Filipufuɛ Mun 3:1-21

  • E faman e wla e guaman wafa nga e ti’n su (1-11)

    • Klisi ti’n, Pɔlu buli ninnge kwlaa kɛ be timan fi (7-9)

  • Pɔlu tinndin naan w’a ɲan akatua’n (12-21)

    • E klɔ’n wo ɲanmiɛn su lɔ (20)

3  Aniaan mun, min ndɛ’n i atabo’n yɛ: Maan e Min’n mɔ amun nin i be o nun’n ti’n, amun di aklunjuɛ titi. Ndɛ nga ti yɛ n klɛli amun fluwa laa’n, i kunngba’n ti yɛ n su klɛ amun fluwa ekun-ɔn. I sɔ’n kleman min yalɛ, afin amun bɔbɔ amun kpa yolɛ ti yɛ n yo sɔ-ɔ.  An nian amun wun alua’m be lika. An nian amun wun be nga be yo be wiengu tɛ’n be lika. An nian amun wun be nga be bo sran kannin’n be lika.  E yɛ be wlali e klɛn kpafuɛ’n niɔn. Afin Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun ti’n, e di Ɲanmiɛn junman. Asa ekun’n, e fa Klisi Zezi e di e nuan. Kpɛkun e faman e wla e guaman wafa nga e ti’n su,  kusu nn n kwla fa min wla n guɛ i wafa nga n ti’n su tra sran kwlaa. Sɛ sran wie bu i kɛ ɔ kwla fɛ i wla guɛ i wafa ng’ɔ ti’n su’n, min liɛ’n, n kwla fa min wla n gua su kpe nun.  Afin kɛ be wuli min’n, i cɛn ba mɔcuɛ su’n be wlali min klɛn, Izraɛlifuɛ yɛle min, yɛ n ti Bɛnzamɛn akpasua’n i nunfuɛ. Asa ekun’n, min si nin min nin be ti Ebre. Ɔ maan Ebre ba yɛle min. Yɛ mmla’n i su falɛ nun’n, n ti Farizifuɛ.  Sɛ ɔ ti be klun mɔ be tu be yo like’n, n tuli min klun n kleli asɔnun’n i nunfuɛ’m be yalɛ. Asa kusu sɛ ɔ ti mmla’n i su falɛ’n, be kwlá saciman min wun kaan sa, afin mmla’n i nun ndɛ’n su yɛ n nantili-ɔ.  Ninnge nga laa be ti kpa man min’n, Klisi ti’n, n ma buli be kɛ be timan like fi.*  Asa ekun’n, min Min Klisi Zezi i silɛ mɔ n ma sili i’n ti’n, n bu i kɛ ninnge’m be kwlaa be timan cinnjin. Nanwlɛ, i silɛ’n i kpa m’ɔ ti’n be kanman. Klisi ti’n, ninnge’m be kwlaa be timan cinnjin min ɲrun, yɛ n bu be kɛ wla sa naan e nin i e afiɛn w’a mantan kpa,  naan be wun kɛ e nin i e o nun. Sanngɛ i su mɔ n lafi’n i ti yɛ bé bú min sran kpa-ɔ, nán Mmla mɔ n fa su’n ti-ɔ. Ɲanmiɛn bu be nga be lafi Klisi su’n be sran kpa sakpa. 10  N kunndɛ kɛ ń sí i naan ń sí tinmin nga be fa cɛnnin i’n wie, naan fɛlɛ ng’ɔ fɛli’n, ń fɛ́ sɔ wie naan n klunklo su ń wú kɛ ɔ fa wuli’n sa wie. 11  I liɛ’n, atrɛkpa sran nga bé dún mmua cɛ́n be’n, ń trán be nun wie. 12  Like nga Klisi Zezi kpali min* kɛ n ɲɛn i’n, nán kɛ m’an dun mmua m’an ɲɛn i ti-ɔ, kusu nán kɛ dɔ nga su b’a yi fɔ ng’ɔ o min nun’n ti-ɔ. Sanngɛ n mian min ɲin kpa, i liɛ atrɛkpa’n, ń ɲán like sɔ’n. 13  Aniaan mun, n bumɛn i kɛ m’an dun mmua m’an ɲɛn i. Nga n si i’n yɛle kɛ: N wla fi ninnge nga n yacili be siɛn lɔ’n, kpɛkun n tinndin naan m’an ɲan ninnge nga be o min ɲrun lɔ’n, 14  n mian min ɲin kpa naan m’an kwla ɲan akatua’n. Akatua sɔ’n yɛle flɛlɛ mɔ Klisi Zezi ti’n Ɲanmiɛn flɛ́ min nglo lɔ’n. 15  I sɔ’n ti’n, maan e nun sran nga b’a tin’n, be bu akunndan kunngba nga e bu’n wie. Sanngɛ sɛ akunndan uflɛ yɛ amun bu’n, Ɲanmiɛn bɔbɔ ɔ́ wá yí ajalɛ nga e dun mmua kɛnnin i ndɛ’n i nglo klé amun. 16  I kwlaa yoli-o, kan kwlaa nga y’a wɔ e ɲrun y’a ju lɛ’n, maan e fa ajalɛ kunngba’n e wɔ e ɲrun tititi. 17  Aniaan mun, maan amun kwlaa amun bo yo kun naan amun nian like nga n yo’n su yo wie. Kpɛkun be nga be yo like nga e kleli amun’n, maan amun nian be liɛ’n su titi yo. 18  Afin sran kpanngban wie’m be o lɛ’n, wafa nga be yo ninnge mun’n ɔ kle kɛ be buman wulɛ mɔ Klisi wuli ɲrɛnnɛn waka’n* su’n i like fi. Cɛn kunngun, n kan sran sɔ’m be ndɛ. Sanngɛ kɛ ń kán be ndɛ andɛ’n, n le sunlɛ. 19  Sran sɔ’m be agualiɛ’n yɛle be nunnunlɛ. Be ɲanmiɛn’n yɛle be ku’n. Like ng’ɔ gua sran ɲin ase’n yɛ be fa di be nuan-ɔn. Asiɛ’n su wa ninnge’m be akunndan yɛ be bu-ɔ. 20  Sanngɛ e klɔ liɛ’n wo ɲanmiɛn su lɔ. Asa ekun’n, e su minndɛ kɛ e defuɛ mɔ yɛle e Min Zezi Klisi’n ɔ fin lɔ bla. 21  Ɔ́ wá káci e wunnɛn fakafaka ng’ɔ o yɛ’n naan ɔ yo kɛ i liɛ m’ɔ le ɲrun’n sa. I kwlalɛ dan m’ɔ fa sie ninnge’m be kwlaa’n, yɛ ɔ́ fá káci e-ɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “n klunklo su, n wlali be ase.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “trali min.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.