2 Korɛntifuɛ Mun 13:1-14

13  I kpɛ nsan su nga ń má bá amun wun lɔ’n yɛ ɔ o yɛ. “Ndɛ nga lalofuɛ nɲɔn annzɛ nsan be kan’n, ɔ fata kɛ be bu i nanwlɛ.”  Kannzɛ n nunman amun wun lɔ dɔ nga su’n, sanngɛ ɔ yo min kɛ i kpɛ nɲɔn su yɛ n su ko to amun lɔ sa. Min waan ń dún mmua ń sé be nga be yoli sa tɛ laa’n nin be onga’m be kɛ sɛ n ju lɔ ekun’n, n su yaci n cɛman be.  I sɔ’n nun’n, ń klé amun kɛ n ijɔ Klisi i nuan sakpa. Kɛ ɔ nin amun yó ninnge mun’n, ɔ kleman kɛ ɔ leman wunmiɛn. Sanngɛ ɔ yi i tinmin’n i nglo amun lika.  Kɛ bé kún i waka’n su’n, nn ɔ leman wunmiɛn. Sanngɛ Ɲanmiɛn i tinmin’n ti’n, dɔ nga su’n ɔ o nguan nun. E kusu’n, e leman wunmiɛn kɛ nga i kusu ɔ leman wunmiɛn laa’n sa. Sanngɛ Ɲanmiɛn i tinmin m’ɔ yi i nglo amun lika’n ti’n, e nin i é ɲán nguan.  Maan an bu amun klun lɔ titi be nian sɛ amun te nanti kɛ Klisifuɛ sa-o. Maan an bu sran wafa nga amun ti sakpa’n i akunndan titi be nian. ?Annzɛ amun wunmɛn i wlɛ kɛ Zezi Klisi nin amun o nun? Sɛ amun nin i nunman nun’n, nn Ɲanmiɛn i klun jɔman amun wun.  E liɛ’n, Ɲanmiɛn klun jɔ e wun. Yɛ n kunndɛ kpa kɛ amun wun i sɔ’n i wlɛ.  É srɛ́ Ɲanmiɛn kɛ nán amun yo sa tɛ fi. Nán kɛ e kunndɛ kɛ sran’m be bu e sran kpa ti yɛ e yo sɔ-ɔ. Sanngɛ e yo sɔ naan kannzɛ bɔbɔ sran’m be klun jɔman e wun’n, an yo sa kpa.  Afin e kwlá yoman like fi fa tanndanman ndɛ nanwlɛ’n i ɲrun, sanngɛ e yo like kwlaa nga e kwla yo’n naan ndɛ nanwlɛ’n ɲan ɲrun titi.  Kɛ e leman wunmiɛn mɔ amun le wunmiɛn’n, i sɔ’n jɔ e klun. Ɔ maan é srɛ́ Ɲanmiɛn kɛ amun kaci amun sa ekun. 10  I sɔ’n ti yɛ blɛ mɔ n nin-a ɔman amun wun lɔ’n, n su klɛ ndɛ nga ń blɛ́ amun’n niɔn. I liɛ’n sɛ n ju lɔ’n, n su kleman amun yalɛ. Afin e Min’n w’a manman min atin kɛ n bubu amun sa sin, sanngɛ ɔ mannin min atin kɛ n wla amun fanngan. 11  Ɔ maan siɛn’n aniaan mun, maan amun klun jɔ titi, amun kaci amun sa titi, amun man sran atin maan ɔ fɔnvɔ amun titi, maan amun akunndan’n yo kun titi, amun tran fɔun titi. Sɛ amun yo sɔ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ, m’ɔ man alaje’n, ɔ nin amun trán. 12  Maan amun tɔ amun wiengu nun. Kɛ amún yó i sɔ liɛ’n, nán akunndan tɛ tran amun klun. 13  Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa be waan bé yó amun like. 14  Maan e Min Zezi Klisi yo amun ye. Maan Ɲanmiɛn klo amun. Yɛ maan Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ yo e kwlaa e ye’n, ɔ sie amun.

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun