Filipufuɛ Mun 2:1-30

  • Klisifuɛ’m be wun ase kanlɛ (1-4)

  • Klisi kɛnnin i wun ase, yɛ Ɲanmiɛn mɛnnin i kɔmin su (5-11)

  • Amun mian amun ɲin kpa amun yo naan amun fite nun mlɔnmlɔn (12-18)

    • Amun kpaja kɛ kannin sa (15)

  • Timote nin Epafroditi be sunmanlɛ (19-30)

2  I sɔ’n ti’n, sɛ amun wla amun wiengu’m be fanngan Klisi mɔ amun nin i be o nun’n ti’n, naan amun fɔnvɔ amun wun klolɛ su’n, naan amun wiengu’m be ndɛ lo amun’n, naan amun klo amun wun kpa’n, naan amun si amun wun aunnvuɛ’n,  maan an yo i sɔ titi naan amun akunndan’n yo kun, yɛ an klo amun wiengu. I sɔ yolɛ’n nun’n, maan amun bo yo kun kpa, yɛ maan amun akunndan’n tran like kunngba su. Maan an yo sɔ naan min klun jɔ kpa.  Asa ekun’n, nán an yo like fi utre su, yɛ nán an yo amun wun kpakpa. Sanngɛ an yo wun ase kanfuɛ naan an bu amun wiengu mun kɛ be ti kpa tra amun.  I sɔ yolɛ’n nun’n, nán an bu amun ninnge liɛ’m be ngunmin be akunndan, sanngɛ an bu amun wiengu’m be liɛ’m be akunndan wie.  An bu akunndan kunngba nga Klisi Zezi buli’n wie titi, yɛ maan amun nzuɛn’n fɛ i liɛ’n titi.  I nun ng’ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn sa’n, w’a bumɛn i klun lɔ le kɛ ɔ́ sín Ɲanmiɛn i osu. W’a kunndɛman kɛ ɔ nin Ɲanmiɛn bé sɛ́.  Sanngɛ ɔ yacili like kwlaa ng’ɔ le i’n, kpɛkun ɔ yoli i wun kɛ kanga sa, yɛ ɔ kacili klɔ sran.  I kpa bɔbɔ’n, kɛ ɔ bali kɛ klɔ sran sa’n, ɔ yoli wun ase kanfuɛ, yɛ ɔ yoli aɲinyiɛfuɛ lele guɛli i ti nin i bo, yɛle kɛ ɔ wuli ɲrɛnnɛn waka’n* su.  I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn mɛnnin i kɔmin su trali laa’n. Kpɛkun ɔ fali dunman m’ɔ tra dunman kwlaa’n mɛnnin i klun ufue su, 10  naan Zezi dunman’n ti’n, be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n nin be nga be o asiɛ’n su wa’n nin be nga be o asiɛ’n i bo lɔ’n be kwlaa be koto, 11  naan ɔ fite be kwlaa be nuan kɛ Zezi Klisi ti be Min naan e Si Ɲanmiɛn ɲan ɲrun. 12  Min sran kpa mun, i nun nga n wo amun wun lɔ’n, an yoli aɲinyiɛfuɛ cɛn kwlaa. Yɛ siɛn mɔ n nunman lɔ’n, amun aɲinyiɛ’n w’a yo dan w’a tra laa’n bɔbɔ. I sɔ’n ti’n, maan amun tinuntinun amun mian amun ɲin kpa titi, amun yo naan amun fite nun mlɔnmlɔn. Kɛ amún yó sɔ’n, maan srɛ kun amun, yɛ amun wun usu amun. 13  Afin sran ng’ɔ man amun wunmiɛn’n, yɛle Ɲanmiɛn. I yɛ ɔ yo maan amun kunndɛ kɛ amún yó like ng’ɔ klo i’n niɔn. Kpɛkun i yɛ ɔ man amun wunmiɛn naan amun a kwlɛ i yo-ɔ. Ɔ yo sɔ i klunklo su. 14  Like kwlaa nga amún yó’n, nán an ijɔ amun konviabo, yɛ nán ndɛnngan tran nun. 15  I liɛ’n, fiɛn kaan sa su tranman amun wun, yɛ be su kwlá saciman amun dunman. Kannzɛ bɔbɔ amun tran blɛ nga nun sran tɛtɛ mɔ be yoman sa i nuan su’n be afiɛn’n, amún yó kɛ Ɲanmiɛn i mma mɔ sa tɛ fi nunman be wun’n sa, yɛ amún kpája kɛ kannin sa mɛn nga nun. 16  Kɛ amún yó sɔ’n, an tra ndɛ ng’ɔ man nguan’n i kekle kpa. I liɛ’n, ń kwlá dí aklunjuɛ Klisi i cɛn’n nun. Afin ń wún i wlɛ kɛ m’an wanndiman ngbɛn, yɛ m’an diman junman ngbɛn. 17  Ɲanmiɛn junman mɔ n ukali amun e dili’n ti’n, be su fa min gua tɛ nga be yi be man Ɲanmiɛn’n su kɛ nzan sa. Kannzɛ ɔ ti sɔ’n, ɔ yo min fɛ, yɛ e nin amun kwlaa e di aklunjuɛ. Afin Ɲanmiɛn i su mɔ amun lafi’n, i ti yɛ amun kwla yili tɛ mɛnnin i-ɔ, kpɛkun i ti yɛ amun kwla dili i junman’n niɔn. 18  Amun kusu, ɔ fata kɛ amun klun jɔ wie, yɛ maan amun nin min di aklunjuɛ. 19  Sɛ ɔ ti e Min Zezi i klun su’n, ɔ cɛ kan’n ń súnman Timote amun wun lɔ. I liɛ’n, amun lɔ jasin’n ng’ɔ́ wá bó klé min’n, ɔ́ wlá min fanngan. 20  Afin n leman sran fi mɔ amun ndɛ lo i kpa kɛ i sa-ɔ. 21  Be onga’m be liɛ’n, be bɔbɔ be ninnge mun yɛ be lo be-ɔ, Zezi Klisi i liɛ’n loman be. 22  Sanngɛ amun si kɛ i liɛ’n, ɔ kleli kɛ be kwla lafi i su. Yɛ ɔ nin min trannin kɛ sran kun nin i si be fa tran’n sa. Kpɛkun ɔ nin min dili junman kekle kpa naan jasin fɛ’n tru lika kwlaa. 23  I sɔ’n ti’n, kɛ n ko wun wafa nga sa ng’ɔ o min su’n i bo’n gúa’n i wlɛ’n, ń súnmɛn i amun wun lɔ. 24  Sɛ ɔ ti e Min’n i klun su’n, ɔ su cɛman, n bɔbɔ ń bá lɔ wie. 25  Sanngɛ dɔ nga su’n, n bu i kɛ ɔ ti cinnjin kɛ n sunman Epafroditi amun wun lɔ. Ɔ ti min niaan, ɔ ti sonja kɛ min sa, yɛ amun sunmɛnnin i kɛ ɔ wa nian min lika. 26  I wla lo amun kpa. Sanngɛ i wla w’a bo i wun, afin an tili i kɛ ɔ tɔli tukpacɛ. 27  Nanwlɛ, ɔ yoli kekle kpa, ɔ ka kan naan w’a wu. Sanngɛ Ɲanmiɛn sili i aunnvuɛ. Nɛ́n i ngunmin yɛ ɔ sili i aunnvuɛ-ɔ. Ɔ sili min aunnvuɛ wie, kɛ ɔ ko yo naan min wla w’a boman w’a tratraman su’n ti. 28  I sɔ’n ti’n, ń súnmɛn i ndɛndɛ. I liɛ’n, kɛ amún wún i’n, amun klun jɔ́ ekun, yɛ n kusu min wla su boman dan. 29  Ɔ maan an sɔ i nun klanman kɛ be fa sɔ e Min’n i sran’m be nun’n sa. Yɛ maan an bu sran kɛ ngalɛ sa’m be sran titi. 30  Afin Klisi i junman’n* ti’n, ɔ ka kaan naan w’a wu. Kɛ ɔ ko yo naan w’a jran amun ja nun w’a nian min lika’n ti’n, ɔ klɛnnin i wun mannin wie’n.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Annzɛ “e Min’n i junman’n.”