2 Timote 4:1-22

  • “Di Ɲanmiɛn junman’n guɛguɛ i bo” (1-5)

    • Bo jasin fɛ’n, nán jrɛnjrɛn i wun (2)

  • “N kunnin alɛ kpafuɛ’n” (6-8)

  • Pɔlu i ndɛ wie mun (9-18)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (19-22)

4  Ń srɛ́ wɔ Ɲanmiɛn ɲrun, yɛ Klisi Zezi m’ɔ́ wá yí i wun nglo ɔ́ dí be nga be ɲin o su’n nin be nga be wuli’n be jɔlɛ i Famiɛn diwlɛ’n nun’n i ɲrun’n, ń srɛ́ wɔ:  Bo jasin fɛ’n, sɛ lika’n ti kpa-o, sɛ ɔ timan kpa-o, nán jrɛnjrɛn i wun. Be nga be yo sa’n ijɔ be, tu sran’m be fɔ, wla sran’m be fanngan. Kɛ á yó sɔ’n, tra wɔ awlɛn, yɛ yo i kɛ sran m’ɔ si like kle’n ɔ fa yo’n sa.  Afin blɛ wie wá jú’n, be su kloman kɛ bé tí ndɛ ng’ɔ ti kpa’n. Sanngɛ be klunklo sa yolɛ ti’n, bé kúnndɛ like klefuɛ mun naan be kan ndɛ ng’ɔ́ yó be su nun fɛ’n be kle be.*  Be su kloman kɛ bé tí ndɛ nanwlɛ’n, sanngɛ bé síe bé su ato ndɛ’m be bo.  Sanngɛ ɔ liɛ’n, yo akunndanfuɛ sa kwlaa nun, maan sa kekle’n ɔ sɔn ɔ nun, bo jasin fɛ’n titi,* yɛ di Ɲanmiɛn junman’n guɛguɛ i bo.  Afin n ti kɛ nzan mɔ be su guɛ i ase be man Ɲanmiɛn’n sa, yɛ blɛ mɔ ń ɲán min ti’n, w’a mantan koko.  N kunnin alɛ kpafuɛ’n, n wanndili n juli i awieliɛ, n lafili Ɲanmiɛn su.  Dɔ nga su’n, e Min’n m’ɔ ti jɔlɛ difuɛ nanwlɛfuɛ’n w’a fa famiɛn kle kun w’a sie min. Kle sɔ’n ti be nga be yo sa’n i nuan su sɛsɛsɛ’n be liɛ. Ɔ́ fá yó min mo jɔlɛ dilɛ cɛn’n nun. Sanngɛ nán min ngunmin yɛ ɔ́ fá yó min mo-ɔ. Ɔ́ fá yó be nga be minndɛli kɛ ɔ yi i wun nglo’n be kwlaa be mo wie.  Mian ɔ ɲin to min wa icra’n. 10  Afin mɛn* nga i nun ninnge’m be klolɛ’n ti’n, Demasi w’a yaci min w’a ɔ Tesaloniki. Kresansi kusu w’a ɔ Galasi, yɛ Titi w’a ɔ Dalmasi. 11  Liki ngunmin yɛ ɔ nin min o wa-ɔ. Fa Marki naan a nin i be bla, afin Ɲanmiɛn junman’n i dilɛ nun’n ɔ ti min ukafuɛ kpa. 12  N sunmannin Tisiki Efɛzi lɔ. 13  Sɛ á bá’n, fa tralɛ dan mɔ n yacili i Kapisi i sa nun Troasi lɔ’n bla, ɔ nin fluwa mun, i li kplo nga be klɛ su’n, nán ɔ wla fi be su. 14  Alɛzandri m’ɔ ti aaba bofuɛ’n, ɔ yoli min sa tɛ dan kun. Sa ng’ɔ yoli i lɛ’n, Zoova wá yí mɛ́n i. 15  Ɔ kusu nian ɔ wun su i lika, afin ɔ sili ndɛ nga e kan be’n be su akplowa tɛtɛ kpa. 16  Kpɛ klikli nga ń kán min ndɛ’n jɔlɛ difuɛ’m be ɲrun’n, sran fi w’a ko jranman min sin. Be kwlaa be wanndili min. Nán maan Ɲanmiɛn fa be wun sa sɔ’n sie i klun. 17  Sanngɛ e Min’n suannin min bo, yɛ ɔ mannin min wunmiɛn naan n tu min klun n kan Ɲanmiɛn ndɛ’n i kwlaa naan nvlenvle’m be kwlaa be nunfuɛ’m be ti, yɛ ɔ deli min asɔmɔli’n i nuan’n nun. 18  E Min’n yí min sa tɛtɛ kwlaa nun. Ɔ́ dé min, yɛ ɔ́ fá min kɔ́ i Famiɛn diwlɛ m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n nun. Maan manmanlɛ’n ɔ yo i liɛ tititi. Maan ɔ yo sɔ. 19  Ń yó Priska nin Akila, ɔ nin Onezifɔɔ i awlofuɛ’m be like. 20  Erasti kali Korɛnti lɔ. N yacili Trofimun Mile lɔ, i wunnɛn yo i ya. 21  Mian ɔ ɲin naan ju wa ka naan ayrɛ blɛ’n w’a ju. Ebili nin Pidɛnsi nin Linisi nin Klodia nin aniaan’m be kwlaa bé yó ɔ like. 22  Akunndan kpa mɔ a bu’n ti’n, maan e Min’n nin wɔ tran. Maan ɔ yo wɔ ye.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Be kwla se ekun kɛ “naan be kan ndɛ nga be kunndɛ kɛ bé tí’n be kle be.”
Be kwla se ekun kɛ “di jasin bolɛ junman’n.”
Glɛki nun: aiɔn. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.