2 Piɛli 1:1-21

  • Aniaan’m be like yolɛ (1)

  • An nian amun wun su kpa naan amun a tran be nga Ɲanmiɛn flɛli be’n, be nun wie (2-15)

    • Sa kpa ng’ɔ fata kɛ be yo be fa uka be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su’n (5-9)

  • E lafi su kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, bé kpɛ́n su (16-21)

1  Min Simɔn Piɛli mɔ n ti Zezi Klisi i kanga nin i akoto’n, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun mɔ e Ɲanmiɛn nin e Defuɛ Zezi Klisi mɔ be sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n ti’n, amun lafi Ɲanmiɛn su kpa kɛ e sa’n.  Ɲanmiɛn nin e Min Zezi mɔ amun si be kpa’n ti’n, maan amun ɲan ye titi, yɛ maan amun wun jɔ amun fɔuun kpa tra laa’n.  E si Sran ng’ɔ flɛli e’n i kpa. Sran sɔ’n i ɲrun’n kpaja ɲanɲanɲan, kpɛkun ɔ ti sran kpa lele. I wawɛ’n ti’n, e ɲannin ninnge kwlaa nga e sa mian be wun’n naan y’a fa e wun y’a mɛn i’n.  Ninnge sɔ’m be ti’n, ɔ tali e nda. Nda sɔ’m be ti cinnjin, kpɛkun be ti kpa dan. Be ti’n, amún káci aolia nun sran, yɛ amún yó kɛ Ɲanmiɛn sa. Afin amun ɲannin amun ti ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be mɔ be ti’n mɛn’n w’a saci’n be nun.  I sɔ’n ti’n, maan amun kplin amun ɲin kpa naan amun yo sa kpa fa uka amun Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su. I sin’n, an si sa fa uka sa kpa mɔ amun yo’n su.  Asa ekun’n, an nian amun wun su kpa fa uka sa mɔ amun si i’n su. Kpɛkun an jran kekle fa uka amun wun su nianlɛ’n su. Asa kusu’n, an fa amun wun mantan Ɲanmiɛn kpa fa uka kekle mɔ amun jran’n su.  Yɛ kusu an klo amun niaan mun fa uka mantanlɛ mɔ amun nin Ɲanmiɛn be mantan kpa’n su. Asa ekun’n, an klo sran’m be kwlakwla kpan fa uka amun niaan’m be klolɛ’n su.  Sɛ ninnge sɔ’m be o amun nun naan amun yo be kpa titi’n, amun su tranman lɛ ngbɛn, yɛ amun su yoman kɛ waka m’ɔ suman mma’n sa, sanngɛ amún sí e Min Zezi Klisi kpa.  Afin sran nga ninnge sɔ’m be nunmɛn i nun’n, ɔ ti aɲinsifuɛ. Kɛ ɔ wun kannin’n, ɔ kɛtɛ i ɲin.* I wla w’a fi su kɛ be yacili i sa tɛ’n be cɛli i w’a cɛ. 10  I sɔ’n ti’n, aniaan mun, an nian amun wun su kpa naan amun a tran be nga Ɲanmiɛn flɛli be’n, m’ɔ fɛli i sa sieli be su’n be nun. Afin sɛ amun yo ninnge sɔ mun titi’n, amun su yaciman Ɲanmiɛn su lafilɛ le. 11  Sɛ amun yo ninnge sɔ mun’n, amún ɲán ye dan. Yɛle kɛ amún ɲán atin bé wlú e Min Zezi Klisi m’ɔ ti e Defuɛ’n i Famiɛn diwlɛ m’ɔ su saciman le’n, i nun. 12  I sɔ’n ti’n, kannzɛ amun si ninnge sɔ’m be kpa naan amun a taka kpa ndɛ nanwlɛ’n nun’n, ɔ nin i sɔ’n ngba’n ń kán ndɛ sɔ mun titi ń fá kpɛ́n amun wla. 13  Kɛ mɔ n te o tannin sua nga nun’n,* sɛ n kan ndɛ sɔ mun n fa kpɛn amun wla naan amun ɲan fanngan’n, n bu i kɛ ɔ ti kpa. 14  Afin n si kɛ ɔ cɛ kaan sa’n, min tannin sua ng’ɔ o yɛ’n, bé yí i lɛ kɛ nga e Min Zezi Klisi kɛnnin i weiin kleli min’n sa. 15  Ń mían min ɲin kpa titi naan sɛ n kɔ’n, amun wla kpɛn ninnge sɔ’m be su.* 16  Nanwlɛ, nán ngua mɔ sran’m be di be klanman’n be su yɛ e jrannin naan y’a kle amun kɛ e Min Zezi Klisi le tinmin naan ɔ o lɛ sakpa-ɔ. Sanngɛ ninnge nga e bɔbɔ e wunnin be’n be su yɛ e jrannin-ɔn. 17  Afin e Si Ɲanmiɛn yili i ayɛ, yɛ ɔ yoli maan ɔ ɲannin ɲrun. Cɛn sɔ nun’n, Sran mɔ aɲrunɲan’n kwlaa fin i’n ɔ seli i kɛ: “Min Wa’n yɛ, min awlɛn su ba mɔ min klun jɔ i wun’n niɔn.” 18  I nun nga e nin i e o Ɲanmiɛn i oka’n su lɔ’n yɛ e tili ndɛ sɔ’n niɔn. Ɲanmiɛn su lɔ yɛ ɔ fin-ɔn. 19  I sɔ’n ti yɛ e lafi su kɛ ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n, bé kpɛ́n su’n niɔn. Sɛ amun fa amun ɲin sie i ndɛ sɔ’m be su’n, ɔ ti kpa. Ndɛ sɔ’m be ti kɛ kannin sa, be kpaja aosin’n nun. Yɛle kɛ be kpaja amun awlɛn’n nun. Bé kpája sɔ lele aliɛ fá cɛ́n, yɛ awɛ nzraama’n fíte. 20  Afin ndɛ cinnjin kpa kun o lɛ mɔ amun si i-ɔ. Yɛle kɛ ndɛ kwlaa ng’ɔ fin Ɲanmiɛn m’ɔ o Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, klɔ sran fi kwlá tumɛn i bo. 21  Afin nán klɔ sran’m be bɔbɔ be tiaun yɛ be kannin Ɲanmiɛn i ndɛ’n niɔn. Sanngɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ yɛ ɔ fɛli i ndɛ’n wlali be nuan yɛ be kannin-ɔn. Kɛ bé yó sɔ’n, nn Ɲanmiɛn wawɛ’n wo be su.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “aɲinsifuɛ, ɔ wunman mmua.”
I wunnɛn’n ndɛ yɛ ɔ su kan-ɔn.
Be kwla se ekun kɛ “amun kan ninnge sɔ’m be ndɛ.”