Efɛzifuɛ Mun 2:1-22

  • Be nin Klisi be ɲannin nguan (1-10)

  • Be bubuli talɛ ng’ɔ o be afiɛn’n (11-22)

2  Asa ekun’n, kannzɛ laa’n amun wuli amun sa tɛ’m be nun’n, siɛn’n, Ɲanmiɛn maan amun a ɲan nguan.  Amun sa tɛ sɔ’m be nun yɛ laa’n, amun nanti kɛ mɛn* nunfuɛ’m be sa-ɔ. Ɔ maan aunmuan’n m’ɔ sie sran mun’n i min’n yɛ ɔ sie amun-ɔn. Aunmuan sɔ’n yɛle akunndan nga andɛ’n ɲin keklefuɛ’m be bu mɔ maan be yo sa mun’n.  Laa mɔ e o be nun’n, e yo kɛ be sa. Yɛle kɛ like nga e konvi sɔ be’n, ɔ nin e klunklo ninnge mun, yɛ ninnge nga e bu be akunndan’n yɛ e yo be-ɔ. I sɔ’n ti’n, kɛ ɔ fin cɛn nga be wuli e’n, Ɲanmiɛn fali e wun ya kɛ ng’ɔ fali be onga’m be wun ya’n sa.  Sanngɛ klolɛ dan mɔ Ɲanmiɛn m’ɔ si aunnvuɛ dan’n, ɔ kloli e’n ti’n,  ɔ yoli maan kannzɛ e wuli e sa tɛ’m be nun’n, sanngɛ e nin Klisi y’a ɲan nguan likawlɛ. Ɔ maan i aklunye dan’n ti yɛ amun fiteli nun-ɔn.  I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn cɛnnin e, yɛ ɔ mannin e tranwlɛ ɲanmiɛn su lɔ. Afin Ɲanmiɛn maan e nin Klisi Zezi y’a kaci sran wunmuan.  Ɔ yoli sɔ naan mɛn ng’ɔ́ bá lɔ’n nun’n, w’a yi i klun ufue’n i nglo e mɔ e nin Klisi Zezi y’a kaci sran wunmuan’n e lika naan w’a kle kɛ i aklunye’n ti dan naan ɔ leman wunsu.  Ɲanmiɛn i aklunye dan sɔ’n i su mɔ amun lafi’n ti’n, amun a ɲan amun ti. Amun ti ɲanlɛ sɔ’n, ɔ finman amun bɔbɔ. Sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ fɛ i sɔ’n cɛli amun-ɔn.  Nán like nga amun yo’n ti-ɔ. Kɛ ɔ ko yo naan sran fi w’a jrɛnmɛn i sɔ’n su w’a dimɛn i nuan’n ti. 10  E ti Ɲanmiɛn i sa nuan like. Ɔ yili e naan e nin Klisi Zezi e yo sran wunmuan naan e yo sa kpa mɔ Ɲanmiɛn dun mmua fa sieli e kɛ e yo’n. 11  Maan amun wla kpɛn su kɛ blɛ kun nun’n, amun mɔ amun timan Zuifu’n, be nga sran yɛ ɔ wlali be klɛn’n, be flɛ amun kɛ be nga b’a wlaman be klɛn’n. 12  Blɛ sɔ’n nun’n, nn amun siman Klisi. Kpɛkun amun nin Izraɛli nvle’n be nunman nun, amun nunman aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin i nvle’n be trali’n nun wie. Yɛ amun leman like mɔ amún fá amun wla gúa su-ɔ. Asa ekun’n amun nin Ɲanmiɛn be nunman nun. 13  Sanngɛ amun nin Klisi Zezi b’a kaci sran wunmuan. Amun mɔ laa’n amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn ti nun’n, siɛn’n Klisi i mmoja’n ti’n, amun afiɛn w’a mantan. 14  I yɛ maan e di alaje-ɔ. Ɔ yoli maan sran akpasua nɲɔn’n b’a kaci akpasua kun. Yɛ ɔ bubuli talɛ ng’ɔ o be afiɛn’n. 15  Like ng’ɔ kpɛ ndɛ ba’n mɔ yɛle Mmla’n ɔ sacili i. I wunnɛn m’ɔ fa mannin’n, i ti yɛ i sɔ liɛ’n kwla yoli ye-ɔ. Ɔ yoli sɔ naan akpasua nɲɔn’m be nunfuɛ mɔ be nin i be ti sran wunmuan kun’n, be kaci nvle uflɛuflɛ kun* naan be afiɛn sɛ. 16  Ɔ yoli sɔ ekun naan ɲrɛnnɛn waka’n* ti’n, ɔ́ síesíe nvle nɲɔn sɔ’m be afiɛn mán Ɲanmiɛn naan be yo sran wunmuan kun. Afin i wie’n ti’n, ndɛ nunman lɛ kun. 17  Ɔ bali, yɛ ɔ boli alaje’n i su jasin fɛ’n kleli amun mɔ laa’n, amun nin Ɲanmiɛn amun afiɛn ti nun’n, ɔ nin be mɔ be nin i be afiɛn mantan’n. 18  Afin i dunman nun ti’n, e mɔ e ti nvle nɲɔn sɔ’m be nunfuɛ’n e kwla fa e wun mantan Siɛ’n, i wawɛ kunngba’n i fanngan nun. 19  Ɔ maan amun timan aofuɛ annzɛ nvle uflɛ nunfuɛ kun. Sanngɛ amun nin Ɲanmiɛn i sran mun amun nvle’n w’a yo kun. Yɛ amun a yo Ɲanmiɛn i awlobo’n i nunfuɛ. 20  Sɛ amun ti sua’n, nn ń sé kɛ be kplannin amun akoto mun nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be su. Be yɛ be ti sua’n i bo ase mɔ be wlali’n niɔn. Yɛ Klisi Zezi yɛ ɔ ti sua’n i bo ase mɔ be wlali’n i yɔbuɛ cinnjin kpafuɛ mɔ be fa tra sua sɔ’n i cɔnjɔ’n i ase’n niɔn. 21  Sua sɔ mɔ be kplannin’n ɔ nin i wun ninnge’m be kwlaa be sasa su sɛsɛsɛ. Yɛ kɛ m’ɔ nin Klisi be o nun’n ti’n, ɔ ɲin, yɛ ɔ kaci sua kun m’ɔ ti Zoova liɛ klonglo’n. 22  Amun kusu, kɛ mɔ amun nin Klisi be o nun’n ti’n, be su kplan amun likawlɛ kɛ sua kun mɔ Ɲanmiɛn wawɛ’n i fanngan nun’n Ɲanmiɛn tran nun’n sa.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.
Glɛki nun’n, be se kɛ “sran uflɛuflɛ kun.”
Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.