Galasifuɛ Mun 3:1-29

  • Mmla’n i su nantilɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn sulafilɛ’n (1-14)

    • Sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti’n, ɔ́ ɲán nguan (11)

  • Nán Mmla’n i su yɛ Ɲanmiɛn jrannin naan w’a ta Abraamun i nda-ɔ (15-18)

    • Klisi ti Abraamun i osu nunfuɛ (16)

  • Mmla’n i finwlɛ’n, yɛ like nga ti yɛ ɔ o lɛ’n (19-25)

  • Klisi su mɔ amun lafi’n ti’n, amun ti Ɲanmiɛn wa (26-29)

    • Be nga be ti Klisi i liɛ’n, be ti Abraamun i osu’n nunfuɛ (29)

3  Galasifuɛ mun, amun sinnzin’n ti dan-o! Afin be kannin Zezi Klisi i ndɛ be kleli amun weinwein. Ɔ maan ɔ yoli kɛ, kɛ bé bóbó i waka’n su’n nn amun o lɛ sa. ?Yɛ nn wan yɛ ɔ wa sacili amun ti nun sɔ-ɔ?  I sɔ’n ti’n, ndɛ nga min waan ń úsa amun’n yɛ: ?Kɛ mɔ amun nanti mmla’n su’n, i ti yɛ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mannin amun-ɔn? ?Annzɛ ndɛ nga amun tili mɔ amun lafili su’n, i ti yɛ ɔ fa mannin amun-ɔn?  ?Sinnzin’n yɛ w’a di amun dan sɔ-ɔ? ?Amun mɔ i bo bolɛ nun’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n sie amun’n,* klɔ sran nzuɛn’n yɛ ɔ su sie amun siɛn’n niɔn?  ?Ɲrɛnnɛn nga amun wunnin i’n, ɔ yoli ngbɛn? Nanwlɛ, n si kɛ w’a yoman ngbɛn.  ?Ɔ maan mmla mɔ amun nanti su’n annzɛ ndɛ mɔ amun tili mɔ amun lafi su’n, i ti yɛ sran ng’ɔ fa Ɲanmiɛn wawɛ’n man amun’n, m’ɔ yo abonuan sa amun ɲrun’n, ɔ yo sɔ-ɔ?  I sɔ yɛ Abraamun yoli-ɔ. Ɔ “lafili Zoova su, yɛ i su m’ɔ lafili’n ti’n, ɔ buli i sran kpa.”  Amun si weiin kɛ be nga be lafi e Min’n su’n, be yɛ be ti Abraamun i wa-ɔ.  Ɲanmiɛn ndɛ’n dun mmua seli kɛ Ɲanmiɛn wá bú be nga be timan Zuifu’n be sran kpa e Min’n i su mɔ be lafi’n ti. I sɔ’n ti’n, ɔ dun mmua boli jasin fɛ kun kleli Abraamun kɛ: “Ɔ dunman nun’n, nvlenvle kwlaa nunfuɛ’m be liɛ yó ye.”  Ɔ maan be kwlaa nga be lafi Ɲanmiɛn su’n, Ɲanmiɛn yo be ye kɛ Abraamun m’ɔ lafili Ɲanmiɛn su’n sa. 10  Be kwlaa nga mmla’n i ngunmin su yɛ be fa be wla gua’n, bé bó be sannzan. Afin be klɛli i kɛ: “Be nga be diman ndɛ kwlaa nga be o Mmla fluwa’n nun’n su blɛ kwlaa nun’n, bé bó be sannzan.” 11  Ɔ maan ɔ ti weiin kɛ nán mmla’n su yɛ Ɲanmiɛn jran naan w’a bu sran kun i sran kpa-ɔ. Afin “sran kpa’n i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti yɛ ɔ́ ɲán nguan-ɔn.” 12  Mmla’n finman Ɲanmiɛn su mɔ sran lafi’n. Sanngɛ “sran kwlaa ng’ɔ yo ninnge sɔ mun’n, be ti’n ɔ́ ɲán nguan.” 