Galasifuɛ Mun 5:1-26

  • Kɛ mɔ e ti Klisifuɛ’n ti’n, y’a ɲan e ti (1-15)

  • An yo like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n se amun kɛ amun yo’n (16-26)

    • Klɔ sran nzuɛn’n (19-21)

    • Nzuɛn nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan klɔ sran yi i nglo’n (22, 23)

5  E ti ɲanlɛ sɔ’n, i ti yɛ Klisi deli e-ɔ. I sɔ’n ti’n, an jran kekle. Yɛ nán amun lo amun wun ekun man like wie naan amun kaci i kanga.  Min Pɔlu, ń sé amun kɛ sɛ be wla amun klɛn’n, amun su ɲanman like nga Klisi yoli’n, i nun like fi.  Ɔ maan sran kwlaa nga be wlɛli i klɛn’n, min waan ń sé i ekun kɛ ɔ fata kɛ ɔ nanti ndɛ kwlaa ng’ɔ o Mmla’n nun’n su wie.  Amun mɔ amun waan amún fá mmla’n su naan be bu amun sran kpa’n, amun nin Klisi b’a bu. Ɔ maan ɔ su yoman amun ye.  Sanngɛ e liɛ’n, e Min’n i su mɔ e lafi’n ti’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n maan e su minndɛ kpa kɛ be bu e sran kpa.  Afin sran ng’ɔ nin Klisi Zezi be o nun’n, sɛ be wlɛli i klɛn-o, sɛ b’a wlɛmɛn i klɛn-o, nɛ́n i sɔ’n yɛ ɔ ti cinnjin-ɔn. Ng’ɔ ti cinnjin’n, yɛle kɛ maan ɔ yi e Min’n i su m’ɔ lafi’n i nglo i wiengu’m be klolɛ’n nun.  Laa’n, amun yo sa kpa.* ?Yɛ nn wan ti yɛ amun yacili nanwlɛ atin’n i su falɛ-ɔ?  Nán Sran ng’ɔ flɛli amun’n yɛ ɔ sacili amun akunndan’n sɔ-ɔ.  Afin kpanwun ayre kaan sa bɔbɔ’n, ɔ wla sanmlɛn nga be fɔtɔli’n i wunmuan’n. 10  Ɔ maan n lafi su kɛ amun mɔ amun nin e Min’n be ti sran wunmuan’n, amún bú akunndan kunngba nga n bu’n wie. Sanngɛ sran ng’ɔ sanngan amun nun’n i liɛ’n, sɛ ɔ ti sɛ ti sɛ-o, fɔ nga bé fá tú i’n, ɔ́ jú i. 11  ?Kusu aniaan mun, sɛ n te se sran’m be kɛ be wla klɛn’n, nn ngue ti yɛ sran’m be te kle min yalɛ-ɔ? Sɛ n yo sɔ kusu’n, nn ɲrɛnnɛn waka* m’ɔ ti kɛ like mɔ sran ja kpla su’n sa’n, ɔ nunman lɛ kun. 12  Yasua nga be waan bé sánngan amun akunndan’n, maan be sɛ be wun.* 13  Aniaan mun, be flɛli amun kɛ amun ɲan amun ti. Kusu amun ti sɔ mɔ amun a ɲɛn i’n, nán amun fa kunndɛ ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n. Sanngɛ klolɛ mɔ amun klo amun wiengu mun’n ti’n, amun uka amun wun. 14  Afin Mmla’n i kwlaa i nuan yia* ndɛ kunngba su. Yɛle kɛ: “Klo ɔ wiengu kɛ a fa klo ɔ bɔbɔ wun’n sa.” 15  Sanngɛ sɛ amun a yaciman amun wun kakalɛ nin amun wiengu ɲrɛnnɛn klelɛ’n, ɔ cɛman naan amun a saci amun wiengu. 16  N se amun kɛ yoo, an yo like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n se amun kɛ amun yo’n titi. Sɛ amun yo sɔ’n, amun su yoman ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be kun mlɔnmlɔn. 17  Afin like nga klɔ sran konvi sɔ i’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan sran kun yo-ɔ. Kusu like nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan sran yo’n, nɛ́n i kunngba’n yɛ klɔ sran konvi sɔ i-ɔ. Be nɲɔn’n be sansan be wun. Kɛ ɔ ko yo sɔ’n, like bɔbɔ nga ɔ waan á yó’n, nɛ́n i yɛ a yo-ɔ. 18  Asa kusu’n, sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n, nn mmla’n sieman amun. 19  Klɔ sran nzuɛn’n fiaman. Yɛle bla nin bian kunndɛlɛ sukusuku nin i wunsu ɲannzuɛn sa mun,* nin sa kainkain’m be yolɛ, nin ɲin kekle ayeliɛ mun,* 20  ɔ nin amuin sɔlɛ, nin bae dilɛ,* nin sran kpɔlɛ, nin utre dilɛ, nin klunngbɔ tulɛ, nin ya falɛ tikatika, nin be nuan m’ɔ sɛman’n, nin be wun nun bubulɛ, nin like nga klɔ sran’m be kle’n i su falɛ, 21  ɔ nin aɲinblɔɛ, nin nzanbɔɛ, nin cɛn mɔ be di i sinnzin su’n, ɔ nin i wunsu sa tɛtɛ wie mun ekun. Ndɛ nga n kan kleli amun laa’n, ń kán klé amun ekun. Yɛle kɛ be nga be yo i sɔ ninnge mun’n, be su diman Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i aja wie. 22  Nzuɛn* nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yo maan klɔ sran yi i nglo’n yɛle Ɲanmiɛn nin sran klolɛ, aklunjuɛ dilɛ, alaje dilɛ, awlɛn tralɛ, klun ufue yolɛ, sran ye yolɛ, Ɲanmiɛn sulafilɛ, 23  wɛtɛɛ yolɛ, be wun su nianlɛ. Mmla fi tanninman ninnge sɔ’m be yolɛ. 24  Be nga be nin Klisi Zezi be o nun’n, b’a bobo ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n waka’n su. 25  Sɛ Ɲanmiɛn wawɛ’n yɛ ɔ sie e’n, maan e fa atin ng’ɔ kle e’n su sɛsɛsɛ. 26  Nán maan e bu e wun sran kpa tra e wiengu, nán maan e fa e wun sunnzun e wiengu, yɛ nán maan e konvi tran e wiengu like su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “Laa’n, amun wanndi kpa.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Kɛ ɔ yo sɔ’n, be kwlá nantiman mmla bɔbɔ mɔ be waan be nanti su’n, i su kun.
Annzɛ “i kpɔlɛ bolɛ.”
Glɛki nun: pɔɔneia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: asɛlgeia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun: faamakia. Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle ayre tɛtɛ’m be nɔnlɛ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “mma.”