Filipufuɛ Mun 1:1-30

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Pɔlu la Ɲanmiɛn i ase. Ɔ srɛ Ɲanmiɛn (3-11)

  • Kannzɛ be tanndan jasin fɛ’n i ɲrun’n, ɔ kɔ i ɲrun (12-20)

  • Klisi liɛ ti yɛ Pɔlu wo nguan nun-ɔn, yɛ sɛ ɔ wu’n, ɔ́ yó sa ye (21-26)

  • Maan amun ayeliɛ’n nin Klisi i jasin fɛ’n be yo kun (27-30)

1  Min Pɔlu nin Timote mɔ e ti Klisi Zezi i kanga’n, é klɛ́ fluwa nga é kó mán Ɲanmiɛn i sran mɔ be nin Klisi Zezi be o nun mɔ be o Filipu lɔ’n be kwlaa, ɔ nin asɔnun sunianfuɛ mun nin asɔnunfuɛ’m be ukafuɛ mun.  Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Min Zezi Klisi be yo amun ye, yɛ maan be yo naan amun di alaje.  Kɛ min wla kpɛn amun su’n, n la min Ɲanmiɛn’n i ase titi.  N tu min klun kpa n srɛ Ɲanmiɛn blɛ kwlaa nun n man amun kwlaa. N yo i sɔ aklunjuɛ su,  afin kɛ ɔ fɛ i cɛn klikli’n su lele mɔ w’a fa ju yɛ’n, amun yoli maan jasin fɛ’n ɔli i ɲrun kpa.  N lafi su kɛ sran ng’ɔ boli junman ng’ɔ ti kpa’n i dilɛ bo amun afiɛn’n, ɔ́ gúɛgúɛ i bo lelee naan Klisi Zezi i cɛn’n w’a ju.  N klo amun kwlaa, i sɔ’n ti sɛ n bu amun wun akunndan sɔ’n, ɔ ti su. Bisua mɔ n wo nun’n, ɔ nin jasin fɛ mɔ n jrannin mmla’n su n kplili i ti, mɔ kusu n yoli maan ɔ takali kpa’n ti’n, Ɲanmiɛn yoli min ye. Ye sɔ’n, ɔ yoli amun wie.  Min wla lo amun kpa, yɛ n klo amun kwlaa kɛ nga Klisi Zezi fa klo amun’n sa. Ɲanmiɛn bɔbɔ ti min lalofuɛ.  Like nga ti yɛ n srɛ Ɲanmiɛn titi’n, yɛle kɛ an klo Ɲanmiɛn nin sran kpa tra laa’n naan amun si ndɛ ng’ɔ ti nanwlɛ’n, yɛ an wun sa wlɛ kpa, 10  naan amun wun ninnge nga be ti cinnjin kpa’n be wlɛ. I liɛ’n, lele mɔ Klisi i cɛn’n jú’n, be su wunman sa tɛ kaan sa amun wun, yɛ amun su yoman naan sran wie i ja kpla. 11  N srɛ Ɲanmiɛn ekun kɛ amun yo sa kpa tra laa’n* Zezi Klisi i fanngan nun. I liɛ’n, Ɲanmiɛn ɲán ɲrun, yɛ sran’m bé mɛ́nmɛ́n i. 12  Aniaan mun, n kunndɛ kɛ amun si kɛ min su sa’n ti’n, jasin fɛ’n ɔli i ɲrun. 13  Ɔ maan be nga be nian Rɔmun famiɛn’n su’n nin sran wie mun ekun be tili i kɛ Klisi i dunman nun ti yɛ n wo bisua-ɔ. 14  Bisua mɔ n wo’n ti’n, aniaan sunman mɔ be nin e Min’n be o nun’n, b’a ɲan awlɛn siɛn’n. Ɔ maan be kan Ɲanmiɛn ndɛ’n yakpa su, yɛ srɛ kunman be. 15  Nanwlɛ, sran wie’m be ɲin ci min, yɛ be klo kɛ be nin min sí kwla ti yɛ be kan Klisi’n i ndɛ-ɔ. Sanngɛ wie’m be liɛ’n, akunndan kpa yɛ be fa kɛn i ndɛ-ɔ. 16  Be nga be fa akunndan kpa be kan Klisi’n i ndɛ’n be liɛ’n, be klo Ɲanmiɛn nin sran. Afin be si kɛ min yɛ be kpali min kɛ n kpli jasin fɛ’n i ti-ɔ. 17  Sanngɛ be nga be ɲin ci min’n be liɛ’n, be kunndɛ kɛ be nin min sí kwla. Be akunndan’n timan kpa, afin be kunndɛ kɛ n fɛ bisua wa. 18  ?Yɛ i kwlaa sɔ’n i bo’n guali sɛ? Maan be akunndan’n yo tɛ-o, maan ɔ yo kpa-o, i kwlaa yoli-o, sran’m be ti Klisi i jasin fɛ’n. I sɔ’n ti’n, n di aklunjuɛ. Yɛ ń dí aklunjuɛ sɔ’n titi. 19  N si kɛ ń fíte nun, afin an tu amun klun srɛ Ɲanmiɛn, kpɛkun Zezi Klisi i wawɛ’n suan min bo. 20  N lafi su, yɛ min wla o su kɛ n su wunman ɲannzuɛn like fi nun. I sɔ’n ti’n, ń kán Klisi i ndɛ yakpa su. Ɔ maan sɛ ń wú-o, sɛ ń trán nguan nun-o, min* ti’n ɔ́ ɲán ɲrun dɔ nga su kɛ laa liɛ’n sa. 21  Afin min liɛ’n, Klisi liɛ ti yɛ n wo nguan nun-ɔn, yɛ sɛ n wu’n, ɔ́ yó sa ye. 22  Sɛ n ka nguan* nun mɛn nga nun’n, ń kwlá dí junman dan kpa ekun ń mán Klisi. Sanngɛ n su kleman nga ń fá’n. 23  Like nɲɔn sɔ’m be ti’n, min akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn. Afin min liɛ nga n kunndɛ’n yɛle kɛ ń kɔ́ naan e nin Klisi é trán. Sa sɔ’n i kpa m’ɔ ti’n, be kanman. 24  Sanngɛ amun ti’n, ɔ ti cinnjin kpa kɛ n ka nguan nun mɛn nga nun. 25  Ɔ maan kɛ mɔ n lafi i sɔ’n su’n ti’n, n si kɛ ń ká amun wun wa, yɛ min nin amun kwlaa é trán. I liɛ’n, amún kɔ́ amun ɲrun, yɛ Klisi mɔ amun lafi i su’n ti’n, amún dí aklunjuɛ. 26  I liɛ’n, sɛ n sa min sin amun wun lɔ’n, amun aklunjuɛ’n wá yó dan, afin amun ti Klisi Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. 27  Sanngɛ maan amun ayeliɛ nin Klisi’n i jasin fɛ’n be yo kun. I liɛ’n, sɛ n kɔ amun wun lɔ naan n wun amun’n, annzɛ sɛ n nunman lɔ’n, ń tí i kɛ amun jran kekle naan amun akunndan’n ti kun, yɛ amun ti sran wunmuan. Kɛ amún yó sɔ’n, maan amun di junman likawlɛ naan an lafi jasin fɛ’n su. 28  Yɛ nán amun man amun ɲrun tanndanfuɛ’m be atin naan be wlanwlan amun. Sa sɔ mɔ be yo’n, ɔ kle kɛ bé núnnún be, sanngɛ amun liɛ’n, amún ɲán amun ti. Yɛ i sɔ’n fin Ɲanmiɛn. 29  Afin Klisi ti’n be mannin amun like cinnjin kun. Yɛle kɛ maan amun lafi i su naan kusu amun wun ɲrɛnnɛn wie. 30  Afin amun si kɛ ɲrɛnnɛn tɔli min su. Ɲrɛnnɛn sɔ’n te o min su dɔ nga su. Yɛ ɲrɛnnɛn kunngba’n wo amun su wie.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “an su sa kpa yolɛ mma.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “min wunnɛn.”
Glɛki nun’n, be se kɛ “wunnɛn’n nun.”