Filemɔn 1:1-25

  • Aniaan’m be like yolɛ (1-3)

  • Filemɔn lafi Ɲanmiɛn su, yɛ ɔ klo e Min Zezi nin Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa (4-7)

  • Pɔlu kpata Onezimun i ti (8-22)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (23-25)

 Min Pɔlu, mɔ Klisi Zezi ti’n n wo bisua’n, mɔ min nin e niaan bian Timote yɛ e o wa’n, ń klɛ́ ndɛ nga ń blɛ́ wɔ Filemɔn mɔ a ti e wiengu junman difuɛ kpa’n,  ɔ nin e niaan bla Afia nin Aasipu m’ɔ ti sonja kɛ e sa’n, ɔ nin asɔnunfuɛ nga be yia ɔ awlo lɔ’n:  Maan e Si Ɲanmiɛn nin e Min Zezi Klisi be yo amun ye, yɛ maan be yo naan amun di alaje.  Kɛ ń srɛ́ Ɲanmiɛn mɔ n kan ɔ ndɛ’n, n la Ɲanmiɛn ase titi.  Afin n ti i titi kɛ a lafi Ɲanmiɛn su, yɛ a klo e Min Zezi nin Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa.  Ń srɛ́ kɛ Ɲanmiɛn mɔ e kwlaa e lafi i su’n ɔ yo naan a wun i wlɛ kɛ Klisi ti yɛ ninnge kpakpa kwlaa be ti sin yia e-ɔ.  Kɛ n tili i kɛ a klo Ɲanmiɛn nin sran’n, min klun jɔli dan kpa. Afin min niaan, ɔ dunman nun ti’n Ɲanmiɛn i sran’m be wla guali ase.  I sɔ’n ti’n, Klisi mɔ e nin i e o nun’n ti’n n kwla kle wɔ like trele nga sɛ a yo-ɔ, ɔ ti su’n.  Sanngɛ n su yoman sɔ. Srɛlɛ yɛ ń srɛ́ wɔ-ɔ, klolɛ mɔ a klo sran’n ti. Afin min Pɔlu m’an yo kpɛnngbɛn, yɛ Klisi Zezi i dunman nun ti’n, m’an yo bisuafuɛ. 10  N su ba min wa Onezimun mɔ n ma kacili i si bisua wa’n, i ti kpatalɛ. 11  Laa’n, ɔ timan ɔ sran kpa, sanngɛ siɛn’n, ɔ ti ɔ sran kpa, yɛ ɔ ti min sran kpa wie. 12  N su fa sran sɔ m’ɔ ti min awlɛn su sran’n, ń blɛ́ wɔ. 13  Ɔ ka min ngunmin’n, ɔ́ ká min wun wa naan ɔ sin ɔ ja nun ɔ uka min bisua mɔ jasin fɛ’n ti’n be wlali min’n i nun wa. 14  Sanngɛ n kunndɛman kɛ ń yó like nga a manman min atin kɛ n yo’n. I liɛ’n, sa kpa nga ɔ waan á yó’n, a su yomɛn i mianlɛ su, sanngɛ á yó i ɔ klunklo su. 15  Atrɛkpa’n, i sɔ’n ti yɛ ɔ wanndili ɔ sa nun le nɲɔn kun’n niɔn, kɛ ɔ ko yo naan w’a sɛ i sin w’a kaci ɔ liɛ mlɔnmlɔn’n ti. 16  Ɔ timan ɔ kanga kun, sanngɛ w’a yo kpa w’a tra kanga. Yɛle kɛ w’a kaci Ɲanmiɛn sufuɛ kɛ e sa. N klo i kpa, yɛ á wá kló i trá i nun m’ɔ ti kanga’n, kpɛkun amun Min’n yó kun. 17  Ɔ maan sɛ a bu min ɔ janvuɛ’n, sɔ i nun kɛ min yɛ a su sɔ min nun sa. 18  Asa ekun’n, sɛ ɔ yoli wɔ sa wie’n, annzɛ sɛ ɔ sika o i su’n, fɛ i ngba gua min su. 19  Min Pɔlu mɔ n bɔbɔ n su klɛ fluwa yɛ’n, ń má yí ń mán wɔ. Asa kusu’n, nán ɔ wla fi su kɛ min kalɛ o ɔ su. Afin ɔ bɔbɔ wunmuan’n a ti min liɛ. 20  Aniaan bian, yo min ye e Min’n i dunman nun. Gua min awlɛn su nzue Klisi dunman nun. 21  N lafi su kɛ á yó like nga n se wɔ kɛ a yo’n, i ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ wɔ-ɔ. N si kɛ like nga á wá yó’n, ɔ́ trá nga n se wɔ kɛ a yo’n bɔbɔ. 22  Asa ekun’n, kunndɛ lika kun sie min. Afin Ɲanmiɛn mɔ amun srɛ i be man min’n ti’n, n lafi su kɛ bé yáci min nun mán amun. 23  Epafrasi mɔ Klisi Zezi ti’n ɔ o bisua kɛ min sa’n, ɔ́ yó ɔ like. 24  Marki nin Aristaki nin Demasi nin Liki mɔ be ti min wiengu junman difuɛ’n, bé yó ɔ like wie. 25  Akunndan kpa mɔ a bu’n ti’n, maan e Min Zezi Klisi yo ɔ ye.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun