Galasifuɛ Mun 4:1-31

  • Amun timan kanga kun, sanngɛ amun ti Ɲanmiɛn i mma mun (1-7)

  • Pɔlu kokoli Galasifuɛ’m be ti (8-20)

  • Agaa nin Sara be ti aenguɛ nɲɔn be nzɔliɛ (21-31)

    • Zerizalɛmun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ti e nin, yɛ ɔ timan kanga (26)

4  Ń sé amun kɛ sɛ aja difuɛ kun te yo bakan’n, kannzɛ ɔ sie ninnge kwlaa’n ɔ nin kanga’n be ti kun.  Blɛ sɔ’n nun’n, sran wie’m be niɛn i su, yɛ wie’m be niɛn i ninnge’m be su lele fa ju cɛn nga i si kleli’n.  E kusu i nun mɔ e ti bakan’n, e yoli mɛn’n i akunndan nin i ayeliɛ’n be kanga.  Yɛ kɛ i blɛ’n juli sɛsɛsɛ’n, Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa’n. Bla kun yɛ ɔ wuli i-ɔ. Ba sɔ’n dili mmla’n su.  Ɔ yoli sɔ naan Ba sɔ’n to be nga be di mmla’n su’n naan ɔ de be naan Ɲanmiɛn fa e kaci i wa.  Ɔ maan kɛ mɔ siɛn’n amun ti Ɲanmiɛn i mma mun’n ti’n, Ɲanmiɛn sunmɛnnin i Wa’n i wawɛ’n kɛ ɔ wa tran e awlɛn’n nun. I wawɛ sɔ’n kpan se kɛ: “Aba,* Siɛ!”  I sɔ’n ti’n, amun timan kanga kun, sanngɛ amun ti Ɲanmiɛn i mma mun. Yɛ sɛ amun ti Ɲanmiɛn i mma mun’n, nn amun ti i aja difuɛ wie.  Sanngɛ i nun nga amun siman Ɲanmiɛn’n, amun ti ninnge nga be timan ɲanmiɛn sakpa’n be kanga.  Siɛn’n, amun a si Ɲanmiɛn, yɛ Ɲanmiɛn w’a si amun. ?Yɛ ɔ yo sɛ ti yɛ amun su sa amun sin ko yo ninnge ngbɛnngbɛn mɔ be kwlá yoman like fi ye’n ekun-ɔn? ?Ɔ yo sɛ ti yɛ amun kunndɛ kɛ amún yó be kanga ekun-ɔn? 10  I wie yɛle kɛ amun ci cɛn nin anglo wie mun. Yɛ amun ci blɛ nin afuɛ wie mun. 11  N kunndɛman kɛ ukalɛ mɔ n miannin min ɲin n ukali amun’n, ɔ yo ngbɛn. 12  Aniaan mun, amun yaci, amun yo kɛ min sa. Afin laa’n, n kusu n ti kɛ amun sa. Amun a yoman min tɛ. 13  Amun si kɛ kpɛ klikli nga ń bó jasin fɛ’n ń klé amun’n, tukpacɛ m’ɔ tɔli min su’n ti yɛ n kwla yoli sɔ-ɔ. 14  Min tukpacɛ sɔ’n ti’n, amun fɛli. Ɔ nin i sɔ ngba’n, amun a yoman min finfin, yɛ min wun w’a yoman amun tɛ.* Sanngɛ amun sɔli min nun kɛ Ɲanmiɛn i anzi wie sa. Amun sɔli min nun kɛ Klisi Zezi sa. 15  ?Aklunjuɛ nga amun di i laa’n wo nin? Afin n lafi su kpa kɛ blɛ sɔ’n nun’n, sɛ ɔ ti kɛ amun kwla tutu amun ɲinma mun be man min’n, nn amun tutuli. 16  ?Ndɛ nanwlɛ mɔ n kan kle amun’n ti’n, m’an kaci amun kpɔfuɛ? 17  Sran wie’m be kunndɛ kɛ amun su be su, sanngɛ nán amun kpa yolɛ ti yɛ be yo sɔ-ɔ. Be waan bé yó sɔ naan amun nin min bu naan amun nin be mantan kpa. 18  Sɛ sran wie kunndɛ kpa kɛ amun su i su’n naan amun kpa yolɛ ti yɛ ɔ yo sɔ’n, ɔ ti kpa. Sanngɛ nán maan ɔ yo sɔ blɛ mɔ n wo amun wun lɛ’n i ngunmin nun. 19  Min mma kanngan mun, amun ti’n n su fɛ ekun kɛ bla wie m’ɔ su wu ba’n sa. Ń fɛ́ sɔ lele naan amun a kaci kɛ Klisi sa. 20  Sɛ ɔ ti kɛ e nin amun e kwla tran dɔ nga su naan n kan ndɛ’n i wafa uflɛ ekun n kle amun’n, ɔ́ yó min fɛ. Afin n wunman kɛ n yo amun-ɔn. 21  Min waan yoo: ?Amun mɔ amun kunndɛ kɛ amún nánti mmla’n su’n, amun a timan ndɛ nga Mmla’n kan’n? 22  I wie yɛle kɛ be klɛli i kɛ Abraamun wuli ba yasua nɲɔn. Ɔ nin afanniɛn bla’n be wuli kun, yɛ ɔ nin diewa bla’n be wuli kun. 23  Afanniɛn bla’n wuli i wa liɛ’n kɛ be fa wu ba kwlaa’n sa. Sanngɛ diewa bla’n i liɛ’n, nda mɔ Ɲanmiɛn tɛli i’n ti yɛ ɔ kwla wuli ba-ɔ. 24  Sa sɔ’m be le bo. Afin bla nɲɔn sɔ’m be ti aenguɛ nɲɔn be nzɔliɛ. Be trali aenguɛ sɔ’m be nun kun Sinai oka’n su lɔ. Agaa yɛ ɔ ti aenguɛ sɔ’n i nzɔliɛ-ɔ. Ba nga be wuli be aenguɛ sɔ’n ti’n, be ti kanga. 25  Ɔ maan Agaa ti Arabi lɔ Sinai oka’n i nzɔliɛ, yɛ ɔ ti Zerizalɛmun klɔ m’ɔ o lɛ andɛ’n i nzɔliɛ, afin Zerizalɛmun klɔ’n nin i mma’m be ti kanga. 26  Sanngɛ Zerizalɛmun m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i liɛ’n, ɔ timan kanga, yɛ ɔ ti e nin. 27  Afin be klɛli i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun kɛ: “Bla klun kpanfuɛ, wɔ mɔ w’a wuman ba’n, maan ɔ klun jɔ. Wɔ mɔ w’a wunman ba wulɛ’n i ɲrɛnnɛn’n le’n, bo sro, aklunjuɛ mɔ a di’n ti. Afin bla mɔ i ngunmin wo’n, i mma’m be sɔnnin kpanngban kpa tra bla mɔ bian’n ti i liɛ’n.” 28  Aniaan mun, amun kusu amun ti kɛ Izaaki sa. Ba nga Ɲanmiɛn tali nda mɔ be wuli be’n, be yɛle amun. 29  Ba nga be wuli i kɛ be fa wu ba kwlaa sa’n, ɔ kleli kun nga Ɲanmiɛn wawɛ’n yoli maan be wuli i’n, i ɲrɛnnɛn. Kɛ dɔ nga su ɔ ti sɔ-ɔ. 30  ?Sanngɛ Ɲanmiɛn ndɛ’n se sɛ? Ɔ se kɛ: “Fuan afanniɛn talua’n nin i wa yasua’n. Afin ɔ fataman mlɔnmlɔn kɛ afanniɛn talua’n i wa yasua’n nin diewa bla’n i wa yasua’n be di aja kunngba’n.” 31  Ɔ maan aniaan mun, nán afanniɛn talua’n i wa yɛle e, sanngɛ e ti diewa bla’n i wa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Aramun aniɛn’n nun-ɔn. I bo’n yɛle “Ɔo, Siɛ!”
Be kwla se ekun kɛ “amun a timan amun nuan nzue b’a guaman min wun.”