Efɛzifuɛ Mun 3:1-21

  • Be nga be timan Zuifu’n be liɛ o Ɲanmiɛn i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n i nun wie (1-13)

    • Be nga be timan Zuifu’n be nin Klisi bé dí aja (6)

    • Like nga Ɲanmiɛn buli i akunndan w’a cɛ kpa’n (11)

  • Pɔlu srɛli Ɲanmiɛn mannin Efɛzifuɛ mun naan be si ngwlɛlɛ (14-21)

3  I sɔ’n ti’n, min Pɔlu, Klisi Zezi i liɛ mɔ n ti’n ti’n, ɔ nin amun mɔ amun timan Zuifu’n amun ukalɛ ti’n n ti bisuafuɛ.  N si kpa kɛ junman nga be mannin min kɛ n di’n, amun tili i su ndɛ. Yɛle kɛ n uka amun naan amun ɲan Ɲanmiɛn i aklunye dan’n i su mmlusuɛ.  Kɛ nga n dun mmua n klɛli i su ndɛ kan sa’n, Ɲanmiɛn yili i ndɛ m’ɔ ti fiawa’n i nglo kleli min.  Ɔ maan kɛ amún wá kánngan ndɛ nga nun’n, amún wún kɛ n si Klisi i su ndɛ m’ɔ ti fiawa’n i kpa.  Siɛn’n, Ɲanmiɛn w’a yi ndɛ sɔ m’ɔ ti nvialiɛ nun ndɛ’n i nglo w’a kle Ɲanmiɛn i sran nga be ti akoto nin i nuan ijɔfuɛ’n. Sanngɛ laa’n, sran fi siman ndɛ sɔ’n nun.  Ndɛ sɔ’n yɛle kɛ be nga be timan Zuifu mɔ be nin Klisi Zezi be o nun’n, be nin i bé dí aja, yɛ bé káci sran wunmuan. Jasin fɛ’n ti’n, bé ɲán like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán e’n wie.  Ɲanmiɛn i wawɛ m’ɔ fa mannin min’n, ɔ nin i aklunye dan m’ɔ yili i nglo min lika’n be ti’n, be sieli min kɛ n uka amun naan amun wun i sɔ’n i wlɛ.  Ɲanmiɛn yili i aklunye dan’n i nglo min mɔ n ti Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa be nun kaan kpafuɛ’n, min lika. Ɔ yoli sɔ naan n bo Klisi i aɲanbeun’n mɔ be kwlá simɛn i nuan’n i su jasin fɛ’n n kle be nga be timan Zuifu’n.  Asa ekun’n, ɔ yoli sɔ naan n kle sran’m be kɛ Ɲanmiɛn m’ɔ yili like kwlaa’n, ɔ su yi ndɛ ng’ɔ fa fiɛli i sran’m be wun laa’n i nglo, yɛ ɔ su yo naan ɔ kpɛn su. 10  Ɔ yoli sɔ naan andɛ’n, asɔnun’n ti’n, awa mun nin kwlafuɛ nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n be si Ɲanmiɛn i ngwlɛlɛ’n m’ɔ ti fanunfanun’n. 11  I sɔ’n nin like nga Ɲanmiɛn buli i akunndan e Min Klisi Zezi i lika w’a cɛ kpa’n, be kɔ likawlɛ. 12  I fanngan nun ti’n, kɛ é kán ndɛ’n e klun titiman e. Asa kusu’n, i su mɔ e lafi’n ti’n e kwla fa e wun e mɛntɛn i. 13  Ɔ maan ń srɛ́ amun kɛ nán maan ɲrɛnnɛn mɔ amun dunman nun ti’n n wun i’n, ɔ bubu amun sa sin. Afin i sɔ’n ti’n amún ɲán ɲrun. 14  I sɔ’n ti’n, ń kóto Siɛ’n i bo. 15  I ti yɛ ɲanmiɛn su lɔ nin asiɛ’n su osuosu’n kwlaa o lɛ-ɔ.* 16  Ń srɛ́ kpa kɛ i aɲrunɲan dan’n ti’n, ɔ fɛ i wawɛ’n tin amun kpa naan amun jran kekle 17  naan i su mɔ amun lafi’n ti’n, Klisi tran amun awlɛn’n nun klolɛ su. Maan amun yo kɛ waka mɔ i bo olui’n w’a tra ase kpa’n sa, yɛ amun jran kekle kpa 18  naan amun nin Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa amun wun i wlɛ kpa kɛ ndɛ nanwlɛ’n ti tɛtrɛ, ɔ ti tɛnndɛn, ɔ ti nglonglo, yɛ i bo ti kploun, 19  naan Klisi i klolɛ’n m’ɔ tra sa kwlaa nga klɔ sran’m be kwla si i’n amun wun i wlɛ, kɛ ɔ ko yo naan ninnge kpakpa nga Ɲanmiɛn man’n, amun a ɲan be kpanngban kpa’n ti. 20  Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n, i tinmin m’ɔ fa di junman e nun’n ti’n, ɔ kwla man e like kwlaa nga e srɛ i’n annzɛ e kunndɛ’n tratra su. 21  I sɔ’n ti’n, maan asɔnun’n nin Klisi Zezi be dunman nun’n be mɛnmɛn i blɛ kwlaa nun, yɛ maan be yo sɔ tititi. Maan ɔ yo sɔ.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun’n, be se kɛ “be kwlaa be dunman’n fin i.”