13  Klisi toli e. Ɔ maan e ɲannin e ti sannzan nga Mmla’n ti’n be boli e’n i sa nun, afin be boli i sannzan e osu. Afin be klɛli i kɛ: “Kɛ be bobo sran kun waka su’n, i sɔ’n ti i sannzan bolɛ.” 14  Kɛ ɔ ko yo naan Klisi Zezi dunman nun’n, nvlenvle’m be nunfuɛ’m b’a ɲan ye nga be seli kɛ bé yó Abraamun’n, i ti yɛ ɔ ti sɔ-ɔ. I liɛ’n, Ɲanmiɛn su mɔ e lafi’n ti’n, e kwla ɲɛn i wawɛ’n m’ɔ seli kɛ ɔ́ fá mán e’n. 15  Aniaan mun, maan n fa sa kun mɔ klɔ sran’m be yo i titi’n n fa yiyi ndɛ kun nun n kle amun: Kɛ sran’m be ko ta nda’n, i li bɔbɔ sɛ sran kunngba yɛ ɔ tali’n, sran fi kwlá nunnunman naan se kɛ ɔ́ fá ndɛ uflɛ úka su kun. 16  Abraamun nin i osu’n nunfuɛ’n yɛ Ɲanmiɛn tali be nda-ɔ. B’a seman kɛ “ɔ nin i osu’n nunfuɛ mun,” kɛ wienun-ɔn be sɔnnin sa. Sanngɛ be se kɛ “ɔ nin i osu’n nunfuɛ’n.” Yɛle kɛ ɔ ti sran kunngba. Yɛ sran sɔ’n yɛle Klisi. 17  Asa ekun’n, ndɛ nga n kan’n yɛ: Kɛ afuɛ ya nnan ablasan (430) sinnin’n, Mmla’n bali. Sanngɛ w’a saciman like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ yó’n, yɛ w’a nunnunman nda ng’ɔ tali’n. 18  Afin sɛ mmla’n ti yɛ be ɲan like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán be’n, nn nán nda mɔ Ɲanmiɛn ta’n, i ti yɛ bé ɲɛ́n i-ɔ. Sanngɛ Abraamun liɛ’n, nda mɔ Ɲanmiɛn tali’n, i ti yɛ ɔ mɛnnin i aja like sɔ’n klun ufue su-ɔ. 19  ?Ɔ maan ngue ti yɛ Mmla’n wo lɛ-ɔ? Kɛ ɔ ko yo naan sa tɛ’n i ɲin w’a fite weiin lele naan osu’n nunfuɛ mɔ be tɛli i nda’n w’a ba’n, i ti yɛ ɔ o lɛ-ɔ. Ɲanmiɛn fali Mmla’n mannin anzi mun, kpɛkun be sinnin afiɛn siesiefuɛ kun i lika be boli su. 20  Sɛ sran kunngba ta nda’n, be kanman afiɛn siesiefuɛ ndɛ kun. I sɔ yɛ Ɲanmiɛn yoli-ɔ. Afin i ngunmin yɛ ɔ tali nda’n niɔn. 21  ?I sɔ’n kle kɛ Mmla’n nunnunnin nda nga Ɲanmiɛn tali’n? Ɔ timan sɔ mlɔnmlɔn! Afin sɛ mmla’n kwla man nguan’n, nn mmla kunngba sɔ’n kusu ti’n, Ɲanmiɛn bú sran’m be sran kpa. 22  Sanngɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n fali ninnge kwlaa wlali sa tɛ’n i sa nun naan ɔ sie be. Sa sɔ’n juli naan be nga be kle kɛ be lafi e Min’n su’n, be ɲan like nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be nga be lafi Zezi Klisi su’n. 23  Ka naan y’a lafi Klisi su’n, mmla’n niannin e su, kpɛkun ɔ sieli e. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn é mínndɛ like nga Ɲanmiɛn wá yí i nglo’n. 24  Ɔ maan Mmla’n niannin e su lele Klisi bali, naan i su lafilɛ’n ti’n, Ɲanmiɛn bu e sran kpa. 25  Sanngɛ siɛn mɔ e lafi Klisi su’n, e leman sunianfuɛ kun. 26  I kpa bɔbɔ’n, Klisi Zezi mɔ amun lafi i su’n ti’n, amun kwlaa amun ti Ɲanmiɛn wa. 27  Afin amun kwlaa mɔ be yoli amun batɛmun Klisi i dunman nun’n, amun a yo kɛ Klisi sa. 28  Ɔ maan ɔ leman Zuifu annzɛ Glɛki, ɔ leman kanga annzɛ diewa, ɔ leman yasua annzɛ bla. Afin amun kwlaa amun a kaci sran wunmuan, yɛ amun nin Klisi Zezi be o nun. 29  Asa ekun’n, sɛ amun ti Klisi i liɛ’n, nn amun ti Abraamun i osu’n nunfuɛ sakpa, yɛ amún ɲán like nga Ɲanmiɛn tali nda kɛ ɔ́ fá mán’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “amun boli i bo nin wawɛ’n.”