun wun su naan amun kusu amun konvi w’a tranman sa tɛ yolɛ’n su wie.  Sɛ amun wun kɛ amun wiengu su fɛ’n, an ukɛ i. Sɛ amun yo sɔ’n, nn amun a wie Klisi i mmla’n su fa.  Afin sɛ sran kun bu i wun kɛ ɔ ti sran dan’n, kusu nn ɔ timan sɔ’n, ɔ su lɛkɛ i bɔbɔ i wun.  Maan sran kun bu like nga i bɔbɔ yo’n i sin nian. I liɛ’n, sɛ ɔ́ dí aklunjuɛ’n, like nga i bɔbɔ yo’n i ti yɛ ɔ́ dí aklunjuɛ-ɔ. Nán maan ɔ fa like nga sran uflɛ yo’n sunnzun i liɛ’n.  Afin sran kun bɔbɔ yɛ ɔ́ súɛ i trɔ’n niɔn.  Asa ekun’n, maan sran nga be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n be kle i’n, ɔ man sran ng’ɔ kle i like’n i ninnge kpakpa ng’ɔ le be’n wie.  Nán amun laka amun wun: Be kwlá yoman Ɲanmiɛn i finfin. Afin like nga sran kun lua’n, yɛ ɔ́ tí-ɔ.  Ɔ maan sran nga ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n yɛ ɔ lua’n, i mma ng’ɔ́ tí’n yɛle wie’n.* Ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be ti yɛ ɔ́ wú-ɔ. Sanngɛ sran nga ninnge nga Ɲanmiɛn wawɛ’n klo be’n yɛ ɔ lua’n, i mma ng’ɔ́ tí’n yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. Ɲanmiɛn wawɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲɛ́n i-ɔ.  I sɔ’n ti’n, nán e sa sin bubu e sa kpa yolɛ’n nun. Afin sɛ y’a fɛman’n, kɛ i blɛ’n wá jú’n, é ɲɛ́n i nuan like. 10  Ɔ maan blɛ mɔ e te le i wun atin’n, maan e yo like ng’ɔ ti kpa’n e man sran kwlaa. Sanngɛ maan e dun mmua e yo man e niaan nga e nin be e lafi e Min’n su’n. 11  Kɛ mɔ min bɔbɔ min sa yɛ n fa klɛli amun fluwa’n ti’n, amun nian kɛ fluwa mma’m be ti dandan-ɔn. 12  Be kwlaa nga be waan bé klé kɛ be ti sran kpa’n, be yɛ be kunndɛ kɛ bé míanmían amun naan amun wla klɛn-ɔn. Kɛ ɔ ko yo naan b’a kleman be yalɛ Klisi* ti’n, i ngunmin ti yɛ be yo sɔ-ɔ. 13  I kpa bɔbɔ’n, be nga be wla klɛn’n, be faman Mmla’n i nun ndɛ’n su. Sanngɛ be kunndɛ kɛ amun wla klɛn naan bé fá like nga be yoli i amun wunnɛn’n su’n bé dí be nuan. 14  Min liɛ’n, sɛ w’a yoman kɛ e Min Zezi Klisi m’ɔ wuli ɲrɛnnɛn waka’n* su’n ti’n, n su diman min nuan le. Yɛ n bu i kɛ i wie’n ti’n, b’a bu asiɛ’n sufuɛ’m be kwlaa be fɔ kɛ be wu.* Sanngɛ asiɛ’n sufuɛ’m be liɛ’n, be bu i kɛ i ti’n, b’a bu min fɔ kɛ n wu. 15  Afin sɛ be wlali sran kun klɛn-o, sɛ b’a wlɛmɛn i klɛn-o, nɛ́n i sɔ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. Sanngɛ like uflɛ nga Ɲanmiɛn yoli’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. 16  Be kwlaa nga be nian mmla sɔ’n su nanti sɛsɛsɛ’n, mɔ be yɛle be nga be ti Izraɛli ng’ɔ ti Ɲanmiɛn liɛ’n i nunfuɛ mun’n, maan be wun jɔ be fɔun. Yɛ maan Ɲanmiɛn si be aunnvuɛ. 17  Kɛ ɔ fɛ i andɛ’n, nán maan sran fi kle min yalɛ kun. Afin kannvuɛn nga be o min wunnɛn’n su’n be kle kɛ n ti Zezi i kanga. 18  Aniaan mun, akunndan kpa nga amun bu’n ti’n, maan e Min Zezi Klisi yo amun ye. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “sacilɛ.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “Klisi i ɲrɛnnɛn waka.” Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Be kwla se ekun kɛ “b’a kun be waka’n su.”